I stället för en vänsterregering som hotar stabilitet och försämrar Sveriges långsiktiga ekonomiska förutsättningar behöver svensk ekonomi både bättre skyddsvallar och omfattande investeringar i infrastruktur och bostäder. Det är Alliansens löfte, skriver debattörerna.
I stället för en vänsterregering som hotar stabilitet och försämrar Sveriges långsiktiga ekonomiska förutsättningar behöver svensk ekonomi både bättre skyddsvallar och omfattande investeringar i infrastruktur och bostäder. Det är Alliansens löfte, skriver debattörerna.

Så rustar vi Sverige för framtiden

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

En av de viktigaste uppgifterna för den ekonomiska politiken under nästa mandatperiod är att stärka skyddsvallarna och höja motståndskraften ytterligare inför nästa kris. Starka och hållbara offentliga finanser är grundförutsättningen för att värna jobben. Eftersom de finanspolitiska marginalerna i vår omvärld i dag är högst begränsade blir detta ännu viktigare. Euroländernas skuldkvot – statskulden som andel av BNP – har stigit från 68 till 96 procent mellan 2006 och 2014, medan den svenska skuldkvoten har fallit från 45 till 42 procent. Det kommer att ta lång tid för dem att få ner sin höga skuldsättning, vilket ger dem ännu mer begränsade möjligheter att stötta jobben i nästa lågkonjunktur.

ANNONS

Utöver ordning och reda i offentliga finanser gäller det också under de kommande fyra åren att fortsätta stärka det finansiella systemet. Inom ramen för det finansiella stabilitetsrådet – där ansvariga myndigheter möts under regeringens ledning för att fortsätta bevaka den finansiella stabiliteten – arbetar regeringen tillsammans med Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden med att ta fram förslag på amorteringskrav för att dämpa hushållens höga skuldsättning. Ett arbete som kräver långsiktighet och stabilitet då det är viktigt att inte strama åt hushållens ekonomi genom tvära kast.

Bolånereformer

Detta arbete bygger vidare på de reformer på bolånemarknaden som Alliansregeringen har genomfört sedan vi fick väljarnas förtroende. Det handlar framförallt om:

l Skärpta kapitalkrav på bankerna vilket ökar deras stabilitet och motståndskraft.

l Större öppenhet kring bankernas bolåneräntor vilket stärker konsumenternas ställning på bolånemarknaden.

l Införandet av bolånetaket som innebär en övre gräns för hur stort bolånet får vara i förhållande till bostadens värde.

l Åtgärder för en sundare amorteringskultur.

Goda spelregler på bostadsmarknaden stärker svensk ekonomi, men ytterst är ett lands förmåga att hantera kriser beroende av ekonomins anpassningsförmåga. En väl fungerande bostadsmarknad är tillsammans med en öppen arbetsmarknad och god infrastruktur centrala för att skapa jobb och tillväxt. Därför är Sverigebygget – framtidssatsningen som Alliansen presenterade i Almedalen – så viktigt. Sverigebygget innebär nära 500 miljarder kronor i investeringar i bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik.

ANNONS

Genom fler bostäder och bättre kommunikationer underlättar Sverigebygget sammanflätningen av Sveriges tillväxtregioner. Det stärker förutsättningarna för specialisering och arbetsdelning, vilket höjer produktiviteten och skapar utrymme för högre inkomster. Därigenom höjer Sverigebygget även vår förmåga att hantera framtida ekonomiska kriser.

Nya stambanor

Nya stambanor för höghastighetståg kommer att binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö. Omfattande satsningar på fler bostäder och investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik skapar större arbetsmarknadsregioner och förbättrar matchningen. Därmed bidrar Sverigebygget till att nå Alliansens jobbmål om över fem miljoner människor i arbete år 2020.

Satsningen minskar samtidigt risken för överhettning på bostadsmarknaden tack vare en rad reformer som ger kortare planprocess, lägre regelbörda och bättre tillgång till mark. Sammantaget kommer Sverigebygget att ge 150 000 nya bostäder.

Höstens riksdagsval innebär ett tydligt vägval. Alliansens ekonomiska politik – som har bidragit till 250000 nya jobb sedan 2006 – säkerställer stabilitet, starka offentliga finanser och en gynnsam långsiktig samhällsutveckling genom omfattande investeringar i infrastruktur och bostäder.

Oppositionspartiernas politik riskerar däremot skapa oreda och försämra Sveriges möjligheter att hantera kommande kriser. De har exempelvis olika syn på viktiga frågor såsom Riksbankens ställning eller huruvida vi ska jobba mer eller mindre i Sverige. Fortfarande fyra veckor före valet är det helt oklart hur de rödgröna partierna ska skapa ett regeringskraftigt alternativ.

ANNONS

Fattas 40 miljarder

De har hittills lovat reformer som tillsammans kostar 60 miljarder kronor, men har bara samsyn om 20 miljarder i finansiering. Det fattas alltså över 40 miljarder kronor för att täcka de rödgrönas viktigaste löften. 40 miljarder kronor är i princip vad alla universitet och högskolor kostar tillsammans. Så stora hål i de offentliga finanserna hotar stabiliteten i svensk ekonomi.

I stället för en vänsterregering som hotar stabilitet och försämrar Sveriges långsiktiga ekonomiska förutsättningar behöver svensk ekonomi både bättre skyddsvallar och omfattande investeringar i infrastruktur och bostäder. Det är Alliansens löfte

Peter Norman (M)

finansmarknads- minister

Anna Kinberg Batra (M)

gruppledare i riks-dagen och ordförande i finansutskottet.

ANNONS