Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gröna transporter. Med långsiktiga spelregler kan transportföretagen snabba på omställningen till fossilfria transporter ytterligare, skriver debattörerna.

Sverige kan få fossilfria transporter snabbare än väntat

De klimatpåverkande utsläppen från svenska lastbilar minskar tack vare att allt fler kör på förnybara drivmedel. Om trenden håller i sig kan Sveriges lastbilar vara fossiloberoende redan 2025, fem år före regeringens mål. Men mycket arbete kvarstår, och vi i branschen gör nu fem åtaganden för att växla upp omställningen till förnybart, skriver bland andra Tomas Nilsson, Sekab, och Robert Sobocki, Scania Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fungerande transporter för både människor och varor är nödvändiga för samhället. Efterfrågan på tunga transporter med lastbil ökar ständigt och i fjol körde de svenska tunga lastbilarna 1,3 procent längre än året innan – vilket motsvarar 5,5 miljoner mil.

Samtidigt måste transporternas klimatpåverkan minska. Glädjande nog visar de senaste siffrorna från Trafikverket att vi är på rätt väg. I fjol minskade koldioxidutsläppen från de svenska lastbilarna med 400 000 ton – trots att lastbilarna alltså körde längre. Minskningen beror främst på att allt fler kör på förnybara drivmedel, och till viss del på att motorerna har blivit mer effektiva.

Förnybara drivmedel stod för tre fjärdedelar av utsläppsminskningen det senaste året. Potentialen för att minska utsläppen ytterligare finns även framöver i bränsletanken. De allra flesta lastbilar kör fortfarande på fossil diesel, trots att det finns gott om tillförlitliga och långt mer klimatsmarta alternativ. Lastbilar som exempelvis tankar med etanolbränslet ED95 i stället för diesel minskar utsläppen med upp till 90 procent.

Får inte tappa fart

Regeringen har satt som mål att Sveriges fordonsflotta senast år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen som diesel och bensin. En sådan omställning måste förstås ske med en övergång till drivmedel som är hållbart producerade.

Om utsläppen av växthusgaser fortsätter minska i samma takt som det senaste året för att fler ställer om till förnybart, räcker det för att göra Sveriges lastbilar helt fossiloberoende år 2025. Alltså fem år före regeringens mål. Men att luta sig tillbaka nu skulle oundvikligen leda till att omställningen bort från diesel tappar fart.

De utsläppsminskningar vi sett hittills är resultatet av medvetet arbete, där initiativ från eldsjälar i branschen och efterfrågan från transportköpare spelat stor roll. Minskningarna kommer till stor del från ett byte till biodrivmedel som inte kräver några anpassningar i teknik. Det kan ses som ett första avklarat steg, som dock inte kan väntas fortsätta ge samma effekt år efter år.

Dags för ny fas

Nu måste omställningsarbetet gå in i en ny fas, exempelvis med ökade investeringar i lastbilar som är byggda för att köra på förnybart och ökad användning av hållbart producerade biodrivmedel. Eftersom lastbilar ofta används i starkt konkurrensutsatta branscher och marginalerna är små för många åkerier, måste det vara tryggt att investera i en grön omställning.

Ett sätt är att regeringen stimulerar omställningen med olika initiativ och incitament. Detta görs redan i dag, exempelvis genom att flera förnybara drivmedel för tunga fordon är skattebefriade. Men skattebefrielsen gäller bara som bäst i tre år till. Därefter måste Sverige verka för att EU beviljar fortsatta skattelättnader.

En ny lastbil är vanligen en investering på sex till åtta år. Om kostnaden för förnybara drivmedel bara går att förutse för tre år framåt blir kalkylen svår för många åkerier att få ihop. Dessa spelregler gynnar på kort sikt de biodrivmedel som kan tankas i samma motorer som diesel. Då kan åkerierna rädda lönsamheten genom att gå tillbaka till diesel om skattelättnaderna skulle försvinna. På bekostnad av klimatet.

Spelregler för långa investeringar

I dag finns inget biobränsle som ensamt kan ersätta diesel. Ska vi klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta måste alla biodrivmedel användas, och vi måste därför ha spelregler som gynnar långsiktiga investeringar.

Etanol är ett drivmedel som har enorm potential att bidra till omställningen. Globalt är etanol det största biodrivmedlet, det finns tillgängligt i stora och hållbart producerade volymer. Ytterligare möjligheter finns i att etanol kan närproduceras, till exempel med rester från svensk skog eller jordbruket som råvara.

Att köra på etanol kräver en lastbil med anpassad motor. Fördelen med det är att åkerier som väljer etanol garanterat kommer att köra med förnybart bränsle, utan diesel som klimatfarlig livlina. Men då måste man veta att investeringen går ihop på lång sikt, det håller inte att byta lastbil vart tredje år.

Gynna de mest klimatsmarta drivmedlen

Regeringen behöver därför arbeta för ett system som gynnar de mest klimatsmarta drivmedlen, antingen genom skattebefrielse som i dag eller med hjälp av andra initiativ. Dessutom kan transportköpare och konsumenter bidra till omställningen genom att i högre grad efterfråga klimatsmarta leveranser, och på så sätt stärka förnybart som en konkurrensfördel.

Inom transportbranschen kan vi också göra mycket. Vi som undertecknar den här debattartikeln åtar oss att arbeta för följande fem punkter, och hoppas att även andra i branschen följer efter.

1. Vi förstärker samarbeten inom branschen för att få fler att ta steget till förnybart drivmedel. Tillsammans sitter vi på stor kunskap, viktiga erfarenheter och en möjlighet att kunna agera.

2. Vi verkar för långsiktiga mål för att minska transportsektorns klimatpåverkan. För att branschen ska våga investera krävs förutsägbara spelregler och konkreta målsättningar. Här spelar signalerna från politiskt håll en stor roll.

3. Vi tar ansvar i alla led för en hållbar omställning. Alltifrån våra egna transporter till att opinionsbilda och påverka politiska beslut.

4. Vi möjliggör för kunderna att göra aktiva val. Många transportköpare och konsumenter vill göra gröna val men kan behöva mer information och tydligare erbjudanden.

5. Vi värnar om hållbara höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen består av förnybar råvara. För en fossiloberoende transportsektor krävs flera olika lösningar. Stommen är höginblandade biodrivmedel från hållbara råvaror.

Att utsläppen från svenska lastbilar minskar är naturligtvis väldigt positivt. Nu behöver fler samlas kring målet att ställa om till förnybara drivmedel och driva på för att få igenom de förutsättningar som branschen behöver. För klimatets och framtida generationers skull.

Tomas Nilsson, vd Sekab

Robert Sobocki, vd Scania Sverige AB

Fredrik Landegren, vd TRB Sverige AB

Catherine Löfquist, miljöchef Bring

Pekka Stenqvist, vd DHL Freight