Foto: Vidar Ruud/NTB, Christer Brosche
Foto: Vidar Ruud/NTB, Christer Brosche

Fredrik Rosenhall: Förstör inte Sotenäsets vackra natur

Storskalig laxodling har flera fördelar för den lokala ekonomin såväl som för målet att nå en hålbar matproduktion. Bohusläns unika kustband måste dock bevaras.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästskribenter representerar ett bredare politiskt spektrum.

Hållbar matproduktion är en central fråga för framtiden. Därför är det positivt att flera initiativ för landbaserad fiskodling drivs i Västsverige. Det är dock viktigt att dessa anläggningar hamnar i lägen där de inte förstör natur- och kulturvärden.

I Sotenäs kommun finns planer på en gigantisk anläggning för odling av lax. Den planeras omfatta hisnande 600 000 kvm och sysselsätta 2000 personer. Bara huvudbyggnaden planeras bli över två kilometer lång. Ännu så länge är det ett idéprojekt, men exploatörerna hoppas på byggstart redan 2021. Det rör sig alltså om en av världens största industrianläggningar, storleksmässigt jämförbar med Teslas nya batterifabrik i Nevada; ”Gigafactory”. Avsevärt större än Volvos Torslandafabrik. Alldeles utanför det lilla kustsamhället Hovenäset med slingrande gator och pittoreska sjöbodar. Några kilometer från Kungshamn och Smögen.

Anläggningen har på grund av sin storlek och sitt läge väckt starka känslor. Förespråkarna lyfter fram lokal utveckling och arbetstillfällen. Motståndarna pekar på negativ naturpåverkan och ifrågasätter såväl anläggningens skala som dess miljöpåverkan och investerarnas finansiella förmåga.

Gällande skalan finns ekonomiska skäl att satsa på en stor anläggning. Om odlad fisk ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till andra proteinkällor är volymerna viktiga, även om hållbarheten i att exportera odlad rovfisk som lax till avlägsna marknader kan ifrågasättas.

Gällande läget finns en rad invändningar. Stora fabriker är främmande fåglar i Bohusläns vackra kustzon. Lokaliseringen av en dylik jätteindustri måste föregås av noggranna studier. Den bör hamna där den passar bäst i regionen, inte stressas genom planeringsapparaten för att en enskild kommun vill växa. Då anläggningen är tänkt att vara ett slutet ekosystem är knappast närhet till havet nödvändig. En liknande anläggning men avsevärt mindre byggs till exempel utanför Säffle.

Att lägga en enorm fiskodling längst ut på Sotenäset för med sig en rad praktiska problem. Vägen ut på näset behöver byggas ut för att klara av den strida strömmen av långtradare med kylsläp som ska forsla ut laxen. Vid E6 kommer en stor logistiskcentral behöva etableras. Eventuellt behöver en ny hamn anläggas. Anläggningens lokala påverkan på vatten och ekosystem reser flera frågetecken.

Vid sidan av de praktiska utmaningarna är ingreppet som krävs i den känsliga kustnaturen enormt. Bohusläns kustband är klassat som nationallandskap, alltså en miljö vars bevarande är angeläget för hela Sverige. Miljöbalken ställer höga krav på nya byggnaders landskapsanpassning. Fabriken kräver plansprängning av ett 140 hektar stort område som idag består av istidsskulpterade klippor och hagar, från Askum till Hovenäset.

En etablering av detta slag påverkar dessutom ett stort omland. Anläggningen kommer att synas långt ifrån och utgöra ett abrupt avbrott i kulturlandskapet. Delar av södra Sotenäset kommer upplevas som ett industriområde. Den som sett bilder på Hisingen före Volvos etablering förstår hur stora industribyggnader fundamentalt förändrar sin omgivning.

Naturkvaliteterna i Sotenäs är inte bara bevarandevärda för sin egen skull, de är även grundförutsättningen för turismen. Varje år söker sig hundratusentals människor till kustmiljön för att njuta av lugnet, naturen och havet. Deras boende, konsumtion och nöjen utgör en ansenlig del av ekonomin. En storskalig industrianläggning med tunga transporter får helt säkert negativ inverkan på turism och fastighetspriser. Att forcera igenom en etablering utan ordentlig konsekvensanalys är minst sagt riskfyllt.

Etableringen av en laxfabrik på Sotenäs ställer en rad regionalpolitiska frågor på sin spets. De senaste decennierna har Sverige urbaniserats. Allt fler små kommuner brottas med ekonomiska problem och vikande befolkningsunderlag. För de bohuslänska kustkommunerna innebär alla delårsboende storstadsbor ett problem då de kräver kommunal service utan att bidra skattemässigt.

I detta läge kan möjligheten att växa och utvecklas genom stora industrietableringar förefalla lockande. Dock är det viktigt att se till helheten. Kustkommunerna har sin attraktivitet just i det perifera läget och småskaligheten. Etableringar bör vara i mindre skala och samspela med de lokala näringarna.

Runt om i Sverige finns massor av underutnyttjad infrastruktur och på många platser råder bostadsöverskott. Storskaliga industrietableringar bör i så hög utsträckning som möjligt dra nytta av detta. Placeras på mark som redan tagits i anspråk för infrastruktur och industri. En laxfabrik på 600 000 kvm ligger sannolikt bättre i direkt anslutning till E6 och med närhet till hamnen i Uddevalla än ute på Sotenäset. Då underlättas logistiken och kustnaturen sparas. Arbetsmarknadsregionen i norra Bohuslän omfattar flera kommuner. Det är bättre att folk bor i kustbandet och jobbar vid E6 än tvärt om.