Smarta glasögon ska göra vården smidigare

Ny teknik är nyckeln till framtidens sjukvård.På en av Sahlgrenskas operationsavdelningar testkörs nu ett slags smarta glasögon. Via en liten monitor kan narkospersonal övervaka patientens puls och blodtryck.

ANNONS
|

– Det är vi och Café Opera somhar dresscode, säger Per Enlöf meden blinkning och trär på sig dengröna operationsdräkten med tillhörandehätta.

Han är narkossjuksköterska påAnopiva (anestesi, operation ochintensivvård) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset,Sveriges störstaenhet för operation, uppvakningochintensivvård. På operationsavdelningfem förbereder han en patientför operation samtidigt somhan använder sig av de nya smartaglasögonen.

I sin egenskap av teknikansvariganestesisjuksköterska hörde PerEnlöf för ett år sedan ett föredragom de magiska glasögonen och nappadedirekt.

– Personligen tror jag inte att vi iframtiden kommer att vara bundnatill stationära skärmar. Om de sedanersätts av sådana här glasögon, avlinser eller något annat vet vi intei dag. Men det här är ett första steg,säger han.

ANNONS

Google glass blev ingen hit när deför några år sedan salufördes till privatpersoner.Sedan dess har teknikenfinslipats och försäljningen byttfokus från konsumenter till företag.Projektet med smarta glasögon föranvändning inom vården kallasSUCCCE och har utvecklats av flerateknikföretag i Karlskrona i samarbetemed Landstinget Blekinge ochBlekinge tekniska högskola.

I STÄLLET FÖR två glas som i vanligaglasögon sitter ett litet prismai övre hörnet under ena skalmen.Där visar en transparent display patientdatasom temp, puls, blodtryck,andningsfrekvens och syresättningav blodet.

De smarta glasögonen är båderöst- och touchstyrda. Per Enlöfdemonstrerar genom att säga ”showme patient” till sina glasögon ochvips visas patientens data i monitorn.Genom att trycka eller swajpapå ena skalmen kan han byta meny,växla bild eller få fram en kurva.

– Glasögonen gör oss mer mobila.Vi får händerna fria och kan övervakapatientens värden även om vivänder oss bort från skärmen för atttill exempel dra upp ett läkemedeleller sätta en perifer venkateter. Mendet är viktigt att påpeka att det härär ett komplement, patientsäkerhetenäventyras inte under testperiodenutan blir förhoppningsvis barabättre, säger Per Enlöf.

UNDER EN OPERATION är narkosläkarensällan närvarande på operationssalen,men med smartaglasögon hoppas man att läkare ochnarkossjuksköterska kan få en bättre

kommunikation.

– Då kan läkaren ta fram min patientsdigitala parametrar och exempelviskonstatera att det rör sigom ett förmaksflimmer. Utan glasögonenfår jag ringa och beskriva situationenmed ord, eller be läkarenkomma. Förhoppningen är att tidenblir kortare från det att en situationuppstår till dess att en åtgärd kanutföras, förklarar Per Enlöf.

ANNONS

Traumalarm är ett annat läge därsmarta glasögon kan göra stor nytta.

– Om någon i detta nu – peppar,peppar – skulle krocka med bilenoch skada sig allvarligt tar traumateametemot patienten på akutmottagningen.När patienten sedan skatransporteras vidare sker övervakningenmed en liten övervakningsskärmi änden av sängen. Det kanvara ganska stressigt och man behövergå väldigt nära för att se vadsom händer på skärmen. Med glasögonenhar man alla data framförsig hela tiden – oavsett avståndet tillskärmen, säger Per Enlöf.

På sikt kan de smarta glasögonenkomma att ersätta stationär övervakningsutrustningpå operationssalarna.Rent teoretiskt kan teknikenredan nu även användas för attge personalen tillgång till patientersjournaler och röntgenbilder, mendär sätter sekretessreglerna än sålänge käppar i hjulet.

UNDER TESTPERIODEN KOMMERforskning att genomföras inom ramenför ett planerat användningsområdeav forskare från institutionenför vårdvetenskap och hälsapå Göteborgs universitet samt frånBlekinge tekniska högskola.

– Den här satsningen kommeratt betyda mycket både för vår visuellavårdmiljö, arbetsmiljön ochpatientsäkerheten, säger MartinToresson, som är vårdenhetschefpå Anestesi 5 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

GÖTEBORG VISAR VÄGEN

■■ Göteborgsregionen står för mångaav Sveriges innovationer. BusinessRegion Göteborg kan lotsa den somhar en idé till rätt instans och tipsaom nätverk och mötesplatser för atthitta partners för samverkan, affärsutvecklingoch finansiering.

■■ Under rubriken ”Strategisk näringslivsdialog”har näringsliv,akademi och politik under det senasteåret diskuterat hur Göteborgskonkurrenskraft kan stärkas. Ett avresultaten är ”Testbädd Göteborg”som ska skapa möjlighet för framförallt små och medelstora företag atttesta sina innovationer i en tidig fasoch i verkliga miljöer.

ANNONS