Staden måste anta en mer förnuftig syn kring framkomlighet för samtliga trafikslag och sluta upp med bilfientligheten, skriver debattörerna.
Staden måste anta en mer förnuftig syn kring framkomlighet för samtliga trafikslag och sluta upp med bilfientligheten, skriver debattörerna.

Rödgrönas järnridå måste bort

ANNONS

Den rödgröna politiska ledningen i Göteborg vill dra ned en järnridå för biltrafiken på Dag Hammarsköldsleden och stänga ute västra Göteborg från centrala staden. Även om det inte är så de rödgröna formulerar sig är det effekten av den trafikstrategi som de har antagit och ambitionen är att göra Dag Hammarsköldsleden till en ”boulevard”.

Göteborg är en växande region och bara i år väntas Göteborgsregionen att växa med mer än 10 000 nya invånare. Det ställer ökade krav på fler bostäder och bättre infrastruktur för gående, cyklister och bilister samt en bättre kollektivtrafik. Det i sin tur kräver att bostadsbyggandet, ny infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik sker i samklang så att de nya områdena fungerar på ett bra sätt.

ANNONS

Planerar blandstad i Högsbo

Högsbo, vars utbyggnadsprogram behandlades på byggnadsnämnden junimöte, är det senaste området som står inför en omvandling från industriområde till en blandstad med bostäder, kontor och verksamheter. Vi moderater ser positivt på denna omvandling men det kommer också att ställa krav på utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.

Den politiska ledningen vill dock i stället för att bygga ut infrastrukturen fortsätta arbetet med att stänga av biltrafiken i Göteborg i enlighet med deras nya trafikstrategi. Därför vill de i anslutning till utbyggnaden av Högsbo omvandla Dag Hammarsköldsleden till en så kallad ”stadsboulevard”.

Målet i den rödgrönrosa trafikstrategin är att minska biltrafiken med 25 procent till år 2035. I dag har Göteborg 500 000 trafikrörelser per dag. Till det ska man lägga Trafikverkets långsiktiga prognos om att biltrafiken i Göteborg till 2030 kommer öka till drygt 550 000 rörelser. En minskning med 25 procent innebär att antalet bilresor ska minskas med mellan 135 000 och 140 000 resor jämfört med prognosen. Det anser vi moderater både är orimligt och på gränsen till oansvarigt för Göteborgs utveckling. Ett mer rimligt antagande är att vi kan fånga upp ökningen av trafikrörelser med hjälp av kollektivtrafiken och därmed hålla biltrafiken konstant. Det är också något Göteborg och kranskommunerna kommit överens om inom den tidigare gemensamma målbilden för kollektivtrafiken i regionen, K2020.

ANNONS

Ekvationen går inte ihop

I dag har Dag Hammarsköldsleden cirka 33 000 fordonsrörelser per dygn. En utbyggnad av Högsbo kommer definitivt att leda till en ökad trafik i området och in till centrum via Dag Hammarsköldsleden. Det är denna utmaning som de rödgröna vill möta genom att göra om leden till en ”stadsboulevard”. Det vill säga, i stället för att öka framkomligheten vill man med aktiva åtgärder begränsa densamma. Man vill dra ned en rödgrön järnridå mellan västra Göteborg och de centrala delarna, samtidigt som man vill bygga ut i området. Det är en ekvation som inte går ihop.

Det är positivt med en utbyggnad i Högsbo. Göteborg har en enorm bostadsbrist och behöver öka byggandet över hela staden. Men det föreslagna programmet har flera brister.

Det finns till exempel inga svar på hur dagens trafikvolym på 33 000 fordonsrörelser på Dag Hammarsköldsleden ska hanteras om det blir en stadsboulevard i stället? Leden fyller i dag en viktig funktion för att kunna leda in trafik ifrån väster till och från centrala staden och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Båda områdena står inför en kraftig utbyggnad som kommer att generera mer trafik för alla trafikslag.

För att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget till program för Högsbo behöver detta utredas och det behöver klargöras hur nuvarande och framtida trafik ska hanteras. Men framförallt måste staden anta en mer förnuftig syn kring framkomlighet för samtliga trafikslag och sluta upp med bilfientligheten i en stad som gjort sig internationellt känd på att bygga moderna och förstklassiga bilar.

ANNONS

Att öka kollektivtrafikåkandet är viktigt – men det kan inte ske genom att försvåra för bilisterna. Att bygga ut Högsbo är bra – men konsekvensen får inte bli att vi skär av västra Göteborg från resten av staden.

Hampus Magnusson (M)

vice ordförande Fastighetsnämnden

Axel Josefson (M)

vice ordförande Trafiknämnden

ANNONS