Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utvärderingar visar att antalet vårdutförare har ökat och att befolkningen efter vårdvalens införande är mer positiva till hälso- och sjukvården än vid mätning innan. Den ökade mångfalden av vårdgivare har varit en god drivkraft för en sådan utveckling, skriver debattörerna.

Utveckla valfriheten i vården

Det finns starka skäl till att behålla och utveckla vårdvalssystemet. Sedan lagen om valfrihetssystem, Lov, blev obligatorisk för landstingen 2010 har tillgänglighet, kvalitet, patientnöjdhet och utbud förbättrats, skriver bland andra Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den nya regeringen har omgående gått ut med att de vill ta bort obligatoriet för landstingen att primärvården ska organiseras via lagen om valfrihetssystem, Lov. Förslaget till ändring i lagen är redan ute på remiss. Lagändringen föreslås gälla redan vid årsskiftet.

Ändringen drivs igenom väldigt fort utan chans till en rimlig analys av vad avskaffandet av obligatorisk Lov får för konsekvenser. Agerandet bygger på ideologi och en vilja att visa handlingskraft snarare än avsikten att åstadkomma konstruktiva lösningar som kan göra hälso- och sjukvården bättre. Från Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna och Vårdförbundet ställer vi oss tveksamma till förslaget.

Stora positiva effekter

Sedan Lov blev obligatorisk för landstingen 2010 har tillgänglighet, kvalitet, patientnöjdhet och utbud förbättrats. Utvärderingar visar att antalet vårdutförare har ökat och att befolkningen efter vårdvalens införande är mer positiva till hälso- och sjukvården än vid mätning innan. Den ökade mångfalden av vårdgivare har varit en god drivkraft för en sådan utveckling.

En del menar att glesbygden inte har tillgodosetts tillräckligt när landstingen byggt sina regelverk. Vi delar den uppfattningen, men anser inte att lösningen är att ta bort möjligheten för vårdgivare att etablera sig. I stället finns uppenbara risker att utbudet försämras om lagen ändras. Vi bedömer att tillgängligheten för invånarna försämras och att kvaliteten på vården minskar genom att mångfalden av vårdgivare avtar.

Berör många

Förslaget kommer också att beröra många av aktörerna inom hälso- och sjukvården, både inom privat och landstingsdriven vård. Detta är professionella yrkesutövare som genom olika driftformer bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det är också yrkesutövare som har investerat tid och resurser och byggd upp välfungerande enheter som är en viktig del av den svenska hälso- och sjukvården. Samtidigt kommer en stor andel patienter som etablerat kontakt med dessa vårdgivare att förlora sin vårdkontakt.

Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet behöver fortsätta att förbättras. Satsningen på öppna patientfokuserade resultat och processer behöver fortsätta och förstärkas med en mer personcentrerad inriktning. Konkurrens och valfrihet är viktiga faktorer i det här arbetet, för ökad patientmakt.

Om förslaget genomförs kan landstingen frivilligt välja om de vill ha vårdval i landstinget enligt Lov. Landsting skulle kunna välja att upphandla vården enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) i stället. Lagen har tidigare använts inom vården, men lagstiftaren ansåg att det inte fungerade tillfredställande bland annat med tanke på behovet av bra patientkontinuitet, då avtalen är snävt tidsbegränsade, ofta 3-5 år. Ett skäl till att Lov:s tillkomst var att anpassa upphandlingens förfarande till vårdens förutsättningar.

Ett annat skäl att föredra Lov är att upphandling enligt LOU oftare leder till att de stora vårdbolagen och riskkapitalister vinner anbuden. Bolag med bättre ekonomiska muskler och verktyg för prispress. Vilket ju går stick i stäv mot dagens politik att motverka vinstintresset i vården. Det får även en direkt motverkande effekt för landets småföretagare att etablera sig.

Vårdval efter EU-kritik

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att Lov infördes som ett resultat efter kritik från EU-kommissionen. Kommissionen ansåg att Sverige inte fullgjort sina skyldigheter genom att tilldela samverkansavtal utan föregående annonsering. På grund av den här kritiken införde den tidigare regeringen vårdval i samtliga landsting. Det vore olyckligt om Sverige efter att ha infört vårdvalsystem skulle återgå till förutvarande system och åter riskera kritik från EU-kommissionen.

Dessutom behöver det tas större professionell hänsyn till vårdens utveckling. I dag finns en nästintill outnyttjad resurs i att utveckla de multiprofessionella teamen, där patienter och närstående, tillsammans med hälso- och sjukvårdens alla professioner, ger stora möjligheter till en välsammanhållen vård.

Det finns alltså starka skäl till att behålla och utveckla vårdvalssystemet. Ett ansvarfullt agerande från regeringen sida är naturligtvis att utreda och analysera innan några drastiska åtgärder vidtas om LOV:s vara eller inte vara.

Våra professioner är beredda att ta ansvar och bidra till denna förbättring.

Heidi Stensmyren

ordförande i Sveriges läkarförbund

Stefan Jutterdal

ordförande i Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster

Sineva Ribeiro

ordförande i Vårdförbundet

Bild: Bild: Rickard Eriksson
Bild: Bild: Rickard Eriksson