Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetet med att stötta flickor är viktigt, men lika viktigt är att förstå pojkars situation som utsatta för påtryckning om upprätthållande av hedersstrukturer, samt förstå att även pojkar utsätts för samma våld. Det är inte endast flickor som blir bortgifta, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT
Arbetet med att stötta flickor är viktigt, men lika viktigt är att förstå pojkars situation som utsatta för påtryckning om upprätthållande av hedersstrukturer, samt förstå att även pojkar utsätts för samma våld. Det är inte endast flickor som blir bortgifta, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Nu ska vi bli bättre på att arbeta mot hedersförtryck

Efter att Amandallet blev känt - en tolvåring som blir bortgift, våldtagen, får tvillingar, för att sedan förlora vårdnaden om dem till pappa - inrättades en haverikommission – Amandakommissionen. Dess slutsatser ska nu implementeras i stadens plan mot hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Helene Odenljung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fyrtiofem ärenden som i anmälningar till socialtjänsten kodats med bristande omsorg och risk för giftermål har granskats.

Man kan konstatera att det mesta har skötts bra, men flera allvarliga brister har hittats i utredningarna. Det handlar om våld mot barn där hedersrelaterade förtecken hittats, samt att barn har förts utomlands för att giftas bort. Dokumentationen kring dessa fall har dessutom varit bristfällig och inte haft ett helhetsperspektiv. Pojkar och syskon har till exempel inte tagits omhand.

Utredningen visar att mycket återstår att göra. Men den visar även hur viktigt det var att ta initiativ till Amandakommissionen för två år sedan.

Utbildning viktig

Det framgår en tydlig skillnad i arbetet mellan stadsdelar och mellan enskilda handläggare, vilket talar för hur viktig utbildningsdelen i de här frågorna är, samt att kommissionens arbete med att upptäcka kunskapsluckor har fungerat väl. I och med socialtjänstens centralisering kommer mycket av detta att lättare kunna åtgärdas i framtiden.

Arbetet med att stärka barns rättigheter istället för föräldrarnas, är också viktigt. Att återta placerade barn av ekonomiska skäl ska inte längre få förekomma. Eller att det tagit för lång tid innan hjälp för utsatt har satts in.

Arbetet med att stötta flickor är viktigt, men lika viktigt är att förstå pojkars situation som utsatta för påtryckning om upprätthållande av hedersstrukturer, samt förstå att även pojkar utsätts för samma våld. Det är inte endast flickor som blir bortgifta.

Resurserna måste ses över

Mer riktade insatser mot socialtjänstens arbete behövs. Både ekonomiska och personella. I Alliansens budgetarbete ska ersättning till socialtjänsten ses över. Ett fokus på arbetsförhållandena inom socialtjänsten behövs också när hög personalomsättning annars förtar nyttan av utbildning.

Göteborgs stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck är nu antagen med bred politisk enighet av kommunfullmäktige. Det är en styrka att vi är många som identifierat en av de största frihetsfrågorna idag, vilken är att befria barn och unga som lever under hedersvåld och förtyck. Hittills har satsningarna inneburit kartläggning av omfattningen av hedersvåld, kartläggning av samordningsfunktioner, tillsättande av Resursteam heder och ett stödcentrum. Slutsatserna av granskningen av Amandakommissionens arbete och de rekommendationer den ger, ska nu implementeras i planen. Göteborgs stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett levande dokument och nya lärdomar ska införas allt efterhand de görs.

Det är en styrka att vi är många som identifierat en av de största frihetsfrågorna idag, vilken är att befria barn och unga som lever under hedersvåld och förtyck.

Även om Amandakommissionen granskat arbetet med hedersvåld i Göteborg kan slutsatserna användas av alla kommuner i landet. Precis som att Göteborg tar in kunskaper från andra.

Till sommaren kommer även ett nytt brott att införas, barnäktenskapsbrott. För att stärka det befintliga brottet människorov, tillkommer en straffskärpning om hedersrelaterade motiv kan styrkas.

Förebyggande arbete

Att hjälpa dem som lever under hedersförtryck är ett arbete som är komplext, kantat av många fördomar och kräver kunskap. Fortbildning av personal i staden är därför prioriterat. Det viktigaste av allt är däremot fortsättningsvis det förebyggande arbetet. Att lära barnen i skolan att de har ett alldeles eget värde och egna rättigheter är viktigast. Och att lära personal att lära sig att förstå vad de ser och hur hantera det.

I ett jämlikt Göteborg ska alla barn få samma chanser och behandlas lika.

Helene Odenjung, kommunalråd (L) med ansvar för hedersrelaterade frågor och skolfrågor