Äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag ska inte erkännas här om det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen , skriver debattörerna.
Äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag ska inte erkännas här om det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen , skriver debattörerna. Bild: JanErik Henriksson/TT

Upphäv alla typer av månggifte inom Sveriges gränser

Det är uppseendeväckande att månggiften ska tillåtas bestå endast på grund av att de har ingåtts i utlandet och före ett visst datum. Det är ett inkonsekvent förhållningssätt jämfört med det som gäller för förbudet om inhemska månggiften, skriver Hans Eklind (KD) och Larry Söder (KD).

ANNONS

Utländskt ingångna månggiften ska inte erkännas i Sverige. Det föreslår en ny utredning. Det är ett välkommet besked som vi kristdemokrater stöder. Dessvärre tar inte utredningen steget fullt ut och föreslår ett ogiltigförklarande av de månggiften som finns i Sverige. Det är inkonsekvent då månggifte är förbjudet och svensk lag ska då givetvis gälla alla som är bosatta i Sverige.

Det råder en bred politisk enighet kring att månggifte inte ska vara tillåtet i Sverige, även om Liberala ungdomsförbundet och Centerns ungdomsförbund stöder tanken på att tillåta månggifte i Sverige. Det finns människor som vill leva i så kallade polyamorösa förhållanden, flera kärleks- och/eller sexuella förhållanden med flera personer på samma gång. Människor ska ha friheten att själva välja hur de vill leva men det är inget skäl för att göra äktenskapet antalsneutralt.

ANNONS

Strider mot jämställdheten

Vanligtvis är de två centrala argumenten mot månggiftet att det inte representerar en syn på äktenskapet som är förenlig med svensk jämställdhetspolitik och att det strider mot principen att parterna i ett äktenskap har samma rättigheter vilket legat till grund för svensk äktenskapsrätt i snart 100 år.

De svenska värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning ska försvaras och tydlighet behövs. Det är bristen på detta som möjliggör att Nacka kommun köpte in bostadsrättslägenheter för att bland annat ge plats åt en muslim med sina tre fruar och 16 barn, trots att månggifte och bigami är förbjudet i Sverige.

Trots att månggifte är olagligt och straffbart har det gjorts undantag för de polygama äktenskap som ingåtts i länder där det är tillåtet

Trots att månggifte är olagligt och straffbart har det gjorts undantag för de polygama äktenskap som ingåtts i länder där det är tillåtet och om makarna vid ingången av ett månggifte saknat anknytning till Sverige. Detta har de forna allianspartierna drivit på för att ändra. Utredningen ”Strängare regler om utländska månggiften” har anslutit sig till detta och presenterade i sitt förslag ett stoppdatum (1 januari 2021). Men, då det saknas ett förslag om att kunna ogiltigförklara de månggiften som finns i Sverige så innebär förslaget att fler månggiften kommer att registreras och de kommer, precis som de drygt 300 fall som redan finns i Sverige, vara giltiga även efter den 1 januari 2021. Det duger inte!

ANNONS

Dubbla signaler

Vi kristdemokrater menar att det är viktigt att Sverige står upp för svensk lagstiftning och för svenska normer. Månggiftet strider, precis som barnäktenskap, mot grunderna i den svenska rättsordningen och det strider mot vår västerländska syn på äktenskapet. Det är uppseendeväckande att månggiften ska tillåtas bestå endast på grund av att de har ingåtts i utlandet och före ett visst datum. Det är ett inkonsekvent förhållningssätt jämfört med det som gäller för förbudet om inhemska månggiften.

Det finns ett stort mörkertal när det handlar om hur många som lever i månggiften i Sverige

Det skickar också dubbla signaler. Det finns ett stort mörkertal när det handlar om hur många som lever i månggiften i Sverige. Här brukar man prata om så kallade ”källaräktenskap”, ett uttryck som kommer av att de ingås i lokala moskéer som inte sällan är belägna i just källare. Hur många dessa informella äktenskap är vet vi av naturliga skäl inte. Men, fram till 2014 var det möjligt att enligt äktenskapsbalken få dispens för att ingå äktenskap för personer under 18 år. Av de 79 ansökningar som kom in under åren 2005–2007 framkom det att 20 av dem som ansökt om dispens redan hade ingått ett informellt äktenskap i Sverige.

Bör tvångsupplösas

Vi föreslår att personer som ingått i ett månggifte först och främst ska få möjligheten att upplösa sitt äktenskap, före ett visst datum. Om detta inte skulle ske på frivillig grund kommer i stället ansvarig myndighet få befogenhet att upplösa månggiftet.

ANNONS

Om detta inte skulle ske på frivillig grund kommer i stället ansvarig myndighet få befogenhet att upplösa månggiftet

Till synes tuff lagstiftning men det är politik som många länder i Europa har tillämpat i flera år och vi menar att Sverige behöver gå i en liknande riktning.

Äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag ska inte erkännas här om det är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen, den så kallade ordre public. Att sätta stopp för framtida erkännande av månggiften är ett steg i rätt riktning, men för att fullfölja detta ska existerande månggiften upplösas och om så krävs tvångsupplösas.

Hans Eklind (KD), ledamot i Social- försäkringsutskottet

Larry Söder (KD), vice ordförande i Civilutskottet

ANNONS