Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi tar allas hälsa på allvar

Västlänken är en förutsättning för att på sikt minska utsläppen i Göteborg. Och det är nu upp till Trafikverket att visa hur bygget ska utföras för att minimera risken att miljökvalitetsnormerna överskrids, skriver Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Västlänken, 29/3

Vi börjar med det viktigaste: Både vi medarbetare på miljöförvaltningen och politikerna i miljö- och klimatnämnden tar våra uppdrag på största allvar och tar ansvar för att skydda göteborgarnas hälsa. Västlänken är en förutsättning för att på sikt minska utsläppen i Göteborg och kommer att främja ökat resande med kollektivtrafik och tåg. Därför tillstyrker vi Trafikverkets ansökan om tillstånd för byggandet av Västlänken.

Vi ser dessutom att utsläppen med stor sannolikhet kommer att öka under byggtiden. Därför vill vi att Mark- och miljödomstolen (MMD) i ett eventuellt tillstånd ställer krav på Trafikverket som gör att den negativa effekten på luftkvaliteten minimeras.

Högst ställda krav

När det gäller luftföroreningar handlar det till stor del om vilken typ av fordon som används. I rapporten ”Påverkan på luftmiljön från byggandet av Västlänken”, som vi på miljöförvaltningen tagit fram på uppdrag av Trafikverket, står till exempel att den negativa effekten på luftkvaliteten kan minimeras genom högt ställda krav på maskiner och fordon. De högsta miljökraven skulle minska de totala utsläppen av kväveoxider med 65 procent jämfört med lägre miljökrav.

Dock skulle halterna i vissa områden fortfarande överskrida miljökvalitetsnormerna, som artikelförfattarna från Göteborgs Kultur- och Miljöarvsförening skriver i sin artikel. I yttrandet till MMD understryker vi därför att det nu är upp till Trafikverket att visa hur arbetet ska göras för att minimera risken att miljökvalitetsnormerna överskrids. Det finns till exempel möjlighet att använda ännu bättre teknik för arbetsmaskiner och fordon än de alternativ som ligger till grund för beräkningarna i rapporten.

Ett bra underlag till beslut

Vi anser att rapporten är ett bra underlag för MMD och bifogade den till vårt yttrande för att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I vårt yttrande utgår vi från vårt uppdrag att vara drivande i skyddet av människors hälsa. När vi väger fördelarna med Västlänken på lång sikt mot nackdelarna under byggtiden är vårt beslut att tillstyrka Trafikverkets ansökan.

Nu är det upp till Trafikverket att visa MMD hur miljökvalitetsnormerna ska klaras. Ger domstolen tillstånd till Trafikverket att gå vidare med arbetet med Västlänken kommer det i tillståndet att ställas krav på hur projektets miljöpåverkan ska minimeras. Under byggtiden kommer miljöförvaltningen arbeta för att säkerställa en bra miljö för Göteborgs invånare och besökare.

Anna Ledin

direktör miljöförvaltningen Göteborgs stad