Så minskar vi klyftorna steg för steg i Göteborg

Satsningen på ”Jämlikt Göteborg” går från klarhet till klarhet. Nu tar vi ytterligare steg för att långsiktigt både förstärka och fördjupa jämlikhetsarbetet. Det vinner alla på, skriver Rödgröna Göteborg.

ANNONS

Arbetet med att minska klyftorna och skapa ett jämlikt Göteborg får allt bättre fäste i staden. Utifrån de fem fokusområden som tagits fram – kring barns uppväxtvillkor, skola, jobb, livsmiljöer och strukturella förutsättningar – tar många aktörer nu ett aktivt ansvar för att stärka jämlikhetsinsatserna. Arbetet utvecklas alltmer i riktning mot de breda, ambitiösa och långssiktiga åtgärder som krävs för att kunna göra skillnad.

Detta är mycket positivt. Att öka jämlikheten – och samtidigt minska klyftor och segregation – är en av de viktigaste framtidsinvesteringar som går att göra. Det handlar om anständighet. Ett modernt samhälle måste garantera att den som har det sämst ändå har det skapligt. Det handlar även om ren rationalitet. En rad studier har visat att ökad jämlikhet ger många bra saker: stärkt tillväxt, bättre folkhälsa, mer tillit, minskad oro, höjda utbildningsresultat etcetera. Att satsa på jämlikhet är alltså både rätt och smart. Det här är en perfekt kombination.

ANNONS

Socialt toppmöte i Göteborg

Jämlikhet är nu ett huvudspår på alla politiska nivåer. IMF och OECD driver på för ökad social inkludering. Inom EU växer sig den sociala agendan starkare. Det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november blir en milstolpe. Nyligen rekommenderade EU-kommissionen ett flertal EU-länder att ta krafttag för att minska ojämlikheten. I Sverige lyfter regeringen konsekvent jämlikhetsfrågorna.

Med dessa utgångspunkter är det hög tid för Göteborg att ta ytterligare steg framåt i jämlikhetsarbetet. Vissa saker är redan på gång.

En positiv faktor är att den generella jämlikhetsagendan håller på att vässas. Den rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa som presenterades 2014 ska i en ny rapport följas upp med färsk statistik, en genomgång av den senaste forskningen och en särskild studie kring barns förutsättningar. I samspel med detta ska det, med input från hela staden, skapas ett långsiktigt program för Jämlikt Göteborg. Detta för att säkra ett välgrundat och välförankrat permanent arbete av hög kvalitet, som bland annat inriktas på att ge alla barn en god start i livet.

Lyfter socialt utsatta områden

En annan positiv faktor är att Framtidenkoncernen, alltså allmännyttan i Göteborg, nu beslutsamt går in för att lyfta de socialt mest utsatta områdena. Nyproduktionen trappas upp i olika delar av ytterstaden. Det blir en viktig vitamininjektion. Samtidigt vidtas en rad åtgärder för att skapa tryggare och mer attraktiva boendemiljöer. Det rör sig bland annat om att renovera och rusta upp befintligt bestånd i god takt, om att hålla servicekontor öppna längre samt om att locka de skickligaste medarbetarna till de tuffaste uppdragen. Hammarkullen och Backa är exempel på områden där det nu händer en hel del.

ANNONS

Ytterligare en positiv faktor är att näringslivet aktivt involverar sig. Många företag vill göra mer. Från stadens sida behöver vi möta detta intresse. Under året skapas ett nytt samverkansforum som ska fungera som en katalysator för företagens sociala engagemang. Angeredsutmaningen är ett exempel på hur bra det kan fungera. Där får alla stort utbyte av att företagen satsar på gymnasieungdomarna.

Rejält jämlikhetspaket

Till allt detta ska läggas att det rödgröna budgetförslaget för 2018 inkluderar ett rejält jämlikhetspaket. Sammanlagt går cirka 28 miljoner kronor till en handfull insatser:

  1. En ny utvecklingsenhet för socialtjänst och funktionshinderområdet ska genom systematisk verksamhetsutveckling driva fram förbättrade arbetssätt och metoder.
  2. Nya medel för jämlikhetsarbetet i de mest utsatta områdena i staden ska fördelas till lokala insatser för att, i bred samverkan mellan olika aktörer, bland annat förbättra ungas situation, stimulera föreningslivet, vitalisera demokratin och öka tryggheten.
  3. En utökning av resurserna till specialåtgärder för etablering på arbetsmarknaden ska göra det lättare inte minst för nyanlända att via en kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet ta sig fram till ett fast jobb.
  4. Galaxen i Bergsjön ska utvecklas till bemannad lekplats och därigenom bidra till trivsel, engagemang och samverkan i närområdet.
  5. Förstärkt koordinering och/eller fortbildning ska sättas in för att utvidga det familjecentrerade arbetssättet till barn i skolåldern, intensifiera satsningen på ”Staden där vi läser för våra barn” samt utveckla åtgärderna för ökad skolnärvaro.

Alla blir vinnare

Att skapa ett jämlikt Göteborg är självfallet inte gjort i en handvändning. För att åstadkomma reella resultat krävs ett gediget och konsekvent arbete över många år. Efter en bra start är det nu dit vi är på väg. Det är mycket glädjande. Ökad jämlikhet vinner hela Göteborgssamhället på.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd

ANNONS