Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt oss använda de produkter som fungerar i stället för att panta, skriver bland andra Martin Seeger, Eva Eiderström och Klas Elm.
Låt oss använda de produkter som fungerar i stället för att panta, skriver bland andra Martin Seeger, Eva Eiderström och Klas Elm.

Släpp idén om pant på mobiler – för miljöns skull

Regeringen och dess stödpartier har berömvärda ambitioner om att mobiltelefoner och annan elektronik ska ges nytt liv. Ändå ignorerar de den utredning som pekar på att pantsystem för mobiltelefoner är en dålig idé, skriver Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen och flera företrädare för återvinningsbranschen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om den utredning om pant på mobiltelefoner och hemelektronik som överlämnades till regeringen tidigare i år.

Det utredningen har kommit fram till är att ett pantsystem inte bör införas. I stället föreslår den i sitt betänkande, som talande nog fick namnet ”Använd det som fungerar”, ett skärpt producentansvar med krav som leder till ökad återanvändning/återbruk. Vi experter i utredningen, industrin och handeln står helt bakom utredningens analys och förslag.

Praktiskt ogenomförbart

Dessvärre har miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) redan meddelat att regeringen kommer att ignorera utredningens rekommendation och införa januaripartiernas ursprungsidé – ett pantsystem. Det är högst beklagligt. Förutom att lösningen är praktiskt ogenomförbar, skulle den även leda till rakt motsatta konsekvenser än de önskade. En pant skulle bland annat försvåra för redan befintliga initiativ för återbruk, skapa en orimligt stor och kostsam administration samt riskera att öka den kriminalitet som drabbar återvinningscentraler. Den skulle också endast avse mobiltelefoner och inte annan hemelektronik som också behöver hanteras.

Sammantaget har utredningen kommit fram till att en pant skulle innebära så omfattande problem att lösningen inte skulle fylla sitt syfte.

Januaripartiernas syfte med att tillsätta utredningen är lovvärd. Det är viktigt att vi sluter kretsloppen och bidrar till en mer cirkulär ekonomi. Men, som både vi experter och utredningen konstaterar, är vägen framåt inte ett pantsystem, utan förändringar i producentansvaret.

Genom att ge producenterna nya krav, mer i linje med en cirkulär ekonomi och ge konsumenter goda möjligheter att återbruka produkterna, kommer en omfattande förändring behöva ske – från enbart insamling för materialåtervinning till ökat återbruk. Vi vill därför starkt uppmana regeringen att följa utredningens förslag.

Kräver statistik

I samband med detta bör regeringen även ställa specifika krav om önskade nivåer på insamling, återvinning och återbruk. En förutsättning för att det ska kunna ske är dock att det tas fram statistik för hur utgångsläget ser ut, eftersom detta till stor del saknas i dagsläget.

Skulle inte kraven uppnås inom en given tidsperiod, förslagsvis fem år, kan regeringen återkomma med mer detaljstyrd lagstiftning, som knyter an till det omfattande arbete som redan pågår i EU rörande cirkulär ekonomi.

En sådan lösning skulle gynna utvecklingen av de initiativ som idag redan finns på marknaden för att främja återbruket av produkter. Till skillnad från ett pantsystem skulle ett skärpt producentansvar dessutom kunna omfatta all elektronik.

Ett steg för att lyckas är troligen ökad insamling i butiker, men vi ser också att det kan finnas behov av ekonomiska incitament för att uppnå detta. I stället för en pant på mobiler föreslår Elektronikbranschen ett alternativt incitament. En så kallad ”ett-till-ett”-lösning utan krav på bevisföring som skulle innebära att en ekonomisk ersättning (förslagsvis 100 kronor, samma som föreslagen pant) betalas ut till de konsumenter som vid köp av en mobiltelefon, lämnar in en begagnad.

Fördelen med en sådan lösning är att den inte kräver omfattande ekonomisk förvaltning, administration eller kontroll, samt att risken för fusk och kriminalitet minskar. Dessutom möjliggör det för konsumenter att ta med sina gamla mobiler som de haft upplagrade hemma, något en pant inte gör.

Berömvärda ambitioner

Det är uppenbart att ett ökat återbruk både är miljömässigt bättre och en snabbare väg till en cirkulär ekonomi än återvinning. Regeringen och dess stödpartier har berömvärda ambitioner om att mobiltelefoner och annan elektronik ska ges nytt liv. Genom utredningens rekommendationer om att stärka producentansvaret ges de nödvändiga förutsättningarna för att det ska kunna bli verklighet.

Låt oss använda de produkter som fungerar i stället för att panta.

Om pantsystemet införs riskerar vi dock det precis motsatta. Därför ber vi regeringen att följa utredningens rekommendation och släppa idén om ett pantsystem. Låt oss använda de produkter som fungerar i stället för att panta.

Ann Christiansson, näringspolitisk expert, Svensk Handel

Eva Eiderström, chef Avdelningen Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen

Klas Elm, vd, Elektronikbranschen

Elinor Kruse, ansvarig miljöfrågor, Teknikföretagen

Britta Moutakis, rådgivare, Avfall Sverige

Jesper Nyberg, vd, Mirec Recycling Solutions

Martin Seeger, vd, El-Kretsen