Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Jenny Sonesson: Snart går en tredjedel av Sveriges officerare i pension

Sverige kan få ett försvar som är dränerat på personal framförallt när det gäller chefer. En tredjedel av alla officerare går i pension inom några år. Sverige får inte tillåta sig att en enda officer slutar i förtid.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Att hundratals poliser varje år väljer att lämna yrket utgör ett hot mot rättsstaten. Det finns en annan personalbrist som är minst lika oroande för landets säkerhet: Försvarsmakten står inför omfattande problem när en tredjedel av alla officerare går i pension inom några år. Inom kort riskerar Sverige att ha ett försvar som är dränerat på personal framförallt när det gäller ledning och chefer.

I Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 konstateras att en stor andel av Sveriges yrkesofficerare är över 45 år. Grundrekryteringen räcker inte för att täcka avgångarna. Det är både obegripligt och oansvarigt att detta faktum inte uppbådar mer handlingskraft från regering och riksdag. 

Officerare är avgörande för att lösa försvarets uppgifter i fred, kris och krig. Fram till år 2025 försvinner 2 500 av dagens 7 000 officerare om inget görs. De som pensioneras är många gånger svåra att ersätta eftersom de har nyckelpositioner som kräver gedigen erfarenhet från förbandstjänst. Detta är det dystra resultatet av 00-talets drakoniska och närsynta nedläggningsbeslut. 

Dessutom har cirka en fjärdedel av dem som tagit ut officersexamen de senaste åren valt att sluta efter bara några års tjänstgöring. Trycket på den krympande skara som ska överföra kunskap till morgondagens soldater ökar därför obönhörligen samtidigt som krigsförbandsuppgifter ska skötas. 

Uppbyggnad av militära kompetenser är komplex. Varje års investeringar i militär grundutbildning respektive officersutbildning ska trygga organisationens behov under mycket lång tid. Men volymerna vid de militära grundutbildningarna och officersutbildningarna underskrider de nivåer som krävs för en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning. 

Brådskande åtgärder måste till. Våra folkvalda borde lyssna till Carl Bergqvist, överstelöjtnant i flygvapnet. Han driver välbesökta försvars- och säkerhetspolitiska bloggen Wiseman's Wisdoms. På sin blogg lanserade han nyligen ett åtgärdspaket mot hotande personalbristen (7/1).  

Bergqvist tar bland annat upp att pension inte får utgöra en bortre gräns. Det måste vara attraktivt för militärer som går i pension att fortsätta att jobba vidare framförallt med utbildning för att avlasta de som är kvar i tjänst. Av samma skäl bör mer administrativ personal anställas. Insatser för att återanställa behövs. 

Han föreslår att Försvarsmakten ska söka upp personal som slutat och ta reda på vad som krävs för att de ska komma tillbaka. Arbetstidsavtalet måste också modifieras påpekar Bergqvist. Idag är det inte tillåtet att lösa ut övertid med ekonomisk ersättning utan bara med ledighet. Påtvingad frånvaro skapar stress hos enskilda och i organisationen när arbetsuppgifter ändå måste utföras. 

Att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta officerare, soldater och sjömän är en ödesfråga för svensk försvarsförmåga. Det spelar ingen roll hur många stridsflygplan, luftvärnsrobotar och pansarvagnar riket har om personalförsörjningen haltar. Sverige får inte tillåta sig att en enda officer slutar i förtid.