Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns avtal med hyresnivåer som är en fjärdedel av vad som är att betrakta som relevant. Dessa behöver justeras till rimlig nivå för att uppnå rättvisa och likabehandling av våra kunder, skriver Higabs affärsområdeschef Johan Carlsson.

Higab: Det vore lagbrott att subventionera vissa hyresgäster

Higabs affärsområdeschef ser bolagets hyreshöjningar som ett sätt att skapa rättvisa bland kunderna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Artikeln ”Higab gör vinst på kulturlivet” i GP härom söndagen behandlar kulturarbetares och kulturverksamheters ofta krassa ekonomiska verklighet kontra Higabs hyressättning.

Läs Hanna Jedviks artikel här.

Higab har ett mycket varierat fastighetsbestånd och därmed också stor variation av kunder/hyresgäster. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. En mindre del av våra lokaler är ateljéer och lokaler som passar för konstnärer och kulturutövare. De finns oftast i miljöer där dessa kunder både passar och trivs. Higab har ingen som helst ambition att ” … konstnärerna ska ut, och annan, mer lukrativ, verksamhet ska in” utan vi vill väldigt gärna ha dem kvar.

Som kommunalt bolag följer vi de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastslår. Higabs kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och att erbjuda lokaler för stadens verksamheter samt mindre företag och organisationer. Om Higab inte tar ut relevanta hyror i enlighet med ägardirektivet från kommunfullmäktige, bryter vi mot både aktiebolagslagen och konkurrenslagen.

Tidigare ägardirektiv innehöll inga särskilda principer för kulturverksamheter, och i Higabs uppdrag ingår inte att stötta någon kund/hyresgäst genom att subventionera hyror. Som exempel kan nämnas att det finns avtal med hyresnivåer som är en fjärdedel av vad som är att betrakta som relevant. Dessa avtal behöver justeras till rimlig nivå för att uppnå rättvisa och likabehandling bland våra kunder. Ansvar och kompetens för att besluta om bidrag till kulturverksamheter och föreningar, har andra aktörer inom Göteborgs Stad.

I Sverige finns ett fungerande system för hyressättning som tar stöd i jordabalken, det brukar vi kalla marknadsmässiga hyror. Marknadsmässig betyder att vi i hyressättningen jämför en lokal med andra lokaler med motsvarande användning, läge och förutsättningar. En ateljé jämförs alltså inte med kontors- och industrilokaler utan med liknande lokaler inom närliggande verksamheter. Higab är inte, och ska inte vara, marknadsledande vad gäller lokalhyror i Göteborg.

Självklart är kulturverksamheter en mycket viktig del av Göteborgs identitet. Därför hoppas vi att det arbete som pågår i staden för en tydligare och rättvisare process för hyror, bidrag och lokaler för föreningar och kulturverksamheter, ska innebära en förändring. Ett sätt att både öka tillgång på lokaler och sänka kostnader för hyresgäster är ökat samnyttjande av lokaler.

En del i det arbetet är uppdraget som Higab och stadsledningskontoret fick i samband med att det nya ägardirektivet fastslogs; att i samverkan ta fram ett förslag på modell/princip för hyressättning till föreningsliv och kulturverksamheter. I väntan på att det ska bli klart är nuvarande hyror för den typen av lokaler frysta.

Avslutningsvis vill vi bara förtydliga att andelen lokaler för kulturverksamheter som avses i artikeln är en liten del av Higabs bestånd utan synbar påverkan på resultatet. Higab gör alltså inte vinst på kulturlivet, varken före eller efter hyresjusteringar. Och i motsats till vad som sägs i artikeln omfattas vi som kommunalt bolag av offentlighetsprincipen med alla möjligheter till insyn.
Johan Carlsson
Affärsområdeschef, Higab

 

SVAR DIREKT:

Det är glädjande att Higab tar sitt uppdrag på allvar vad det gäller det nya ägardirektivet om att i samråd ta fram ett förslag på en hyresmodell vad det gäller föreningsliv och kulturverksamhet. Låt oss hoppa att den kommer under den andra halvan året, då det fortfarande inte har synts till och ytterst få kulturutövare har blivit tillfrågade.

Higab säger sig även vilja värna om kulturverksamheterna som en viktig del av Göteborgs identitet. Det är också glädjande. Jag utgår därmed ifrån att inga ytterligare konstnärer och kulturutövare kommer tvingas flytta på grund av Higabs hyror, eller på annat sätt känna sig utelämnade till Higabs hyressättningar. Det vore i sanningen en radikal förändring för Göteborgs kulturliv.

Jag vill även påpeka att jag inte någonstans nämner subventionerad hyressättning för kulturverksamheter. Enbart en gnutta rim och reson och att Higab ärligt frågar sig vad en marknadsmässig hyra är för en konstnär eller kulturutövare. De som redan har tvingats lämna sina ateljéer tycks vara av en annan uppfattning än Higab.

Jag vill även skicka med en uppmaning till Stadens politiker om att tänka igenom vad som är rimlig hyrespolitik för kultur- och föreningsliv när Göteborg ska växa. En relevant fråga att ställa sig är huruvida man på riktigt vågar satsa på en blandad stad där kulturen, även den inte fullt så lukrativa, är en del av stadsbilden.  Eller vill man knuffa iväg konstnärer och kulturarbetare till en annan del av spelplanen?

I den frågan råder stor osäkerhet i dagsläget. 

Hanna Jedvik