Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Raffinaderiet har sedan starten utvecklats genom nya investeringar i en ständig strävan att hitta bättre produktionsbetingelser, minimera utsläpp och leverera drivmedel till marknaden med minsta möjliga miljöpåverkan, skriver Peter Abrahamsson, raffinaderichef. Bild: Ingvar Spetsmark
Raffinaderiet har sedan starten utvecklats genom nya investeringar i en ständig strävan att hitta bättre produktionsbetingelser, minimera utsläpp och leverera drivmedel till marknaden med minsta möjliga miljöpåverkan, skriver Peter Abrahamsson, raffinaderichef. Bild: Ingvar Spetsmark

Preem har antagit klimatutmaningen

Preem har alltid anpassats till efterfrågan av miljöanpassade produkter. Det måste fortsätta. Det är därför vi fått tillstånd för vår senaste önskade utbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil. Om detta stoppas försämras våra möjligheter att leverera framtidens miljöanpassade drivmedel, skriver Peter Abrahamsson, raffinaderichef.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Preemraff, 4/12

I ett öppet brev som publicerats i olika tidningar har Stefan Edman, Ulf Eriksson, Mats Fägerquist och Thomas Görling framfört att Preemraff aktivt borde delta i moderniseringen av den nedläggningshotade Lysekilsbanan genom att delta i upprustning och överföring av gods till järnväg. Ett öppet brev till mig skall givetvis besvaras och jag ger här min komprimerade syn på saken.

När raffinaderiet byggdes i Brofjorden i mitten av 1970- talet levererades främst betongkonstruktioner från BPA:s dåvarande svenska betongfabriker till Lyse bangård. Betongfabrikerna hade egna industrispår och detta gjorde transporterna optimala. Preemraff har givetvis inget emot att framtida leveranser levereras på järnväg om detta är möjligt och kostnadseffektivt för leverantören. Preems ställningstagande och prioritering när det gäller transportinfrastrukturen är att Lysekilsbanan utgör en viktig del, framförallt för Lysekils Hamn.

Goda förutsättningarna för fartygstransporter

Vid nutida utbyggnader av raffinaderiet är dock mycket av det som skall transporteras stora och tunga konstruktioner som kommer långväga ifrån. Det bästa och mest miljöriktiga sättet att transportera dessa till Brofjorden är troligtvis med fartyg till någon av våra hamnar. De mycket goda förutsättningarna för fartygstransporter är just ett av huvudskälen att raffinaderiet byggdes i Brofjorden. Detta gör också att den bästa och enda leverans för Preems produktion av miljöanpassade drivmedel från Lysekil är med fartyg till de olika terminalerna i Sverige och utomlands. Det finns ingen depå i Brofjorden där vi lastar tankbilar för leverans inom regionen, det sker från raffinaderiet i Göteborg via depån i Skarvikshamnen. Fartygen som trafikerar Brofjorden har också i de flesta fall den senaste säkerhets – och reningstekniken, vilket gör dem till ett mycket bra alternativ. Preemraff ser inget behov av att transportera drivmedel på järnväg från Lysekil. Dessa leveranser sker fortsatt bäst med miljöanpassade fartyg med bästa teknik. I den mån det sker transporter via järnväg så är det från Skarvikshamnen i Göteborg där vår största depå är placerad och som försörjs direkt från vårt raffinaderi i Göteborg. Där finns också järnväg indragen in i Energihamnen.

Vår konkurrenskraft minskar i förhållande till de raffinaderier i världen som ligger i länder som inte har de stränga miljökrav som vi har i Sverige

Raffinaderiet har sedan starten utvecklats genom nya investeringar i en ständig strävan att hitta bättre produktionsbetingelser, minimera utsläpp och leverera drivmedel till marknaden med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra raffinaderier har legat i framkant vad gäller utveckling, bland annat genom att vara först med att göra diesel av skogsrester. Preem vill fortsätta leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Därför vill vi fortsätta våra investeringar, bland annat med de senast sökta utbyggnaderna vid Preemraff i Lysekil och Göteborg. Våra investeringar i förnyelsebart sker med målet att vi ska kunna förse Sverige med merparten av det behov som kommer att finnas 2030, drygt fyra miljoner kubikmeter förnyelsebara produkter. Produkter som minskar koldioxidutsläppet i transportleden. På så sätt kan vi göra bäst miljönytta och bidra till målet om en fossilfri fordonsflotta.

Hållbarhetsarbetet sträcker sig utanför anläggningarna

Vår strävan mot hållbarhet sträcker sig även utanför våra anläggningar. Ett exempel är de förnybara råvarorna där Preem hela tiden sagt nej till storskalig inblandning av palmolja och palmoljerester i våra drivmedel, just av det skälet att det inte kan anses vara hållbart att bränna ner eller skövla regnskog för att plantera oljepalmsträd för att utvinna palmolja för drivmedelsproduktion. Regnskogen skall skyddas och bevaras för sitt stora växthusgasupptag och för det djurliv som finns där.

Preems produktion och investeringar har alltid anpassats till samhällets efterfrågan av miljöanpassade produkter och, i många fall, stränga miljökrav i produktionen. Den anpassningen måste fortsätta. Det är därför vi sökt, och i miljödomstolen fått tillstånd, för vår senaste önskade och planerade utbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil. Om denna utbyggnad stoppas försämras våra möjligheter att leverera framtidens miljöanpassade drivmedel. Vår konkurrenskraft minskar i förhållande till de raffinaderier i världen som ligger i länder som inte har de stränga miljökrav som vi har i Sverige. Länder som i många fall inte undertecknat Parisavtalet och styrs av så kallade klimatförnekare, och där koldioxidutsläpp och andra utsläpp inte har samma hårda miljökrav som i vårt land. Att Sverige skulle bli importberoende av drivmedel från dessa länder, skulle totalt kasta omkull vårt lands höga klimatambitioner.

För alla de som vill läsa mer om Preems arbete med hållbarhetsfrågorna rekommenderar jag hemsidan.

Peter Abrahamsson

raffinaderichef