Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De som fortfarande vill genomföra projekt Västlänken, det vill säga en minoritet av väljarna och en stor majoritet av politikerna, får nu ännu svårare att försvara projektet med fördyringar på sju miljarder av ett redan sanslöst dyrt och olönsamt projekt med knappt mätbar nytta, skriver debattören.

Västlänken blir sju miljarder dyrare

Västlänken blir minst sju miljarder dyrare än lagd budget. Det framgår av inskickade synpunkter på Järnvägsplanen från kommunens förvaltningar och bolag till stadens ledning, som dock inte presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen av stadsledningskontoret, skriver kommunalrådet Martin Wannholt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För ett drygt halvår sedan gick jag ut på GP Debatt och varnade för att den planerade Västlänken, Sveriges mest olönsamma infrastrukturinvestering, blivit ännu dyrare. Närmare bestämt minst fem (5) miljarder kronor dyrare. Det underlag jag använde kom från stadens egna tjänstemän, senare även protokollfört i allmän handling.

Eftersom det var brinnande valrörelse blev det turbulent; ingen debatt i sak om reella fakta och i stället mycket känslor. Då trodde jag att efter valet lugnar det ner sig och vi kan få en saklig debatt i normal samtalston – alla kommer ju tydligt att se att kejsaren är naken. Men det blev tvärtom. Ingen diskussion om tillkommande kostnader och en total tystnad från ansvariga politiker. I över ett halvt år.

Stadens tjänstemän på våra förvaltningar och bolag har dock troget arbetat vidare med frågorna, gjort sitt jobb. Flera av de tidigare framförda kostnaderna har blivit kvalitetssäkrade och ytterligare kostnader har identifierats. Jämför vi de kostnader som togs upp i förra artikeln, är i dag identifierade extra kostnader uppe i cirka sju (7) miljarder kronor. Det handlar bland annat om kommunala ersättningsanspråk, ledningsomläggningar, personalkostnader samt fyrspåren. Vidare framgår det än tydligare hur Västlänken försenar och långsiktigt förhindrar såväl önskvärd stadsutveckling som potentiella och efterfrågade kollektivtrafiklösningar. Och de enorma påfrestningar som boende och näringsliv kommer utsättas för i en kraftigt begränsad framkomlighet under byggtiden om minst nio år. Allt detta framgår i våra förvaltningars och bolags inskickade synpunkter på Järnvägsplanen till stadens ledning.

Kommunstyrelsen får inget veta

Kommunstyrelsen, som fått delegerat ansvar av kommunfullmäktige att för stadens räkning hantera genomförandet, får dock inte veta detta. I det förslag till yttrande som nu ligger bordlagt i kommunstyrelsen, är nästan all väsentlig och för staden viktig information inte medtagen. Förvånade tjänstemän från såväl förvaltningar som bolag har hört av sig och påpekat att stadsledningskontoret utelämnat denna information. Jag bordlade därför ärendet och begärde ut all information från stadsledningskontoret. Efter att ha läst denna blir det helt obegripligt varför så mycket viktig information utelämnats, och än mer varför dessa tjänstmän inte redovisat denna i kommunstyrelsen, som har det faktiska ansvaret.

Om man vill vara snäll skulle man kunna tro att det är för att inte störa pågående och framtida förhandlingar med Trafikverket, som man så medvetet avstår från att ta upp alla dessa kostnader och övriga negativa konsekvenser i remissyttrandet. Men detta faller platt då man läser informationen på Trafikverkets hemsida. Där står klart och tydligt vilka kostnader som Trafikverket säger att de tagit höjd för i sin budget om 20 miljarder i 2009 års prisnivå. Läser man detta noga och samtidigt läser vad alla våra tjänstemän skriver i staden, så blir det väldigt tydligt att Trafikverket säger sig ha tagit med i princip alla väsentliga kostnadsposter. Då kan det ju inte vara till nackdel om staden också tillkännager vad våra egna experter ute i bolag och förvaltningar kommit fram till i kronor och ören.

Sanningen börjar närma sig

Sanningen, den börjar närma sig med stora steg, tror jag ligger i att såväl politiker som ledande tjänstemän naturligtvis vet att budgeten om 20 miljarder redan är passerad med åtskilliga miljarder. De som fortfarande vill genomföra projekt Västlänken, det vill säga en minoritet av väljarna och en stor majoritet av politikerna, får ännu svårare att försvara projektet. Fördyringar av ett redan sanslöst dyrt och olönsamt projekt med knappt mätbar nytta. Men om detta kommer fram kan ansvariga på Trafikverket i Borlänge inte godkänna järnvägsplanen. Den måste vara finansierad. Och om de ändå godkänner får regeringen problem att godkänna efter att de fått in överklagande. Och om regeringen ändå godkänner planen trots avsaknad av finansiering – ja, då vet åtminstone Göteborgs Stad vart alla fakturor av tillkommande kostnader skall skickas – till finansdepartementet.

På onsdag yrkar jag återremiss på stadens remissvar för att inarbeta samtliga väsentliga kostnader och effekter på stadens utveckling. Vidare att begära förlängd remisstid så att handlingen kan behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan inte ta beslut om finansieringsfrågor i miljardklassen. Vidare har detta, som jag uppfattar det, undanhållande av information nu fått sådana proportioner att medborgarna behöver en oberoende granskningskommission. Samverkande göteborgare lägger också detta yrkande i kommunstyrelsen nu på onsdag.

Fick ett högintressant svar

Göteborgs Stads välregisserade information och frågestund under torsdagens fullmäktigemöte gav heller ingen information från det undanhållna faktaunderlaget i staden. Tvärtom fick vi som vanligt en lång rad av hyllningar till Sveriges mest olönsamma infrastrukturprojekt. Dock fick vi ett högintressant svar efter min fråga om varför kapacitetsutredningen nu var uppskjuten en fjärde eller femte gång. Trafikverket säger nu att Västlänken inte behöver några fyrspår i Haga och Korsvägen under Trafikverkets planeringshorisont (läs 2035). Detta innebär att Trafikverket öppet sänker hela regionens vision om ökat tågresande till 2035. Men det ställer också intressanta frågor om vilket planeringsunderlag som Trafikverket använde i tillåtlighetsprövningen, om järnvägsplanens dimridåer om förberedelse av fyrspår samt risken för en andra uppgrävning av Haga/Korsvägen.

Vi är många i Göteborg som vill se en positiv utveckling av såväl stad som region med bättre kollektivtrafik för hållbar tillväxt. Vi kommer nu ännu en gång visa vår starka övertygelse om att förnuftet kan segra. Om en vecka, på lördag den 7:e mars, avtågar vi gemensamt från Götaplatsen 13:30 i en varm manifestation över alla partigränser.

Martin Wannholt

kommunalråd

oberoende moderat och Samverkande göteborgare