Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jenny Sonesson: Gör hälsoundersökningar av nyanlända obligatoriska

2003 gav EU medlemsstaterna rätt att göra hälsoundersökningar av asylsökande obligatoriska av folkhälsoskäl. Sverige landade i ett nej. Detta beslut måste rivas upp. FN rekommenderar att asylsökande får tillgång till vaccinationer. Ett tvång ställer krav på landstingen att det sker.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Flera fall av mässling har som bekant uppdagats i Göteborgsområdet. För att hindra utbrott krävs att befolkningen är vaccinerad så att smittan inte får fäste, så kallad flockimmunitet. Vi får aldrig glömma att det finns medmänniskor vars hälsotillstånd inte tillåter vaccinering. 

En av dem är drygt tvååriga Andrea. Flickan lider av primär ciliär dyskinesi som påverkar kroppens flimmerhår och gör den drabbade känslig för infektioner. Modern Marita Solem har offentligt berättat att dottern kan dö av barnsjukdomar. Andrea är en av dem som är beroende av att andra vaccinerar sig (GT 15/6 2017). Det aktualiserar frågan om hälsotester för nyanlända eftersom Sverige välkomnar flyktingar från krigshärdar med sönderfallande hälsosystem. Flockimmuniteten måste ständigt upprätthållas. 

Enligt lag är landstingen skyldiga att erbjuda en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomsten. Undersökningen syftar bland annat till att göra bedömning av patientens vaccinationsstatus. Men många nyanlända nås aldrig av erbjudandet och de har även rätt att tacka nej. Långt mindre än hälften av de asylsökande genomgick hälsoundersökning år 2015 (Läkartidningen 9/19 2016). 

Samtidigt visar en kartläggning av Folkhälsomyndigheten att det finns ett betydande behov av vaccinationer för asylsökande. I myndighetens riktlinjer till hälso- och sjukvården framkommer det att grundvaccination bör erbjudas även till vuxna från Syrien, Irak och Afghanistan eftersom vaccinationsläget i dessa tre länder bedöms vara osäker. 

WHO, UNHCR och UNICEF rekommenderar att migranter får tillgång till vaccinationer. Organisationerna uppmanar att vaccination mot mässling, röda hund och polio prioriteras och att vaccination enligt det mottagande landets vaccinationsprogram sedan sker utan onödigt dröjsmål. 

Att asylsökande vanligen måste bo tätt kan öka risken för smittspridning. Två fall av mässling konstaterades på en flyktingförläggning i Dalarna. Ett 60-tal personer kontrollerades och ett tiotal fick sedan vaccin (DT 30/3 2015). Ett mässlingsutbrott 2016 i ett flyktingläger i Calais, Frankrike, visar att mässling snabbt kan spridas där människor med lägre immunitet samlas. Efter att tiotal personer insjuknat vaccinerades 60 procent av de över 3 000 flyktingarna. 

Vårt grannland Finland har riktlinjen att vaccination mot mässling, difteri och polio för både asylsökande vuxna och barn påbörjas redan vid den inledande intervjun. Kompletterande vaccinationer erbjuds för personer som beviljats asyl. 

I vårt andra grannland Norge rekommenderas vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund till barn redan vid ankomsten och att övriga norska barnvaccinationsprogrammet sker inom tre månader. Vuxna rekommenderas vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund samt polio inom tre månader efter man kommit till Norge. Vid bosättningen övervägs ytterligare vaccinationer.

Landstinget i Värmland har tidigare krävt obligatoriska undersökningar av nyanlända. Det är rätt. Flera andra demokratier har valt en annan väg än Sverige där hälsoundersökningar är en del av asylprocessen, till exempel Kanada, USA och Finland. 

Under 2003 kom ett direktiv från EU som gav medlemsstaterna rätt att göra hälsoundersökningar av asylsökande obligatoriska av folkhälsoskäl. Sverige tillsatte en statlig utredning som landade i ett nej med hänvisning till den personliga integriteten. I grundlagen Regeringsformen står det nämligen att: "var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp". 

Det finns emellertid undantag, det är möjligt att tvångsvårda psykiskt sjuka och människor som bär på smittsamma sjukdomar. Att drabbas av mässling och andra sjukdomar, som kan undvikas och bör utrotas med vaccin, måste börja betraktas som ytterst integritetskränkande. 

Ett tvång reser krav på landstingen och Migrationsverket att hälsoundersökningar blir av. Grundvaccinering bör även bli kostnadsfri för nyanlända. Idag måste vuxna asylsökande betala sina vaccinationer själva vilket påverkar vaccinationsviljan negativt enligt Folkhälsomyndigheten. Det handlar om att värna hälsan för alla i Sverige.