Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Socialstyrelsen kommer snart med riktlinjer för bland annat fysisk aktiivitet på recpet och effektiva metoder för arbete med rökavvänjning.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Hälsofrämjandearbete måste löna sig

I Västra Götalands ersättningsmodell saknas tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet, skriver bland andra professor Peter Friberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid generalförsamlingens öppnande i FN nyligen togs problemen med de icke-smittsamma sjukdomarna upp. Cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och lungsjukdomar diskuterades av statschefer och experter mot bakgrund av att de ger ett ökat lidande och skördar många liv.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

FN:s generalsekreterare BanKi-moon sade att mötet måste var en wake up call – en vattendelare som ersätter okunnighet och tröghet med medvetenhet och rätt åtgärder.Den mest kostnadseffektiva strategin är därför att satsa mer resurser på hälsofrämjande åtgärder och vård och att arbeta med de förebyggande metoder som motverkar att människor insjuknar i våra vanligaste folksjukdomar till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes, lungsjukdom och psykisk ohälsa.

Det finns stora regionala skillnader i hälsa, sjuklighet och dödlighet inom Västra Götalandsregionen och i synnerhet inom Stor-Göteborg. En viktig orsak till denna skillnad är att levnadsvanorna är sämre i områden som är mer socioekonomiskt utsatta, till exempel i nordöstra Göteborg.

Riktlinjer på gång

Socialstyrelsen publicerar inom kort riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna omfattar områdena tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor och hjälper hälso- och sjukvården med effektiva metoder för arbete med rökavvänjning, att förskriva fysisk aktivitet på recept, råd kring hälsosamma kostvanor samt rådgivning vid riskbruk av alkohol.

Det huvudsakliga uppdraget att arbeta med hälsofrämjande vård finns i primärvården. I Västra Götalands ersättningsmodell saknas emellertid tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet.

Många distriktssköterskor upplever att de, sedan vårdvalet infördes, inte har lika mycket tid att arbeta med hälsosamtal och rökavvänjning jämfört med tidigare. Andra arbetsuppgifter som ersätts bättre prioriteras högre, t ex att registrera diagnoskoder, kvalitetsindikatorer och att uppfylla en 100-procentig telefontillgänglighet.

Västerbottens landsting har som mål att år 2020 ha världens friskaste befolkning. Där har primärvården under cirka 20 år arbetat med Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU). Samtliga invånare kallas till hälsoundersökning med hälsosamtal på sin vårdcentral/hälsocentral när de fyllt 40, 50 respektive 60 år.

Personalen är utbildad i användandet av motiverande samtalsmetodik. Tillsammans med hälsoundersökning har detta lett till att bl.a. Norsjöborna i Västerbotten numera är bland de friskaste i landet från att ha haft landets högsta sjuklighet i hjärtsjukdom på 1980 talet.

Att rutinmässigt kalla alla invånare till hälsoundersökning har lett till en mer jämlik sjukvård eftersom de socioekonomiskt svagaste grupperna i samhället har fått störst nytta av VHU. Uppföljning från Norsjöprojektet (som senare blev VHU), visar att risken för död i hjärtsjukdom minskade påtagligt i gruppen korttidsutbildade och ligger nu på samma (låga) nivå som för de högutbildade. Ersättningen för hälsoundersökningarna är tillräckligt bra för att vårdcentralerna skall engagera sig för att få dem som kallas att också komma.

I Östergötland har man infört en resultatbaserad ersättning för rökavvänjning. Vårdcentralen får en engångsersättning vid behandlingsstart samt ytterligare ersättning om patienten blir långsiktigt rökfri, vilket resulterat i en kraftig ökning av antalet utförda rökavvänjningsinsatser.

Förebyggande arbete i skolan

Det är aldrig för sent, eller för tidigt, att tänka förebyggande när det gäller vår hälsa. Ett strategiskt viktigt område för förebyggande hälsoarbete är i skolan. Hälsoarbetet måste starta tidigt och förstärkas i syfte att förhindra att ungdomar börjar röka och ge hjälp med rökavvänjning till ungdomar som röker. Likaledes bör mer information och åtgärder som förhindrar riskbruk av alkohol och bruk av andra droger genomföras; att minska stillasittandet och öka fysisk aktivitet och ge kunskap om goda matvanor är avgörande. Men det gäller att fånga barn- och ungdomars intresse, och försöka undvika pekpinnar för att uppnå goda resultat.

Utifrån erfarenheter från olika vårdvalsmodeller, framgår att riktade ersättningar kan, och bör användas som styrmedel för att öka det hälsofrämjande arbetet i vården. Det finns vårdcentraler som ser en möjlighet att profilera sig som mer hälsofrämjande än andra vårdcentraler och därigenom kanske vinna fler listade patienter. Men på sikt är det trots allt ersättningen som styr vilka aktiviteter som prioriteras.

Vi föreslår att VG-regionen följer nämnda landstings goda exempel och avsätter medel till resultatbaserade ersättningar för det hälsofrämjande arbetet inom framför allt primärvården. Detta kommer på sikt att leda till, förutom lägre sjukvårdskostnader, minskad sjuklighet och ett bättre liv för invånarna i Västra Götaland.

Peter Friberg

professor, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Göran Holm

professor, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset

Claire Petersson

biträdande verksamhetschef, Kortedala Vårdcentral och BVC, tobaksavvänjare, specialitssjuksköterska astma-kol

Timothy Van Loo

distriktsläkare, specialist allmän medicin och psykiatri, Vårdcentralen Hälsans Hus Landvetter

Mats Berg

distriktsläkare, specialist allmän medicin invärtesmedicin, företagshälsovård, Vårdcentralen Högsbo, Göteborg

Christina Wallin

specialist i allmänmedicin, Läkarhuset +7 Göteborg och företagsläkare Team hälso- & friskvård Mölndal