Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Replik: Göteborgs stad svarar gästkolumnisten Fredrik Rosenhall

Göteborgs stad svarar på gästkolumnisten och arkitekten Fredrik Rosenhalls krönika (3/4), angående medborgardialoger vid stadsbyggnad.
Det här är en replik på en ledartext. Åsikterna är skribentens egna.

Fredrik Rosenhall tar i sin krönika (3/10) upp vikten av öppenhet och medborgarinflytande som centrala för lyckade stadsbyggnadsprojekt. Det är en bild vi delar. Medborgardialogen är viktig för att utveckla staden tillsammans. I Göteborgs Stads principer för medborgardialog framgår att dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna.

Rosenhall skriver att kommunstyrelsens beslut 23 maj om att utveckla evenemangsområdet togs utan medborgardialog. Men medborgardialog om evenemangsområdet genomfördes i maj 2017. Dialogerna skedde vid nio tillfällen i fyra stadsdelar med den övergripande frågan: Vad vill du uppleva i framtidens evenemangsområde?

Dialoger genomfördes även med idrotts- och föreningslivet, kulturliv och näringsliv. Rosenhall har rätt i att medborgarna inte tyckte till om var exempelvis arenorna ska placeras, utan dialogen handlade om vilka värden som bör skapas i området. Cirka tusen personer besökte informationscontainern och över två tusen besvarade en digital enkät. Resultatet av medborgardialogen utgjorde en del av det underlag som kommunstyrelsen fattade sitt beslut utifrån. Rapporten finns på stadsutveckling.goteborg.se/evenemangsomradet

Helena Mehner
Kommunikationsdirektör
Göteborgs Stad

 

Fredrik Rosenhall svarar:

Utgångspunkten i min krönika är att medborgardialogen är mycket viktig för stadsbyggandet och att den måste bedrivas klokt. Det arbete Göteborgs stad lägger på medborgardialoger i tidiga skeden är imponerande. Problemet är inte att det diskuteras för lite, utan att dialogen ofta avslutas innan det finns konkreta förslag.

De medborgardialoger som hållits för Evenemangsområdet och Heden resulterade i generella önskningar om att bygga för många funktioner och stadsliv större delar av dygnet. Men att hävda att dessa dialoger underbygger beslutet om ett nytt arenakluster är missvisande.

Detta beslut berör mycket större frågor än bara evenemangsområdet, och borde ha föregåtts av en dialog där de föreslagna arenorna och galleriornas placering och samband diskuterades i relation till staden i helhet. Då hade även konsekvenser som ersättningsarenans inverkan på utvecklingen av Heden, en ny gallerias påverkan på cityhandeln och utmaningen att i praktiken kombinera flera stora arenor med ett småskaligt gatuliv, fått en ordentlig genomlysning.

Nu kommer detaljplanearbetet genomföras utifrån uppfattningen att de strategiska besluten redan är fattade. Medborgarna får inte möjlighet att ställa olika vägval mot varandra, och den tidiga dialogen riskerar även i detta fall att bli ett substitut för en mer strategisk diskussion.

 

Fredrik Rosenhall

Arkitekt, verksam vid Inobi arkitektkontor i Göteborg