DNA-analys bekämpar resistenta bakterier

Digital hälsa är glödhett. Företaget 1928 Diagnostics har hittat en ny nisch som räddar liv – digital DNA-analys av multiresistenta bakterier.

ANNONS

År 1928 upptäckte den skotskebiologen Alexander Fleming penicillinet.Det blev en milstolpe,hädanefter kunde bakteriella infektionerbehandlas.Överdriven användning avantibiotika har dock gjort mångabakterier motståndskraftiga.

Antibiotikaresistensär i dag, enligtWHO, ett av de största hoten motmänskligheten. Bara i Europa liggerantibiotikaresistens årligen bakomatt 25 000 medborgare avlider. Hittillshar det tagit lång tid – i värstafall flera veckor – att odla bakterieri labb och ta reda påvilken antibiotikasom ska användas för att hävaen infektion. Med 1928 Diagnosticsmetod kan tiden förkortas till ettdygn.

VD KRISTINA LAGERSTEDT var tidigarecancerforskare.

– 90 procent av alla barn med leukemiöverlever i dag, men hos tioprocent har cellgifterna kraftigt påverkatimmunförsvaret. Om de fåren resistent bakterie som inte kanbehandlas tillräckligt snabbt dör de,säger hon.

ANNONS

Kristina Lagerstedt kände ErikKristiansson sedan tidigare. Erik ärprofessor i biostatistik påChalmersoch jobbar med att tolka biologiskadata genom såkallad DNA-sekvensering,ett slags genetiska fingeravtryck.Han hade algoritmer ochdatabaser över antibiotikaresistentabakteriers gener och med hjälp aven ny teknik kallad ”next generationsequencing” kan bakterier profilerasoch analysen med 1928D-plattformenär blixtsnabb.

IDÉN FÖDDES FÖR drygt fem år sedanoch efter ett års förarbete avKristina Lagerstedt och SusanneStaaf, disputerad biokemist och tidigare forskare påAstra Zeneca,grundade trion 2014 tillsammans1928 Diagnostics.

– Vi trodde stenhårt påidén. Mendet är stor skillnad mellan att säljain en klassisk apparat och en sådanhär molnbaserad mjukvarulösning,en helt ny affärsmodell som kräverinnovativt tänkande och investeringari ny teknologi, säger ErikKristiansson.

Susanne Staaf fyller i:

– Det är som med brandsläckare,svårt att visa hur stor besparingen blir. Frågan är om vi vill ha brändereller inte …

Trion beskriver sig som ”tre entusiastiskaforskare” som gav sig utpå okänd mark för att bygga en nymarknad. I stället för att försvaraforskningsresultat skulle de paketeraen idé och presentera den medså få ord som möjligt. Budgetenvar i stort sett obefintlig, i börjanpromenerade de till Sahlgrenskaoch tog lokaltåg till kundmöten iVästsverige.

SEDAN DESS HAR bolaget fått vingar.Utmärkelser har vunnits, affärsänglarhar investerat, stöd från EU, Vinnovaoch Västra Götalandsregionen(VGR) har trillat in. Nyligen kom de

tillbaka från en framgångsrik turnéi USA.

ANNONS

– Antibiotikaresistens är ett globaltproblem som kräver en globallösning på en global marknad.I USA är de både grymma på attsatsa på ny teknologi och byggaframgångsrika företag. Eftersom1928D är ett techbolag är SiliconValley en bra startpunkt och somen landningsbana för oss, sägerKristina Lagerstedt.

BEMÖTANDET I SVERIGE har överlagvarit väldigt positivt, men de tregrundarna efterlyser en ännu enklareorganisation för hur man testarnya innovationer inom hälso- ochsjukvården i framtiden.

– Det finns så många intressenteroch det saknas tydliga strukturer förintroduktion av nya innovationer,säger Kristina Lagerstedt.

I dag har företaget 14 anställda.Om fem år hoppas de på uppåt 200medarbetare och kanske börsintroduktion.

– Och om tio år kan vi kanskesäga att vi har bidragit till att stoppaspridningen av antibiotikaresistentabakterier. Vi är ju forskare och villgöra skillnad. Rädda liv, inte baragöra affärer, säger Erik Kristiansson.

– Innovation kräver uthållighet,envishet, driv och passion. Och dåär det en trygghet att vi är ett team.Vi vågar tycka olika och har faktisktsjukt roligt tillsammans, säger KristinaLagerstedt.

DIGITAL HÄLSAPÅ FLER FRONTER

HEALTHTECH NORDIC

■■ Är ett nordiskt projekt fördigital hälsa som omfattar 140bolag, varav ett 30-tal frånVästsverige.

■■ En första kartläggning visarvästsvenska företag som är verksammainom området AI, artificiellintelligens.

■■ Ett projekt undersöker hurrobotprotesersom är koppladetill en människas nerver kan styrasmed tankekraft.

PRESSCISE

■■ Medtechbolaget har tagit framen teknik för tryckförbandsomgör att sår läker snabbare genomatt garantera samma tryck påskadan eller såret oavsett vemsom lindar bandaget.

EGO

■■ I det EU-finansierade projektethar 100 undersköterskor frånhemtjänsten fått utbildning i it,ny teknik, pedagogik och nyaarbetssätt för att kunna agerasom it-ambassadörer på sina arbetsplatser.

■■ Den nya tekniken innefattarbland annat schema och planeringi en app, digitala lås och GPS-larm.

MÖTESPLATSER

■■ Science Parks som Sahlgrenska,Lindholmen och Johannebergutgör plattformar församverkan mellan näringsliv,akademi, institut och offentligaaktörer.

■■ Chalmers Ventures och GUVentures sammanför idégivaremed entreprenörer och erbjuderexpertcoaching, ett stort nätverk och finansiering.

ANNONS