Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kvinnokamp. Graffiti i Kairo med texten ”Inga trakasserier”. En FN-undersökning antyder att majoriteten av både kvinnor och män i Egypten ser sexuella trakasserier som något kvinnan i någon mån är ansvarig för genom att bland annat klä sig utmanande, skriver Omar Makram, GAPF.

Visst finns det samband mellan kultur och sexuella övergrepp

Det är fullt möjligt att vara emot rasism och samtidigt erkänna att synen på sex och kvinnor – och därmed beteenden mot kvinnor – varierar mellan olika kulturer, skriver Omar Makram, GAPF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Uppgifterna i SVT:s program Uppdrag Granskning om att mer än hälften av de män som dömts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i Sverige är födda utomlands, har lett till en kontrovers kring huruvida det finns ett samband mellan kultur och våldtäkter. Splittringen mellan olika ideologier har återigen uppenbarats, och två extrema ståndpunkter har ventilerats i debatten: den som å ena sidan hävdar att sexualbrott skulle vara något inneboende hos invandrare från vissa kulturer, och de som å andra sidan menar att kulturskillnader i synen på sexualitet inte existerar, och att den enda gemensamma nämnaren när det gäller sexualbrott är att förövarna är män. Som så ofta är fallet med absoluta påståenden, är att de sällan är korrekta, och sanningen ofta ligger någonstans däremellan.

Det är fullt möjligt att vara emot rasism och samtidigt erkänna att synen på sex och kvinnor (och därmed beteenden mot kvinnor) varierar mellan olika kulturer. Jag skulle vilja påstå att det inte bara är möjligt, utan också det mest rationella och ärliga förhållningssättet, till skillnad från den polariserande absolutismen som speglas i påståenden om ”alla invandrare” å enda sidan, och ”det finns inga som helst kulturskillnader” å andra sidan.

Att påstå att samhällssynen på sexualitet och kvinnor skulle var densamma i Egypten som i Sverige vore lika befängt som det är felaktigt.

Debatten har handlat om huruvida det är korrekt att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsfall, och om huruvida det är lämpligt eller meningsfullt att ens ta upp denna typ av statistik. Det har pratats mindre om varför invandrare är överrepresenterade i de siffror som finns att tillgå, och hur man kan göra något åt detta.

Stort problem i Egypten

Låt mig ta Egypten, mitt födelseland, som ett exempel. Där är sexuellt våld ett stort problem, inklusive fenomenet taharrush gamai – kollektiva sexuella övergrepp på publika platser – något som dokumenterats sedan 2005, och som har bidragit till att Human Rights Watch 2013 beskrev Egypten som ett land med en ”epidemi av sexuellt våld”, och till att Kairo under 2017 toppade listan över de farligaste städerna att vistas i som kvinna.

I en undersökning gjord av FN 2013 om sexuella trakasserier i Egypten, angav 94,3 procent av kvinnorna och 97,5 procent av männen ”att inte följa religiösa värderingar när det gäller utseendet” som en potentiell orsak till sexuella trakasserier. 96,3 procent av männen såg ”tajta kläder” som en annan anledning. Denna undersökning antyder att majoriteten av både kvinnor och män i Egypten ser sexuella trakasserier som något som kvinnan i någon mån är ansvarig för, och indikerar att många i Egypten anser att kläder och beteenden som anses som ”olämpliga”, skulle utgöra någon form av uppmuntran, invit eller förmildrande omständighet.

Jag finner det därför frustrerande när vissa vägrar att se några som helst kulturskillnader i fråga om hur samhällen ser på sexualitet och kvinnor. Att påstå att samhällssynen på sexualitet och kvinnor skulle var densamma i Egypten som i Sverige vore lika befängt som det är felaktigt.

Flera studier föreslår att sexuellt våld är mer vanligt förekommande inom starkt patriarkala kulturer, med låg grad av jämlikhet mellan könen och där man fostrar idéer om en påstådd manlig överordning.

Det borde vara självklart att förstå, men är ändå viktigt att poängtera, att det endast är en mycket liten minoritet av alla män med invandrarbakgrund som begår sexuella övergrepp. Men de övergrepp som sker reflekterar värderingar som baseras på en skadlig syn på sexualitet och kvinnokroppen. Dessa värderingar tycks vara mer förekommande i vissa kulturella och religiösa sammanhang.

Flera studier föreslår att sexuellt våld är mer vanligt förekommande inom starkt patriarkala kulturer, med låg grad av jämlikhet mellan könen och där man fostrar idéer om en påstådd manlig överordning. Patriarkala strukturer, i sin tur, är mer påtagliga i länder där hederskulturen dominerar. Detta torde inte vara en överraskning, då hederskulturen innefattar två essentiella komponenter: dels idén om sexuell renlighet och främjandet av en kyskhetskultur, och dels principen om manligt förmyndarskap – och utifrån denna idé – manlig kontroll över kvinnans sexualitet.

Förvrängd syn på sexualitet

Samhällen där hederskulturen är normen, präglas av en förvrängd och ohälsosam syn på sexualitet, baserad på övertygelsen om sexuell renlighet och en osund syn på kvinnokroppen som en källa till frestelse och som något som bör skylas för att tämja mäns begär. Därmed anses en ”god” kvinna vara den som är återhållsam i sitt klädval och sitt beteende, och som inte skyltar med sin ”kvinnliga dragningskraft”. De kvinnor som klär sig mindre täckande, har manliga vänner och pratar och skrattar öppet, anses inte vara blygsamma och är därmed omoraliska. Föreställningen om ”sexuell renlighet” och kyskhetskulturen översexualiserar kvinnan på ett negativt sätt och skuldbelägger kvinnor på basis av att de inte följer religiösa och traditionella klädregler eller uppföranden, eller för att de vistas ensamma på offentliga platser.

Många män som kommer från länder där hederskulturen är dominerande tvingas handskas med en inre konflikt, mellan sin tro på sexuell konservatism och ett konstant försök att hämma sina sexuella lustar. Det är rimligt att anta att denna förträngning och detta berövande av den egna sexualitet kan leda till ett sexuellt beteende som är osunt och ibland våldsamt. Dessutom finns det studier som föreslår att uppfattningen av vad som anses vara tvång (en komponent inom sexuellt våld) kan skilja sig åt mellan kulturer.

Kulturkrock

Ett möte med västvärlden innebär för många av dessa män som vuxit upp inom en hederskultur, att den inre konflikten förstärks ytterligare i och med kulturkrocken. Västvärlden är mycket mer sexuellt liberal och tillåtande. Lägg därtill att vissa av dessa män har en förvrängd syn på den västerländska kvinnan som promiskuös och extremt sexuellt öppensinnad, till den grad att hon inte säger nej till någon. Därmed har hon redan underförstått gett sitt samtycke till alla.

Problemet underlättas inte av att dessa starkt patriarkala samhällen inte tillåter sexuellt umgänge utanför äktenskapet, samt ofta präglas av könssegregering. Män är därmed inte vana vid att uppvakta kvinnor eller att uttrycka sexuellt intresse på ett sunt sätt, där samtycke respekteras, och man är inte van vid att interagera i en sexuellt tillåtande miljö. Det förekommer därmed en brist på förståelse och utbildning när det gäller sex, sexuella relationer och hur interaktionen mellan könen ter sig i sexuellt liberala länder som Sverige.

Det är en liten andel av alla män som begår sexuellt våld mot kvinnor (#inteallamän), och likaså är det en liten andel av alla invandrade män som begår sexuellt våld mot kvinnor (#inteallainvandrare). Det är märkligt hur människor tenderar att politisera frågan och, beroende på ideologi, antingen erkänna förstnämnda fakta men motsäga sig det andra – eller vice versa.

En ny sexuell revolution är på sin plats

Den högre frekvensen av sexuellt våld som föreslås av viss data handlar inte om inneboende biologiska egenskaper. Det handlar om värderingar, och om en skadlig syn på sexualitet och på kvinnor – en syn som har starkare fäste i vissa kulturer. Att erkänna detta borde inte ses som rasism. Förnekelse och oärlighet däremot, riskerar att spä på rasismen.

Utbildning är avgörande

Så vad kan vi göra åt denna kulturkrock? Eftersom det har att göra med värderingar och utbildning, ser jag att det är där fokus bör läggas. Människor som flyttar till Sverige bör omedelbart gå en kurs inom just dessa ämnesområden, inklusive information om hur interaktionen mellan könen fungerar i ett sexuellt liberal samhälle, om konceptet om samtycke samt samt om relevanta lagar.

Därutöver bör vi arbeta mot en fullständig nedmontering av hederskulturen och den kyskhetskultur som kommer därav – så att vi kan få ett slut på dess skadliga och förtryckande effekter, som drabbar främst kvinnor, men också män. En ny sexuell revolution är på sin plats – för att förändra värderingar och den syn som både män och kvinnor från vissa kulturella bakgrunder ofta har, på sexualiteten, kvinnor, kvinnokroppen och samtycke.

Vi måste säkra de framsteg som gjorts i Sverige när det gäller kvinnors frigörelse, och vi måste befästa och påminna oss själva om den sexuella liberala identitet som faktiskt präglar vårt samhälle.

Omar Makram

projektledare och debattör, riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime

Redigering och översättning av Carolin Ekman - konsult inom kvinnors och flickors sexuella rättigheter och volontär på GAPF