Samla krafterna för fler bostäder

Kommunala bostadskoncernen Framtidens kritik mot stadsbyggnadskontoret är ett totalt politiskt misslyckande för det rödgröna styret. I stället för att bråka internt i staden borde fokus ligga på samverkan mellan olika aktörer, skriver Liberalerna i Göteborg.

ANNONS

Den satsning som Framtiden föreslog innebar byggstart för 2 600 nya bostäder nästa år i Göteborgs ytterområden. I verkligheten blir resultatet i bästa fall 192 stycken. När bostadsbyggandet ligger långt efter befolkningsökningen så kan vi räkna med att situationen förvärras. Förra året ökade befolkningen med 8 450 personer, men det byggdes endast nya bostäder för cirka 5 000 invånare under 2016. Trenden med ökad trångboddhet har vi sett sedan år 2000.

Liberalerna har tidigare föreslagit en satsning på bostadsbyggandet med planer för 150 000 nya bostäder och ett särskilt fokus på ytterområden som Angered, Biskopsgården och Hjällbo där det finns bra kollektivtrafik. Utan en trygg miljö, välvårdade torg, parker och skolor så riskerar hopplöshet och utanförskap breda ut sig.

ANNONS

AB Framtiden har under åratal misslyckats med sitt uppdrag att öka byggtakten. Det finns dock hopp om förändring sett till den krisinsikt och vilja som man visat prov på genom att deklarera en satsning på områden som exempelvis Angered och Hammarkullen. Bolaget skulle även behöva samarbeta med privata aktörer för att utveckla de områden man äger och förvaltar. AB Framtiden har en viktig roll för att förtäta och reparera de brister som vissa ytterområden har. Genom att steg för steg renovera och bygga till i befintliga områden kan man utnyttja den befintliga infrastrukturen samtidigt som områdena kan göras mer varierande, trivsamma och trygga.

Krävs politiskt ledarskap

För att vårt förslag ska bli verklighet krävs politiskt ledarskap. Det behövs politiska riktlinjer som uppmuntrar till samverkan mellan så väl kommunala som privata aktörer i stället för omfattande regleringar i detaljplaner och tjocka utredningar för att lösa onödiga konflikter.

Bostadsbristen i Göteborg slår främst mot barnen. När man bor trångt blir det svårt att få ro till läxor och otrygga stadsrum skapar sämre förutsättningar att trivas. Gör vi inget nu så skapas en tickande bomb av sociala klyftor. För att vända den trenden erbjuder Liberalerna ett nytt politiskt ledarskap.

Ann Catrine Fogelgren (L)

ANNONS

vice ordförande byggnadsnämnden och biträdande kommunalråd

Axel Darvik (L)

vice ordförande miljö- och klimatnämnden och ledamot kommunfullmäktige

ANNONS