Utan det fria skolvalet, systemet med de fristående skolorna, skolpengen och aktiebolagen hade den svenska skolan haft bättre resultat, skriver debattörerna.

Pisa-analys vilar på svajig grund

Med hjälp av en egen analys av Pisa-resultaten försöker Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji visa att fristående skolor presterar bättre än kommunala skolor. En slutsats som skiljer sig från den officiella från Pisa som hävdar att det inte går att påvisa några skillnader i elevprestationer mellan fristående och kommunala skolor, skriver Sten Svensson och Daniel Suhonen, Katalys.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Friskolor, 17/10

Sedan starten år 2 000 har samtliga elevgrupper fått sämre resultat i Pisa. Det gäller vid både kommunala och fristående skolor. Det Heller Sahlgren och Sanandaji nu hävdar är att de fristående skolornas elever har sjunkit lite mindre än de kommunala. Hade Sverige inte haft de fristående skolorna skulle fallet varit än större, är deras tes. Eller annorlunda uttryckt, de påstår att de fristående skolorna inte har bidragit till den resultatnedgång som de svenska eleverna har haft utan den har helt andra orsaker.

Men den slutsatsen kan man inte dra av Heller Sahlgrens och Sanandajis egna Pisa-uträkningar. Även om det stämmer att det är skillnader mellan fristående och kommunala skolor, håller inte slutsatsen.

Risk för stora felkällor

Man ska vara mycket medveten om att Heller Sahlgrens och Sanandajis beräkningar vilar på en mycket osäker grund med risk för stora felkällor. Det är ingen tillfällighet att de ansvariga bakom Pisa inte drar dessa slutsatser. Men med det sagt vore det inte förvånande om det är skillnader. Den svenska skolpolitiken har sedan 1990-talets början systematiskt varit inriktad på att skapa skillnader. Sorterar man eleverna till olika skolor efter föräldrarnas utbildningsbakgrund, intresse för skolan och andra grunder som inte syns i statistiken, blir det stora skillnader. Sannolikt är en del av dessa skillnader kvar även när man kompenserat för olika socioekonomiska faktorer.

Sänker alla

Det är just denna segregerande funktion, som systemet med de fristående skolorna har, som är en av flera orsaker till att de samlade elevresultaten sjunker. De bättre resultaten på de fristående skolorna har en spegelbild där det är sämre resultat på de kommunala skolorna. Segregation sänker i första hand, och i störst grad, de kommunala skolorna men den sänker även de fristående skolorna. När undervisningsresurserna dräneras bort till vinster i skolkoncernerna innebär det att eleverna inte alltid får det stöd som de behöver. Vinsterna, som uppnås genom låg lärartäthet, går före elevernas behov och det bidrar till att hela det skolsystemet tappar i resultat.

Enligt marknadsförespråkarna skulle konkurrensen om eleverna driva fram bättre resultat och högre kvalitet i skolan. I verkligheten blev det tvärtom, konkurrensen skapar segregation och det förlorar alla på.

Sten Svensson

utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola

Daniel Suhonen

chef vid fackliga idéinstitutet Katalys