Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Alla väljare har rätt att få veta före valet att Västlänken nu blivit minst fem miljarder dyrare, skriver Martin Wannholt (M).

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Martin Wannholt (M): Därför säger jag nej till Västlänken

Göteborg och Västsverige behöver mer än någonsin det Västsvenska paketet och dess finansiering. Däremot måste vi hitta bättre alternativ till Västlänken vars kostnader redan nu skenar och som inte innebär någon nytta för vare sig klimatet eller resenärerna, skriver Martin Wannholt (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västlänken blir minst fem miljarder dyrare och missar helt målen för det Västsvenska paketet. Enligt flerpartsavtalet ska fördyringar (utöver index) i första hand tas hem genom besparingar i andra projekt. Detta utrymme finns inte eftersom sådana jättesummor kräver att vi då avstår från ny Hisingsbro och Marieholmstunnel.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

En ny bro kan inte vänta då den gamla snart faller i älven. Marieholmstunneln är under full byggnation där pengarna förbrukas och är kontrakterade. Båda projekten är dessutom samhällsekonomiskt lönsamma och har positiv miljönytta. Vilket för övrigt gäller alla ingående delar i paketet, inklusive trängselskatten. Med ett undantag – den nu ännu dyrare Västlänken. Alla parter i avtalet kommer att behöva ta ansvar för ekonomin och omförhandla, med anledning av Västlänken.

Kostnaderna skenar

I budgeten för Västlänken ingår inte de funktioner vid stationslägena vilka krävs för att resenärerna skall kunna använda och tillgodogöra sig stationerna på avsett och förväntat sätt. Detta trots att det utifrån målen med paketet och avtalet är uppenbart att dessa måste utföras. Här saknas minst en halv miljard kronor.

Vi ser i dag kommunala intrångsersättningar till följd av Västlänkens byggnation om minst två miljarder, med risk för upp till tre miljarder. Bara Liseberg förlorar 400 miljoner. Sammanlagt kan vi i dag redan urskilja 2,5 ofinansierade miljarder till följd av Västlänken och Göteborg sitter där med Svarte Petter. Våra tjänstemän i staden ser ytterligare kostnader som följd av Västlänken. Oron är stor att inte heller dessa finns med i budgeten. Göteborgs stad har därför av Trafikverket begärt ut den uppdaterade budgeten för Västlänken i snart ett halvår. Utan resultat.

Får grävas upp två gånger

I budgeten för Västlänken finns endast två spår med vid stationerna i Haga och vid Korsvägen. Det är en av anledningarna till att Västlänken inte ger någon extra regionförstoring över huvud taget, ger ökade koldioxidutsläpp och endast marginell minskning av bilismen. Allt enligt Trafikverkets eget utredningsmaterial.

Den politiska enigheten i Göteborg kring fyra perronger vid Korsvägen och i Haga har varit stor, men svaret är att det inte finns utrymme i budgeten för Västlänken. I stället utreder Trafikverket att förbereda stationerna för fyra perronger i framtiden. Detta låter bra men kommer inte att ske eftersom stationslägena då måste grävas upp igen till oöverstigliga kostnader. Vidare måste den mark som ska grävas upp avhållas från exploatering. Den redan mycket knappa möjligheten till stadsutveckling i Haga och vid Korsvägen skall begränsas ännu mer.

Med utgångspunkt från regionens vision och målbild om ökad tågpendling 2035 får vi alltså gräva upp Haga och Korsvägen på nytt fem år efter invigning, om några nyttor av det slag som utlovats skall uppstå. Trafikverket skriver att det är "mycket besvärligt och dyrbart att utvidga spårområdet senare". Alltså måste 2,5 miljarder extra för fyra perronger, utöver de minst 2,5 miljarder som saknas ovan, läggas in i paketet för att det ska uppfylla sin egen målbild.

Göteborgs stad har sedan förra hösten begärt komplettering från Trafikverket angående kapaciteten två- respektive fyra perronger i stationslägena. Detta för att veta vilken kapacitet de olika alternativen presterar. Göteborg blev lovad rapport till början av 2014. Men det kom ingen. Nytt besked var senast sista juni. Ingen rapport. Kommer en budget- och kapacitetsrapport att släppas före valet? Vad är det Göteborgs stad och allmänheten inte ska få veta när det gäller Västlänken före valet? Saknas det mer utöver de minst fem miljarder vi ser redan i dag?

Negativ klimatnytta

Utsläppen från tunnelbyggandet gör att Västlänken har negativ klimatnytta under hela sin avskrivningstid fram till år 2090. Detta går helt emot vårt samlade ansvar om att nå tvågradersmålet och målen för Västsvenska paketet. I kalkylunderlaget tvingas Trafikverket påstå att vägtrafikens utsläpp per fordon inte minskar alls under 60 år för att Västlänkens utsläpp skall kunna balanseras åtminstone till år 2090. Således minst 25 miljarder till ett projekt med negativ klimatnytta, som skjuter nödvändiga kollektivtrafiksatsningar med största klimatnytta minst 20 år framåt i tiden.

Trängselskatten bra

Till skillnad mot Västlänken som ökar CO2-utsläppen, så har trängselskatten bevisad klimatnytta. I regionen minskade vägtrafiken med 2,5 procent i förhållande till snittet i Sverige förra året, det vill säga 40 000 ton lägre utsläpp redan första året med trängselskatt.

Göteborg och Västsverige behöver mer än någonsin det Västsvenska paketet och dess finansiering, det vill säga kraftiga satsningar på infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik. Vi skulle snabbt kunna öka järnvägs- och pendeltågskapaciteten genom redan utredda förstärkningsalternativet och komplettera med planskild spårväg i centrala Göteborg – stadens två första tunnelbanor. Med en snitthastighet på 40 km/h jämfört med dagens 10 km/h. Då får vi en ordentlig kapacitetsförstärkning och ökade reshastigheter för alla resenärer, inte minst för dem som kommer med tåg till Centralstationsområdet. Vi stärker på allvar arbetslinjen och kan locka över fler bilister i regionen. Och vi kan nå målen med det Västsvenska paketet, ta ansvar för ekonomin och ge mycket större miljönytta.

Har rätt att få veta

Jag har fått förtroendet som kommunalråd inom trafik, miljö och stadsbyggnad för Nya Moderaterna i Göteborg. Alla väljare har rätt att få veta före valet att Västlänken nu blivit minst fem miljarder dyrare. Ingen från de rödgröna partierna kommer berätta det för er. De tycks oberörda av Västlänkens pågående kostnadsökningar och att den inte kommer att leverera de utlovade nyttorna.

Västsvenska paketets samtliga parter har ett samlat och delat ansvar att snarast göra en sammanställning över hela paketets totala budget. Tillkommande kostnader måste värderas mot den samlade och avsedda nyttan med Västsvenska paketets åtgärder. Detta har även Västsvenska handelskammaren varit tydlig med i sitt senaste remissvar om Västlänken: "Förtroendet för den kalkyl som föreligger i dag är därför mycket låg från näringslivets sida. Vi anser därför att det är av yttersta vikt att det finns möjlighet att förändra eller avsluta projektet om nya allvarliga kostnadsdrivande faktorer eller risker identifieras under projekteringen."

Min utgångspunkt är att genom att öppet redovisa fakta innan valet och föra en diskussion med väljarna, kan Västsvenska paketet räddas genom en klok omförhandling. Så kan vi undvika en stor svekdebatt efter valet. Om de rödgröna får sitta kvar efter valet är risken stor att ingen omförhandling kommer att ske.

Martin Wannholt (M)

kommunalråd Göteborgs kommunstyrelse

vice ordf trafiknämnden

vice ordf fastighetsnämnden