Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat

Med tre enkla åtgärder till låg kostnad kan regering och riksdag skapa goda villkor för den svenska sjöfarten att växa med kraft. Något som innebär fler jobb, tillväxt och minskad klimatpåverkan, skriver sjöfartsorganisationerna i Blå Tillväxt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag, måndag (11/6) presenterar vi i samarbetet Blå Tillväxt tre åtgärder för att bygga upp en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart. Mellan 2001 till 2016 minskade svensk handelsflotta från 254 till 89 fartyg. Men förra året vände det och för första gången på länge flaggade flera fartyg in till Sverige. Nu har vi goda förutsättningar att hålla i den positiva trenden. Det som behövs är endast att regering och riksdag garanterar förutsägbara, långsiktiga och konsekventa villkor för näringen. Och det finns mycket för Sverige att vinna; både vad gäller klimatomställning och ekonomisk tillväxt med fler jobb.

Oslagbart transportsystem

För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sjöfarten är exempelvis oslagbar när det gäller långväga transporter och dess infrastruktur, vattnet, finns redan på plats längs vår långa kust. Både EU och Sveriges riksdag och regering har pekat ut sjöfarten som en viktig faktor för klimatomställningen och för att uppnå våra miljömål. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än i dag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen.

Ökar svenska tillväxten

Den maritima näringen omsätter varje år 160 miljarder kronor, står för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv och 80 procent av alla varor till och från Sverige transporteras sjövägen. Rederierna är på många sätt drivkraften i det maritima klustret. Eftersom de verkar på en global marknad, bidrar de både till att öka den svenska tillväxten och till att stärka den svenska handeln.

Med en stark svensk sjöfart och många verksamma fartyg kommer också möjligheten att bevara och utveckla den viktiga kompetens som Sverige besitter. I dag arbetar cirka 10 000 ombord på våra svenska fartyg och cirka 100 000 i hela den svenska sjöfartssektorn. Den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa med fler svenskflaggade fartyg.

Tre avgörande åtgärder

Det finns dock tre viktiga och avgörande åtgärder för regering och riksdag att genomföra för att den svenska sjöfarten ska kunna växa med kraft. Dessa åtgärder är inte förenade med några stora kostnader, utan tvärtom kommer de att generera ökade skatteintäkter och goda samhällseffekter. Det handlar om justeringar snarare än finansieringar.

1. Förenkla och harmonisera regelverket för sjöfartsstöd. I dag gör olika myndigheter och instanser olika bedömningar, trots att syftet för regelverket är ett och samma, nämligen att garantera likvärdiga konkurrensvillkor för den svenska sjöfarten gentemot andra EU-länder samtidigt som arbetsvillkor och löner följer svensk standard. Vidare bör regelverken harmoniseras och förenklas så att fartyg i internationell konkurrens omfattas både av nettomodellen och av tonnageskatten. För att undvika följdfel i, och byråkratisering av regelverket, bör det harmoniseras så att grunden för bedömningen om sjöinkomst, sjöfartsstöd och tonnagebeskattning får samma bedömningsgrunder.

2. Säkerställ långsiktig och förutsägbar nettomodell. Med syftet att garantera de svenska rederierna lika konkurrensvillkor gentemot rederier i övriga EU-länder infördes 2001 den så kallade nettomodellen för sjöfartsstödet. Att bevara nettomodellen är en viktig principfråga. Det är viktigt för enskilda rederier att systemet är förutsägbart och stabilt om de ska göra stora investeringar i Sverige. Det är också viktigt att ett av villkoren i den svenska modellen, det vill säga statens del, inte påverkas då den utgör grunden för de villkor som förhandlats fram av sjöarbetsmarknadens parter. Därför bör nettomodellen återföras och gälla under en fastställd och långsiktig period, enligt en blocköverskridande överenskommelse.

3. Tillsätt ett sjöfartsråd för framtidens sjöfart. Sjöfarten vill ta ansvar, kan bidra med kompetens och vara en del i att bevara och skapa ett väl fungerande system. Genom att bygga upp ett partsöverskridande sjöfartsråd kan politiska beslut både fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Det är vad den svenska sjöfarten behöver för att kunna växa och stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft utifrån den svenska modellen.

Enkla insatser

Dessa tre justeringar och åtgärder är relativt små för staten men viktiga för näringen och kan genomföras till låga kostnader med stora samhällsvinster. Förutsägbara villkor för sjöfarten, det är görbart, eller vad säger du infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)?

Blå Tillväxts samverkansparter:

Rikard Engström

vd för Svensk Sjöfart

Mikael Huss

vd för Sjöbefälsföreningen

Kenny Reinhold

ordförande för Seko Sjöfolk

Om Blå Tillväxt

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.