Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Ett juridiskt bindande avtal mellan stadens styrande år 1807 och Göteborgs framtida invånare innebär att träden i Nya Allen ska skyddas för all framtid, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Juridiskt bindande avtal stoppar Västlänken

Varje friskt träd som i Västlänkens namn huggs ner i Nya Allén är ett avtalsbrott och därmed en brottslig handling. Det framgår av ett avtal mellan stadens styrande år 1807 och Göteborgs framtida invånare, skriver Mats Lövgren, nätverket Stoppa Västlänken NU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Vi har ingått ett avtal med andra att bygga Västlänken och det går inte att riva upp”. Så förklarar Västlänksförespråkarna varför tågtunneln under Göteborgs stad måste och kommer att byggas. Men för att hålla det avtalet behöver de styrande i Göteborg bryta ett annat. Ett som är juridiskt bindande och har gjorts med Göteborgs invånare.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Inom det Västsvenska paketen ryms den av många kritiserade Västlänken. En åtta kilometer lång tågtunnel varav tre kilometer genom lera, vilket kräver stora öppna schakt. Vi göteborgare har sett byggmetoden förr, när Götatunneln byggdes. Det schaktet var en rännil mot de som väntar oss ifall Västlänken byggs.

Dolda kostnader

Kritiken mot Västlänken är stor från många håll. Media har under den senaste tiden noggrant granskat projektet och stor vikt har lagts på den enorma kostnaden – 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå – och det har då framkommit osäkerheter ifall det finns dolda kostnader som inte har synliggjorts på förhand. Det har även visat sig att övriga delar i det Västsvenska paketet har blivit dyrare än beräknat så delprojekt har fått strykas på foten. Detta trots att de ingår i avtalet om det Västsvenska paketet. Att bryta ingående avtal i det Västsvenska paketet verkar med andra ord inte vara ett större problem.

Ett av de mest omdebatterade öppna schakten är det vid Hagakyrkan. Tågtunneln planeras att gå genom berget under Handelshögskolan och Hagaparken. Leran börjar därefter strax efter Hagakyrkan. Det innebär ett schakt som sträcker sig från baksidan av kyrkan, över Nya Allén, Rosenlundskanalen bort till Hvitfeldtsplatsen, där tunneln sedan fortsätter genom berget bort mot Packhusplatsen. Bredden på schaktet motsvarar ungefär Sprängkullsgatan till Smyrnakyrkan.

Ställer stora krav

Nya Allén har av Göteborgs stad upptagits som en av stadens viktigaste kulturmiljöer. Det ställer stora krav vid eventuella ingrepp. Park- och naturförvaltningen har i flera skrivelser betonat vikten av att vårda just våra kulturmiljöer. Bland annat säger de (Naturvårdsprogram, 2005) att äldre träd ska ges möjlighet att leva länge, att ju äldre och grövre träd är desto större är naturvärdet. De framhåller även i sin trädpolicy (2014) att just äldre träd är särskilt värdefulla och att man därmed har som mål att befintliga stadsträd inte skadas vid markarbeten.

Den del av Nya Allén som av Västlänken planeras att gräva upp kallas även Kungsparken. De stora träden här är över 200 år gamla och tillhör stadens äldsta. Här finns bland annat några av Göteborgs största hästkastanjer, men framför allt ett litet bestånd av de ursprungliga almar som en gång i tiden prydde hela Nya Allén. De flesta andra almar dukade under vid 1980-talets almsjuka. Almen anses sedan dess av Skogsstyrelsen vara sårbar och därmed skyddsvärd. Park- och naturförvaltningen säger sig har tagit på sig ett speciellt ansvar att förvalta sårbara arter, såsom almen.

100 träd huggs ned

När det kom till allmänhetens kännedom att det i Nya Allén förväntas huggas ner runt 100 träd för byggandet av Västlänken mötte Trafikverket motstånd, men de gav – ett till synes – lugnande besked och skriver på sin hemsida: ”En del träd kommer att bevaras på plats medan de träd som hamnar i ett schakt kommer i den mån det går, flyttas”. Dock ger de styrande i Göteborg i en debattartikel i GP (15 juni 2014) motstridiga uppgifter. Där skriver Kia Andreasson (MP), Marina Johansson (S, ordförande i Park- och naturnämnden), Mats Pilhem (V) följande: ”De [träd] som hamnar i schaktöppningen kommer tyvärr inte att kunna bevaras”.

I det planerade schaktområdet växer i dag upp till tjugofem stycken träd som är över 200 år gamla. Samtliga välnärda och friska, men som av Trafikverket och stadens ledande politiker har fått sin dödsdom. Men, säger kanske någon vän av ordning: ”Trafikverket har ju lovat en flytt av träd”. Nej, det har de inte. Trafikverket har lovat att ”i den mån det går” flytta träd. Därtill säger de ledande politikerna att ”försöka bevara så mycket som möjligt av träden är kostsamt”. Och vi har ju alla sett hur kostnaden för Västlänken och Västsvenska paketet skenar i väg. Att då dra på sig nya kostnader som att flytta ett flertal stora träd är knappast prioriterat, framför allt då Trafikverket samtidigt har medgett att de inte har kompetens för hur detta ska göras.

Svåra att flytta

Det går att flytta gamla träd. Det mest kända exemplet är en 100 år gammal ek som flyttades i USA. Det blev lite av en världssensation och refereras ofta till då det kommer till frågan om det är möjligt att flytta Nya Alléns gamla träd. Men observera att detta träd flyttades från en enslig plats till en ny. För Nya Allén råder helt andra förhållanden. Dessa tjugofem träd är betydligt högre och äldre. Därtill står de relativt tätt samman i en stadsmiljö med allt vad det innebär med trånga gator, spårvagnsledningar, gatubelysning, vägmärken och liknande. Det är möjligt att det går att flytta de här gamla träden, men det lär bli ett riktigt delikat logistiskt problem. Och ett kostsamt sådant. Då är det nog betydligt lättare att rycka på axlarna och säga: ”Tyvärr” och därefter ta fram motorsågen och bulldozers och påbörja skövlingen.

Får Trafikverket och de styrande i Göteborg hugga ner friska träd i Nya Allén?

Nej, det får de inte. Det finns nämligen ett avtal om detta. Och är det några som säger sig veta att avtal inte får eller kan rivas upp är ju just Trafikverket och de styrande i Göteborg.

När Göteborgs befästningsvallar revs år 1807 gav Kronan (staten) till staden den mark där Nya Allén är anlagd. Ett rivningskontrakt skrevs. I avtalet kan vi läsa:

”Hwarunder den wärkstälde Trädplanteringen altid underhålles, äfwensom Staden skall åligga at hela Alléen, sedan den en gång blifwit färdig, alt framgent vid makt hålla”.

På modern svenska: Den färdigställda trädplanteringen ska alltid underhållas och staden åläggs att för all framtid vårda Nya Allén.

Juridiskt bindande avtal

Det här är ett avtal mellan stadens styrande år 1807 och Göteborgs framtida invånare. Det vill säga oss, våra barn och barnbarn. Så länge ett träd är friskt får det inte skadas eller dödas och Nya Allén måste förbli intakt. Detta juridiskt bindande avtal kan ingen tjänsteman eller politiker bryta för att det behagar dem. Ni måste fråga oss invånare i Göteborg först, vilket ni inte har gjort i frågan om Västlänken. Så varje friskt träd som i Västlänkens namn huggs ner i Nya Allén är ett avtalsbrott och därmed en brottslig handling.

En långdragen juridisk process är knappast vad vår stad behöver. Men ifall det behövs för att stoppa Västlänken må det vara värt. Eller som Västlänksanhängarna säger: ett avtal är ett avtal!

Mats Lövgren

samordnare, Nätverket Stoppa Västlänken NU