Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I behov av trygghet. Föräldrarna och en trygg välfungerande vardagsmiljö är avgörande medan familjesplittring och långa perioder av otrygghet utgör allvarliga riskfaktorer för ohälsa, skriver debattörerna.

Ny lag slår hårt mot barnen

DEBATT: Tillfälliga uppehållstillstånd och inskränkningar i möjligheterna till familjeåterförening försvårar integration, språkinlärning, skolprestationer och rehabilitering för barn på flykt. Bristen på analys utifrån FN:s barnkonvention är anmärkningsvärd, skriver läkarna Jonas Ludvigsson och Henry Ascher.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Barn på flykt är en särskilt sårbar grupp. Många bär med sig upplevelser av krig, våld,

Jonas Ludvigsson, barnläkare/professor, Örebro/Stockholm

konflikter och övergrepp. Posttraumatiskt stressyndrom är vanligt. Sverige är ett föregångsland i arbetet med barns rättigheter. Utlänningslagen har till exempel framhållit att barn kan ha egna asylskäl och att barnets bästa skall vägas in i asylbeslut. Vi har utformat lagar för att alla barn skall omfattas av rätten till skolgång och sjukvård. Det aktuella lagförslaget om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd är ett stort steg bakåt i barnrättighetsarbetet och får allvarliga konsekvenser.

Forskning visar att trygghet, förutsägbarhet och framtidshopp är av särskild betydelse för den framtida hälsan hos människor på flykt. Föräldrarna och en trygg

Henry Ascher, barnläkare/professor, Göteborg

välfungerande vardagsmiljö är avgörande medan familjesplittring och långa perioder av otrygghet och osäkerhet utgör allvarliga riskfaktorer för fortsatt ohälsa.

Den nya lagen försvårar integration, språkinlärning, skolprestationer och rehabilitering för barn på flykt. Därigenom hotas hälsa och utveckling, särskilt för barn med svåra trauman. Lagens bärande förslag om tillfälliga uppehållstillstånd innebär att otryggheten permanentas. Uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort vilket slår hårt mot traumatiserade barn eftersom den möjligheten utformats för att svara mot deras speciella situation och behov.

Medger undantag

Efter massiv kritik har regeringen öppnat för att i undantagsfall bevilja möjlighet till permanent uppehållstillstånd för barn, men bara ”om det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd” (vår kursivering).

De åtgärder som lagstiftaren nu föreslår försvårar också kraftigt möjligheterna för barn att återförenas med sina familjer. Förslaget bryter därmed mot artikel 10 i FN:s barnkonvention och kan leda till mycket negativa effekter för hälsa och utveckling hos barn på flykt.

Slutligen förvånas vi att lagförslaget saknar en analys utifrån FN:s barnkonvention. Detta är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på det pågående arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.

Jonas Ludvigsson

barnläkare/professor, Örebro/Stockholm

Henry Ascher

barnläkare/professor, Göteborg