Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stoppa nedmonteringen av bilbesiktningen

Från 2018 försvinner viktiga möjligheter att kontrollera bilarnas avgasrening vid den årliga kontrollbesiktningen, enligt ett förslag från Transportstyrelsen. Dagens kontroller gör stor miljönytta och borde utvecklas och skärpas i stället för att monteras ner, skriver företrädare för Bilprovningen och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag kontrolleras bilars miljöprestanda vid besiktningen genom två metoder. Dels mäts avgasutsläppen vid tomgångskörning, dels används information från bilens egna diagnossystem – OBD-systemet – som kontrollerar bilens motorstyrning och avgasrenande system. För bensinbilar mäts utsläppen av kolmonoxid och kolväten, för dieselbilar utsläppen av partiklar, men bara om bilens OBD-system inte genomfört samtliga självtester. Utsläpp av kväveoxider mäts inte alls.

Nuvarande kontroll innebär att många bilar med bristfällig avgasrening släpps igenom. Bilprovningen har därför, baserat på omfattande internationella erfarenheter och studier, föreslagit skärpta gränsvärden och att avgasmätning och OBD ska kombineras mer effektivt.

Viktigt minska partiklar och kolväten

Transportstyrelsen förslag innebär däremot att felkoder från OBD-systemet inte längre ska få användas för att underkänna bristfälliga bilar. Kontrollerna begränsas till avgasmätningar där nuvarande gränsvärden, som är undermåliga, behålls eller till och med försämras. Bilprovningen och IVL Svenska Miljöinstitutet tycker att detta är fel väg att gå. Hälsomässigt är det viktigt att utsläppen av partiklar och kolväten minskar och då behövs både kontroll av OBD-system och skärpta avgaskontroller.

Bilprovningen har i samarbete med forskare och branschkolleger i fem andra europeiska länder analyserat miljökontrollerna och sett behov av viktiga förbättringar. Exempelvis kan dieselbilar i dag klara besiktningens avgasgränser även när man tar bort partikelfiltret, trots kraftigt höjda partikelutsläpp, långt över utsläppsnivåerna vid fungerande avgasrening. En skärpning av gränsvärdena vid kontrollbesiktning är nödvändig ur såväl hälso- som miljösynpunkt.

Verkliga utsläpp kontrolleras

IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera projekt också mätt hur mycket avgaser bilar släpper ut under verkliga trafik- och väderförhållanden. Det görs med så kallad remote sensing, en teknik som bland annat används vid besiktning i flera delstater i USA. Resultaten från IVL:s mätningar bekräftar att utsläppen av kväveoxider från moderna dieselbilar kan vara mycket högre i verkligheten än vad de är i laboratoriemiljö. Det är en viktig förklaring till att stadsluften i många större städer fortfarande har för höga halter av hälsofarliga kväveoxider. Att som i dag främst förlita sig på laboratorietester av nya bilmodeller räcker inte. Det behövs bättre uppföljning även när bilarna är i bruk.

Kontrollbesiktningen är ett väl inkört, enkelt och kostnadseffektivt verktyg för att komplettera nybilsmätningarna. Ju fler bilar med defekt motorstyrning eller avgasrening som åtgärdas eller byts ut, desto snabbare kan utsläppen av luftföroreningar minska. Vi vill därför att Transportstyrelsen och regeringen backar från förslaget och föreslår i stället följande åtgärder:

l Använd avgasmätning och OBD-system fullt ut vid kontrollbesiktningen för att hitta så många bilar som möjligt med defekt motorstyrning eller avgasrening. Då identifieras även fel som kan påverka bränsleförbrukningen, vilket bidrar till att nå klimatmålen.

l Skärp gränsvärdena för avgaskontrollerna rejält, både för bensinbilar och för dieselbilar. I dag godkänns bilar med tio- eller hundrafalt högre utsläpp än bilar med fungerande avgasrening.

l Inför kompletterande mätningar av kväveoxider från dieselbilar. Dra gärna nytta av de väl etablerade metoderna att mäta utsläpp under verklig körning med bland annat ”remote sensing-teknik” och stöd utvecklingen av nya metoder som kan användas vid kontrollbesiktning.

Luften i många av våra städer utgör fortfarande ett hälsoproblem. Dieselmotortekniken ifrågasätts allt oftare, och borgmästare och lokalpolitiker runt om i Europa tar saken i egna händer och inför förbud mot körning med dieselmotordrivna fordon. En bättre och mer heltäckande lösning är att ställa tuffa miljökrav för alla typer av fordon i drift oavsett teknik och se till att kraven följs. Att skärpa och förbättra nuvarande miljökontroller vid besiktningen är en bra start.

Eva Morger

kvalitets- och miljöchef, Bilprovningen

Morgan Isacsson

kontrollbesiktningsansvarig, Bilprovningen

Anders Roth

mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åke Sjödin

avgasexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet