Kommunstyrelsen svarar på hyreskritiken

Liberalerna vill höja ateljéstödet, SD är emot. Vad säger Göteborgs samtliga högsta politiker om kritiken mot de höga hyrorna för kulturutövare?

ANNONS
|

Enkät: GP Kultur ställde tre frågor till kommunstyrelsens politiker, samt till Mariya Voyvodova (S) som är ordförande i kulturnämnden.

1. Ska Higab ta ut marknadsmässiga hyror, och i så fall varför, på lokaler som hyrs ut till konstnärer och andra kulturutövare?

2. Konstnärer i Göteborg känner sig ekonomiskt pressade. Hur vill du och ditt parti konkret underlätta situationen?

3. Är du för eller emot höjt ateljéstöd?

Helen Odenjung (L), ledamot ikommunstyrelsen

1) Higab har iuppdrag att ta ut marknadsmässiga hyror. Det innebär inte att högsta möjliga hyra skall tas ut utan stor hänsyn tas till lokalernas läge och standard. Självklart tas också stor hänsyn till exempelvis konstnärernas möjligheter att betala en höjd hyra genom att det ges hyresrabatter under ett visst antal år.

ANNONS

2) Dagens stöd till konstnärer sker genom ateljéstöd, stipendier, utställningsstöd, anslag för konstinköp, vilket ger gallerierna möjlighet att överleva och sälja sina verk. Det är också viktigt att staden inte gör sig av med eller totalrenoverar fastigheter som idag har lokaler som hyrs av eller skulle kunna hyras av konstnärer till en låg hyra.

3) Liberalerna har alltid verkat för ett högt ateljéstöd. Ett höjt ateljéstöd från dagens låga nivå är en förutsättning för att konstnärer skall kunna betala högre hyror.

Lars Hansson (SD), ledamot ikommunstyrelsen

1) Ja det tycker vi, konstnärer skall inte särbehandlas positivt på andra gruppers bekostnad.

2) Kan man inte försörja sig på sin arbetsinsats kanske man skall syssla med något annat.

3) Vi är emot höjt ateljéstöd, istället prioriterar vi kärnverksamheter såsom skola, vård och omsorg.

Ann-Sofie Hermansson (S),

kommunstyrelsens ordförande,

och Mariya Voyvodova (S),

ledamot i kommunstyrelsen, kommunalråd med ansvar för kulturfrågor

1) Att Higab ska ha marknadsmässiga hyror och behandla alla lika är bra i teorin, men i praktiken kan det slå hårt mot det fria kulturlivet samt mot aktörer inom idrottslivet och det sociala området. Samtidigt är det så att Higab styrs av ett ägardirektiv beslutat av kommunfullmäktige som säger att marknadsmässiga hyror ska tas ut. För närvarande pågår ett par utredningar som har bäring på frågan och min förhoppning är att vi hittar en hållbar, transparent och rättvis lösning för de fria aktörerna som hyr lokaler av staden.

ANNONS

2) Frågan har bäring på såväl lokal som nationell nivå. På lokal nivå jobbar vi för att kulturprogrammets intentioner ska förverkligas. En av åtgärderna i programmet handlar om att skapa ett hållbart och rättvist system för ersättning till konstnärer. En annan handlar om att stärka infrastrukturen för stadens konst och kulturliv i form av lokaler och konstnärlig produktion.

3) Principiellt är viför höjt ateljéstöd, men ett sådant beslut bör vägas mot andra typer av stöd och prioriteringar inom konstpolitiken.

Fotnot: Ann-Sofie Hermansson och Mariya Voyvodova har valt att ge GP ett gemensamt svar.

Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande

1) Ja, jag tycker att Higab ska ta ut marknadsmässiga hyror. Subventionerade hyror är en form av stöd och jag tycker det blir tydligare vad och hur staden stöder genom kontanta bidrag. Det blir mer transparent och jämförbart samtidigt som det är neutralt med avseende på vilken hyresvärd man har.Under en övergångstid från ett system till ett annat kan man behöva övergångsregler/motsvarande.

2) Politiken kan, och ska inte heller, garantera att alla konstnärer kan försörja sig på sin konst. Det finns ett egenansvar för försörjning som inte får glömmas bort. En sak som man dock konkret kan göra är att se till att de stöd som finns fördelas på ett förutsägbart och öppet sätt så att alla har möjlighet att söka. Sedan kan man i sammanhanget nämna att människor i allmänhet väljer att lägga mer pengar på kultur när man har mer pengar kvar i plånboken. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att göra det lönsamt att arbeta också för efterfrågan på kultur.

ANNONS

3) Jaghar uppfattningen att Göteborg står sig relativt väl jämfört med övriga städer när det gäller ateljéstöd men det är en fråga för kulturnämnden att inom sina ramar bedöma.

David Lega (KD),

ledamot i kommunstyrelsen

1) Ja, Higab ska ta ut marknadsmässiga hyror.Det är bra om det stöd staden ger är transparent, likvärdigt och förutsägbart. Indirekt stöd, till exempel genom hyresrabatter, har ofta den motsatta effekten.

2) Det är aldrig lätt för kommunen att hantera enskilda personers känslor. Vi kan konstatera att det är många i samhället som känner sig ekonomiskt pressade. Göteborgs stad ska fortsätta att stödja kulturen men det måste finnas fler som är beredda att ta det ansvaret. Vi ser gärna att det offentliga hittar reformer som kan bidra till ett breddat stöd.

3) Kommunen ska stödja det civila samhället i vilket det fria kulturlivet ingår. Det är en fråga för kulturnämnden att bedöma vilka nivå av ateljéstöd som är rimlig.

Daniel Bernmar (V), ledamot ikommunstyrelsen

1) Higabs kompetens är inom fastighetsförvaltning med särskilt fokus på kulturhistoriskt intressanta byggnader. Higab är inte rätt instans för att bedöma vilka konstärliga verksamheter som ska subventioneras med låga hyror och vilka som inte ska det. Higab ska ta ut rimliga hyror för den lokal de tillhandahåller, därefter måste andra instanser som köper eller understödjer konstärlig verksamhet bidra till att få ekonomin att gå ihop.

ANNONS

2) På kommunal nivå har vi ateljéstöd och konstnärsbidrag. Vi har också satsat mer på det fria kulturlivet, även om det inte alls täcker behovet eller efterfrågan. Det är också viktigt att vi som stad fortsätter efterfråga och köpa in konst. Självklart ingår det också att alltid se över och möjliggöra lokaler.

3) Ateljéstödet är viktigt för många konstnärer och bör bevaras. En eventuell framtida höjning får diskuteras i förhållande till de många andra prioriteringar som måste göras.

Ulf Kamne (MP),

kommunstyrelsens förste vice ordförande

1) Inte om du menar högsta möjliga hyra, men en rimlig hyra utifrån lokalens kvalitet osv.Om Higab ska sätta lägre hyra för t ex konstnärer måste bolaget göra värderingar av vilkasom ska få hyra subventionerade lokaler. Jag tycker det är mycketbättre att t ex kulturnämnden gör bedömningen av ifall konstnärer och kulturutövare ska få stöd. Här har Göteborgs stad ett jobb att göra.

2) På kommunal nivå: stöd till konstnärlig verksamhet, efterfråga och betala marknadsmässiga priserför konstnärernas verk, tillhandahålla lokaler till rimliga villkor, involvera konstnärer och andra kulturutövare i utformningen av det offentliga rummet i högre grad.

3) I princip för, men det är många som ska dela på pengarna.

ANNONS

Fotnot: Vid kulturnämndens nästa sammanträde den 24 maj kommer nämnden att diskutera ett förslag till reviderade riktlinjer för ateljéstöd.

ANNONS