Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Staten måste satsar pengar på att rusta upp ett antal järnvägssträckor runtom i landet, skriver debattörerna. Bild: Helena Wangebo

Om klimatmålen ska nås behövs Lysekilsbanan

Det räcker inte med förnybara bränslen och bränslesnålare fordon; kollektivtrafiken och godstransporter med tåg måste också öka kraftigt, skriver bland andra Stefan Edman, miljöexpert.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Preemraff, 4/12 och 12/12

Riksdagen har beslutat att Sverige – inom ramen för Parisavtalet – ska minska klimatutsläppen från vägtrafiken med 70 procent till år 2030. För att det ska lyckas krävs dock att minskningstakten varje år måste vara tre, fyra gånger högre än den är i dag. Då räcker det inte med förnybara bränslen och bränslesnålare fordon; kollektivtrafiken och godstransporter med tåg måste också öka kraftigt (Källa: IVL, Svenska miljöinstitutet). Detta förutsätter i sin tur att staten satsar pengar på att rusta upp ett antal järnvägssträckor runtom i landet. Till dem hör rimligen Lysekilsbanan, med potentiella avnämare för godstrafik bland företag och i Lysekils hamn.

Härom veckan skrev vi om detta, med passning till Preemraff. Vi välkomnar svaret från raffinaderichef Peter Abrahamsson där han försäkrar att företaget både nu och framgent kommer att transportera både råvaror och färdiga produkter (bensin, oljor med mera) på båt, ett klimatvänligare alternativ. Vi vet dock att det finns andra företag som gärna skulle flytta sitt gods från långtradare till Lysekilsbanan – under förutsättning att den moderniseras. Från 2020 tillkommer eventuellt en ny intressent.

Orättvis debatt

Debatten om Lysekilsbanans vara eller icke vara har varit synnerligen ”orättvis” de senaste åren. Den har präglats av Trafikverkets nedläggningshot och bristande underhåll som tvingat ner hastigheten och skapat en del problem. Den halvhjärtade satsningen på sommarpersontrafik var på förhand dömd att misslyckas. Trafikverket har utifrån detta jämmerliga tillstånd med viss framgång hävdat att underhållet måste upphöra helt varefter banan läggs ned. Ett uppenbart Moment 22.

Men hör och häpna, när Trafikverket år 2017, inför sitt planerade beslut att skrota banan, gick ut och bad om synpunkter från tunga aktörer i regionen möttes man av stor skepsis bland flertalet remissinstanser. Här några korta citat:

Länsstyrelsen: ”…det finns en risk att beslut (om nedläggning, vår kommentar) fattas som står i strid med nationella och regionala mål/strategier rörande fossiloberoende region samt möjligheten att nå miljökvalitetsmålen”

Andra uppgifter som nått oss pekar i motsatt riktning: att Trafikverket redan börjat nedmonteringen av banan.

Västsvenska Handelskammaren (remissvar 2013): ”Lysekilsbanan har potentialen att utgöra en betydande länk i framtidens transportsystem”

Lysekils kommun: ”Lysekilsbanan bör rustas upp för att möjliggöra tågtrafik med betydligt högre hastighet och därmed öka attraktiviteten för att använda banan”

Företaget Gasum (före detta Skangas) som ligger på Preemraffs område transporterar nu dagligen sex till åtta långtradare med LNG (flytande naturgas) till bland annat SSAB i Borlänge. Vi har inhämtat att såväl Gasum som SSAB i stället skulle nyttja järnvägen om och när den rustats upp. Redan 2012, och ånyo 2017, skrev Hallinden Terminal AB till Trafikverket att de avser att bygga en omlastningsanläggning för rundvirke utmed Lysekilsbanan. Trafikverkets svarade – sent omsider - ”god dag yxskaft”.

Trafikverket måste ompröva beslutet

All detta tycks nu äntligen börja påverka Trafikverket. I Bohusläningen den 12/12 lovar Jörgen Ryding, verkets enhetschef att om någon intressent är redo att driva trafik kan det bli aktuellt att återuppta underhållet av Lysekilsbanan. Han antyder också att en ny remissrunda kan genomföras före den definitiva nedläggningen.

Andra uppgifter som nått oss pekar i motsatt riktning: att Trafikverket redan börjat nedmonteringen av banan.

I förra veckan gick Länsstyrelsen i Västra Götalands län ut i media med den beska nyheten att regionen inte kommer att kunna nå sitt klimatmål, med dagens utsläppsnivåer. Länsstyrelsen, VGR, berörda kommuner och företag borde nu därför – tillsammans med bland annat Handelskammaren, berörda kommuner och företag – skyndsamt begära samtal med Trafikverket i syftet att få till stånd en upprustning av Lysekilsbanan. Det vore ett viktigt västsvenskt bidrag för att nå det nationella klimatpolitiska målet för transportsektorn till år 2030.

Stefan Edman

miljöexpert

Mats Fägerquist

läkare

Ulf G Eriksson

journalist

Thomas Görling

bibliotekarie