Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lastar på. Politiker lägger nya uppdrag i en strid ström utan att ta hänsyn till förvaltningarnas förutsättningar att kunna ta emot uppdragen, skriver debattörerna.

Vi knäcks av alla nya politiska projekt

Västlänken, ny älvförbindelse, Frihamnen, Skeppsbron, nedre Masthugget och linbana över älven. Arbetsbelastningen på trafik-, stadsbyggnads- och fastighetskontoren är oacceptabel. Våra medlemmar ska inte betala med sin hälsa för att staden har stora behov av infrastruktur och bostäder, skriver Sacorådet i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs Posten har de senaste dagarna uppmärksammat de havererade planerna på flyktingbostäder i så kallade gynnade områden samt nu senast planerna på att bygga en linbana över älven. Vi har som facklig organisation ingen synpunkt på politiska idéer och förslag men när vi ser vilka konsekvenser det får för medarbetarna på de planerande fackförvaltningarna har vi en skyldighet att slå larm.

De planerande förvaltningarna är hela eller delar av trafik-, stadsbyggnads- och fastighetskontoren. Politiker i de nämnder som styr dessa förvaltningar och även kommunstyrelsen lägger nya uppdrag i en strid ström utan att ta hänsyn till förvaltningarnas förutsättningar att kunna ta emot uppdragen.

Flera stora projekt

I Göteborgs stad har redan flera stora infrastrukturprojekt, bland andra Västlänken och en ny älvförbindelse, påbörjats. Till detta har politikerna även lagt till projektering och byggnation av Frihamnsområdet, området vid Skeppsbron samt nedre Masthugget. För att klara den akuta bristen på bostäder för bland andra studenter och nyanlända som fått uppehållstillstånd har förvaltningarna också fått i uppdrag att ta fram förslag och färdiga planer för denna nybyggnation. Som lök på laxen har nu kommunstyrelsen beslutat om att ta fram underlag för en linbaneförbindelse från Järntorget över till Hisingen. Tyvärr verkar det som om det saknas en insikt och en kunskap i kommunen om vilka resurser som behöver finnas på plats för att ro alla projekt i hamn och med en realistisk tidsplan.

Våra fackliga organisationer får nästan dagligen larmsignaler från medlemmar på de berörda förvaltningar om brister i arbetsmiljön och då framförallt för stor arbetsbelastning och därigenom ökad stress.

Hög belastning

Stadsledningskontoret konstaterade i samband med att man informerade kommunstyrelsen om uppföljningsrapport 2 för någon vecka sedan ”Planerande nämnder rapporterar om hög arbetsbelastning, stress och bristande tid för återhämtning, uppdrag med stora krav på oerfarna medarbetare”.

I den arbetsmiljöföreskrift som kom i början av 2016, AFS 2015:4, och som handlar om arbetsbelastning och stress står det att läsa:

”9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ska ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”.

Våra medlemmars larmsignaler och arbetsgivarens eget konstaterande visar på en icke acceptabel situation. Det är inte våra medlemmar som ska betala med sin hälsa för att staden har stora behov av infrastruktur och bostäder. Chefer på berörda förvaltningar måste tillgodose medarbetarnas berättigade krav på en rimlig arbetssituation. Tillsammans med de politiska styrelserna, som har det övergripande arbetsmiljöansvaret, ska man se till att Arbetsmiljölagen och förordningar följs för att staden inte ska begå lagbrott. Stadsledningskontorets skrivning tyder dock på att detta sker.

Vi önskar att alla Göteborgs stad tar lagar och förordningar på allvar genom att se till att de resurser finns som krävs för att hantera det omfattande arbetet med infrastruktur och nya bostäder. Om dessa resurser inte går att ta fram, exempelvis genom att anställa fler erfarna ingenjörer, så måste prioritering göras. Det är inte våra medlemmar som ska betala priset för höga ambitioner och bristande resurser för att ta hand om förslagen. I den så kallade avsiktsförklaringen (åtgärder för friskare arbetsplatser) som Göteborgs stad genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lovat att arbeta för står det:

Följ lagstiftningen

”Höga krav i kombination med begränsade resurser är en bidragande orsak till sektorns relativt höga sjukfrånvaro. Vi parter i kommun- och landstingssektorn är övertygade om att vi med gemensamma ansträngningar kan vända utvecklingen så att vår sektor inte bara levererar den verksamhet som utgör kärnan i vår välfärd, utan också ger hållbar hälsa för de som ska utföra arbetet. Detta förutsätter att även huvudmän och lokal nivå agerar i enlighet med vår avsiktsförklaring”.

Se till att leva upp till denna ambition som ni lovat regeringen och se till att följa lagstiftningen. Mer än så begär vi inte.

Anders Andersson

kommunombud

Caroline Söderlind Löfdahl

kommunombud

Anna Ström

kommunombud

Sacorådet i Göteborgs Stad