Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bo Larsson, projektchef Västlänken, Trafikverket

Västlänken är en viktig kugge i järnvägsnätet

Mot bakgrund av den senaste veckans olika inlägg på debatt- och insändarplats, ser vi ett behov av att påminna om varför vi bygger Västlänken och var projektet befinner sig i processen, skriver Västlänkens projektchef Bo Larsson, Trafikverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bo Larsson. projektchef Västlänken, Trafikverket
Bo Larsson. projektchef Västlänken, Trafikverket

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att bygga Västlänken – en järnväg för pendel- och regiontåg. Västlänken är ett av de största byggprojekten hittills i Göteborg, och det är naturligt att bygget väcker stort engagemang och skapar starka åsikter.

 

Varför bygger vi Västlänken? Västlänken är det alternativ som har valts för att lösa problem och möta utmaningar i infrastrukturen på både nationell, regional och lokal nivå. Av en del inlägg kan det framstå som om det enda syftet med Västlänken är att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Västlänken bidrar lokalt, men det har aldrig varit avsikten att den ska vara svaret på alla lokala behov.

I dag finns inte plats för fler tåg på Göteborgs centralstation. Västlänken skapar ökad kapacitet eftersom alla pendel- och regiontåg inte behöver vända på stationen som de gör i dag. I stället trafikerar tågen Västlänken och de tre nya stationerna. Detta medför en betydande förstärkning av det nationella järnvägsnätet eftersom trafiken med fjärr- och godståg till och från Göteborg kan öka.

Ur det regionala perspektivet ger Västlänken bättre möjligheter att pendla till arbete och studier i hela Västsverige. De tre nya stationerna vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen förbättrar den lokala kollektivtrafiken, bland annat genom att avlasta området kring Centralstationen. De ger också nya möjligheter till stadsutveckling.

 

Behövs det fler utredningar? Västlänken är ett av Sveriges mest utredda infrastrukturprojekt. Oberoende experter och myndigheter har under flera års tid granskat projektet, helt i linje med gällande lagar och förordningar. Sedan idéstudien 2001 har det krävts flera steg med utredningar, förstudier, järnvägsplan och samråd med allmänhet, myndighet och organisationer för att arbetet med Västlänken kunnat landa där vi är i dag. 2014 gav regeringen Västlänken tillåtlighet, vilket innebär att Trafikverket fick uppdraget att bygga Västlänken och kunde starta förberedande arbeten. Ett beslut som inte överklagades av någon instans. Samma år godkändes miljökonsekvensbeskrivningen av länsstyrelsen och järnvägsplanen ställdes ut för granskning.

 

Var är vi i dag? Järnvägsplanen, den plan som beskriver sträckningen och som ger Trafikverket tillträde till marken, ska vinna laga kraft. Planen är överklagad och ett avgörande väntas av regeringen under våren. En laga-kraft-vunnen järnvägsplan får inte stå i strid med gällande detaljplan.

2015 skickade vi ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen. Denna ansökan gäller inte om Västlänken skall byggas, utan hur, bland annat villkor för buller, vibrationer och grundvattennivåer. Huvudförhandlingarna i mark- och miljödomstolen förväntas starta efter sommaren. Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas.

 

Vad kostar Västlänken? Kostnaden är beräknad till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. I dag finns inga indikationer på att kostnaden skall öka. Västlänken finansieras via Västsvenska paketet.

 

Vad händer med staden? Under byggtiden kommer staden att påverkas på olika sätt. Vi gör vad vi kan för att minimera påverkan på exempelvis byggnader, parkområden och kulturvärden. Blir byggnader skadade, åtgärdas eller ersätts skadorna. Vi flyttar träd, permanent eller tillfälligt, och kommer att plantera nya träd när bygget är klart och göra i ordning de parker som har påverkats. Alla byggnader med kulturhistoriskt värde besiktigas för att ta reda på status och vad de klarar i form av exempelvis vibrationer. En mängd experter deltar i arbetet för att undersöka vilka åtgärder som kan bli aktuella för att förhindra skador på kulturmiljön.

 

Kan man ta sig fram i stan under byggtiden? Framkomligheten begränsas av en rad byggprojekt i staden, däribland Västlänken. Trafiken påverkas i anslutning till våra arbetsplatser. Vi kommer att behöva flytta, stänga av eller minska framkomligheten på en del gator. Man kan behöva ta andra resvägar. Oftast bygger vi nya i närheten, men i vissa fall blir det alternativa vägar. När det gäller framkomlighet i staden, prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Västlänken måste ses i ett helhetsperspektiv, och är inte den enda lösningen på Göteborgs och Västsveriges framtida infrastrukturbehov. Men Västlänken är en förutsättning för att kunna utveckla järnvägsnätet i Västsverige och en viktig kugge för samhällsutvecklingen i stort.

Bo Larsson

projektchef Västlänken, Trafikverket