Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Staden förbrukar mer medel än den har tillgång till. Vi värnar om stadens ekonomi och skär i den uppblåsta investeringsbudgeten, skriver Vägvalets Claes Westberg, Theo Papaioannou och Carina Pettersson.

Vi prioriterar barnen, de äldre och lokaltrafiken

I höst har du som väljare chansen att påverka. Du har den absoluta makten en gång vart fjärde år att rösta fram det parti som du tror kan göra den förändring som är bäst för staden. Vägvalet lägger sitt förslag till budget 2019 och utgår ifrån sin kärlek till Göteborg. Vi vill göra skillnad, därför är vi kritiska, skriver Claes Westberg (VV), Theo Papaioannou (VV) och Catarina Pettersson (VV).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi vill slopa Västlänken och linbanan till förmån för satsning på lokaltrafiken. Hanteringen av spårvagnarna ska skötas av Göteborg och inte av regionen. Vi vill införa nolltaxa i kollektivtrafiken mitt på dagen under vardagar och satsa mer på cykeltrafiken.

Västlänken är kanske det främsta exemplet på en felprioritering och en föråldrad lösning. Den totala kostnaden för pendeltågstunneln med dess fördyringar och tilläggsinvesteringar befaras uppgå till svindlande 60 miljarder kronor inklusive indexuppräkning, ränte- och uppbördskostnader. Nyttan med Västlänken kan inte bevisas och kapaciteten ökar inte i järnvägssystemet kring Göteborg. Det finns alternativ som kan genomföras i stället som till exempel Förstärkningsalternativet. Självklart går det att riva upp dåliga beslut.

Följ folkomröstningen

Göteborgarna röstade i folkomröstningen med stor majoritet (57 procent) nej och visade att de inte stödjer trängselskatten. Göteborg stad ska följa folkomröstningen och hemställa hos regeringen att ta bort trängselskatten och omförhandla det Västsvenska paketet. Därmed stoppas bygget av Västlänken.

Västlänken är kanske det främsta exemplet på en felprioritering och en föråldrad lösning

Vägvalet vill att stadens utveckling sker varsamt och med hänsyn till stadens siluett, med inte alltför många höga hus, alltför tätt utan med bevarande av Göteborgs karaktär. Vi ska bygga fler småhus och billigare hyresrätter. Vi vill hjälpa mindre byggare att komma hit och samtidigt öka takten på markanvisningar, så att fler bostäder kan byggas för fler göteborgare. Vi slår också ett slag för ”byggemenskaper” och vill utreda om det går att återstarta egnahemsrörelsen, med syfte att få fler att bygga.

Välfärd i Göteborg

Barnomsorgen ska kvalitetssäkras och antalet barn i förskolans barngrupper ska bli färre. Vi vill ta bort köerna till förskolan. De äldre barnen ska ha tillgång till en fritidssysselsättning. Skolinspektionens rapportering om tillståndet i Göteborgs grundskolor visar att det är flera åtgärder som ska till för att elever ska få goda förutsättningarna och nå bra resultat. I dag skiljer sig betygen för mycket mellan olika skolor. Parallellt med målet att förbättra skolan behöver staden se över hur de unga mår. Vägvalet vill värna om ungas hälsa med en ökad service genom nya familjecentraler.

All omsorg av äldre ska baseras på individuella behov och önskemål. Individen måste betraktas som en fullvärdig person med möjlighet att göra egna val där så är möjligt. Fokus måste läggas på att utöka och förbättra äldreboenden. Inga äldreboenden ska läggas ned. När en äldre människa uttrycker önskan om att flytta till äldreboende är skälen oftast väldigt starka. Vägvalet anslår därför ytterligare medel till äldrevården.

Styr staden bättre

Stadsdelsnämnderna klarar inte sitt uppdrag och därför bör de nuvarande stadsdelsnämnderna ombildas till sociala distriktsnämnder och samordna resursnämndsfunktionerna i en social centralnämnd.

Vägvalet anser att den nya bolagsorganisationen har en alldeles för stark maktkoncentration. Vi finner det orimligt att ett enda bolag (Stadshuset AB) skall hantera halva kommunens verksamhet. Det blir näst intill omöjligt att få reda på vad som sker i dotterbolagen långt ner i organisationen. Modellen brister i öppenhet och transparens. Därför ska antalet bolag minskas.

Staden förbrukar mer medel än den har tillgång till. Vi värnar om stadens ekonomi och skär i den uppblåsta investeringsbudgeten. Vägvalet ser allvarligt på stadens höga belåning. Vi kommer att göra allt vi kan för att förhindra att det byggs upp ett stort skuldberg som våra barn och framtida generationer får betala av.

Claes Westberg

partiledare Vägvalet

Theo Papaioannou

gruppledare Vägvalet

Catarina Pettersson

ledamot kommunfullmäktige Vägvalet