Kjell Aleklett, professor emeritus, Uppsala universitet, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper
Kjell Aleklett, professor emeritus, Uppsala universitet, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper

Parisavtalet kräver mer fossil energi än världens reserver

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Kjell Aleklett</strong>, professor emeritus, Uppsala universitet, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper
Kjell Aleklett, professor emeritus, Uppsala universitet, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper

Parisöverenskommelsen om klimatet kräver att vi skall minska våra utsläpp av koldioxid från olja, kol och naturgas, men också att koldioxid skall fångas in och bindas i marken. I avtalet kallas det markbundna kolet för negativa utsläpp. Den teknik som framförallt nämns som lösning är CCS (carbon capture and sequestration). Förutom att koldioxid från fossila bränslen skall fångas in och lagras i marken skall vi också fånga in och lagra koldioxid från bioenergi, BECCS.

Betydelsefullt för Parisavtalet var att FN:s klimatpanel, IPCC, hade accepterat klimatscenariot RCP2.6, det scenario som visar att ekonomisk tillväxt är möjlig genom att energianvändningen ökar mer än dubbelt fram till 2100, samtidigt som våra utsläpp minskar. Användning av fossila bränslen skall däremot inte minska, men genom de negativa utsläppen är det möjligt att minska utsläpp av koldioxid. Vilka volymer som skall lagras i marken har inte redovisats i detalj.

ANNONS

Om den obeprövade CCS-tekniken misslyckas finns det 2050 två alternativ; vi har misslyckats med att reducera utsläppen av koldioxid till en nivå som reducerar temperaturökningen till 2 °C, eller vi har inte tillräckligt med användbar energi för ekonomisk tillväxt för jordens 10 miljarder invånare.

Orealistisk konsumtion av kol

År 2000 presenterade IPCC 40 klimatscenarier och de representerade temperaturökningar från någon grad upp till 6 °C. Globala energisystem vid Uppsala universitet har 2009 visat i en forskningsrapport att de scenarier, som resulterar i de högsta temperaturökningarna, förbrukar mer fossila bränslen än vad som finns rapporterat som reserver. Ett av dessa scenarier är IMAGE 2.4 B2. Scenariot skulle 2100 konsumera fem gånger mer kol än vad vi gör i dag, och så stora kolreserver finns inte. Det är detta gamla scenario som omarbetats till RCP2.6, men den orealistiska konsumtionen av kol finns fortfarande kvar. Det finns få personer som vet att det scenario som är grunden för Parisavtalet konsumerar mer fossil energi 2100 än vad vi gör i dag.

Den vetenskapliga beskrivningen av klimatscenariot RCP2.6 finns i en artikel i tidskriften Climatic Change, RCP2.6: exploring the possibility to keep global mean temperature increase below 2°C. Tyvärr är betydelsefull data, som krävs för att analysera scenariot, placerade som figurer utan att vara presenterade i tabellform. Genom att använda dataprogram som digitaliserar figurer finns det möjlighet att få tillgång till de siffror som behövs för en detaljerad analys. Huvudförfattare till artikeln är Detlef P van Vuuren, och på en direkt fråga till honom om man tagit hänsyn till vår forskningsrapport, som visar att det saknas fossila bränslen för scenariot, blev svaret: ”Det är korrekt att vi inte citerar det arbetet”. Vi beklagar att IPCC också väljer att inte citera vår forskning i sin femte klimatrapport.

ANNONS

Kräver fem gånger mer kärnkraft

I RCP2.6-artikeln visas ökad energianvändning fram till 2100, och ökningen är den dubbla jämfört med i dag. Till mångas förvåning skall konsumtion av fossil energi öka under seklet. Användning av förnybar energi beräknas naturligtvis också öka, men för många är det säkert förvånande att även kärnkraften skall öka med en faktor fem. Vad som gör det möjligt att trots detta minska utsläppen av koldioxid, samtidigt som den fossila konsumtionen ökar något, är de negativa utsläppen.

I vidstående diagram sammanfattas den fossila konsumtionen under seklet. Minskningen av olja är i linje med vad vi presenterar i boken En värld drogad av olja [*]. Minskningen innebär att övergång till alternativa bränslen för våra fordon är ett måste. Den globala kolförbrukningen har nu planat ut och förväntas minska i framtiden. Det betyder att den ökning av fossilbränslen som scenariot visar är orealistisk. Att öka den globala naturgasproduktionen enligt diagrammet är också orealistiskt.

Scenariot RCP2.6 kräver att vi utvinner så mycket kol som det går, men att vi samtidigt urskiljer koldioxid då kolet förbränns och att koldioxid pumpas ner i marken. Det betyder att den anläggning för CCS som Vattenfall byggde i Tyskland var helt i linje med de krav som Sverige skrev på i Paris. Om president Trump satsar på kolbrytning och CCS så är det också i linje med Parisavtalet.

ANNONS

Allvarliga konsekvenser för vår ekonomi

Det faktum att det inte finns tillräckligt med fossila bränslen för att genomföra Parisavtalet kommer att få allvarliga konsekvenser för vår framtida ekonomi. Den globala produktionen av konventionell olja nådde ett maximum 2007. Nu är det okonventionell olja, oljesand och frackingolja, som förskjuter en total nedgång några år. Kolproduktionen liksom gasproduktionen kommer också att nå maximal produktion.

Peak Oil, Peak Coal och Peak Gas är bra för klimatet, men om vi skall ha en ekonomisk tillväxt i framtiden krävs det hundraprocentig satsning på förnybar energi. De negativa utsläppen som finns inskrivna i Parisavtalet kan inte bli en del av framtidens energiförsörjning, det krävs ännu större satsningar på förnybar energi.

Kjell Aleklett

professor emeritus, Uppsala universitet, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper

Fotnot: Artikeln som beskriver RCP2.6: Detlef P van Vuuren m fl: ”RCP2.6: exploring the possibility to keep global mean temperature increase below 2°C, Climatic Change”, Vol. 109 pp 95-116, 2011; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs 10584-011-0152-3

Grafiken nedan: Diagrammet visar den fossila konsumtionen under seklet med tvågradersscenariot RCP2.6. Negativa utsläpp är koldioxid som lagras i marken vid fossil förbränning genom CCS-teknik.

ANNONS