Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Peter Danielsson, ombud för drabbade fastighetsägare.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Mark- och miljööverdomstolens beslut om Olskroken är tydligt

Faktum kvarstår att drabbade fastighetsägare och skattebetalare sitter med Svarte Petter för det fall domstolarna inte beivrar överträdelser av givna tillstånd enligt miljöbalken, skriver Peter Danielsson, ombud för drabbade fastighetsägare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Olskroken planskildhet, 21/12

De arbeten som pågår för att bygga Olskroken planskildhet är mycket omfattande och har pågått under lång tid. Trafikverkets jurist anger att ”vissa arbeten” är föremål för förbud genom Länsstyrelsens föreläggande. De arbeten som omfattas av förbud är komplicerade och kostsamma men är också de arbeten som ur störningssynpunkt de mest betydande vid anläggandet av Olskrokens planskildhet.

Trafikverkets jurist anför vidare att pågående arbeten vid Olskroken, som enligt tillsynsmyndigheten Länsstyrelsens föreläggande är olagliga, inte omfattas av tillståndet enligt miljöbalken. Trafikverket har ansökt för vissa arbeten som inte är obligatoriska att söka tillstånd för och tillståndet omfattar även dessa arbeten. När man väl fått ett tillstånd kan man inte välja att bortse från villkoren i tillståndet, vilket även gäller de delar som inte är obligatoriska att söka tillstånd för. När det gäller under vilka förutsättningar som tillståndet får tas i anspråk har Mark- och miljööverdomstolen i sitt beslut om Västlänken och Olskroken planskildhet föreskrivit följande: ”För projekt Olskroken planskildhet gäller tillståndet under förutsättning att ny detaljplan för utökning av bangården i Olskroken inom stadsdelarna Bagaregården, Olskroken och Gullbergsvass i Göteborgs kommun antas och vinner laga kraft.”

Felaktigt beslut

Av domstolens beslut framgår tydligt att inga arbeten som omfattas av tillståndet får göras i avvaktan på att en fastställd detaljplan föreligger. Överklagan av detaljplanen är under handläggning och planen är inte fastställd. Mot denna bakgrund förefaller det som att Trafikverkets tolkning av Mark- och miljööverdomstolens beslut är felaktigt.

Trafikverkets jurist anger därutöver att beslutet av Mark- och miljödomstolen att få fortsätta pågående arbeten i avvaktan på ett beslut i ärendet utgör ett preliminärt ställningstagande från domstolens sida. Denna tolkning av lagen är felaktig vilket framgår bland annat av vägledande beslut från Högsta domstolen.

När ett beslut fattas att fortsätta pågående verksamhet i avvaktan på slutligt beslut skall enligt lagen skäl föreligga till övervikt för att få fortsätta verksamheten. Detta gäller speciellt när grundläggande rättsliga frågor är föremål för överprövning. Detta förhållande gäller för Olskroken planskildhet då frågan om tillåtlighet ännu inte är avgjord av Högsta domstolen. Tyvärr motiverade inte Mark- och miljödomstolen vilka skäl som väger upp att drabbade skall tåla störningar under tiden som handläggning av ärendet pågår.

De skäl som Länsstyrelsen anfört till stöd för att omedelbart avbryta pågående arbeten är starka men fler skäl föreligger, som inte Länsstyrelsen påpekat. Av denna anledning går jag vidare som ombud för fastighetsägare och överklagar beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Faktum kvarstår att drabbade fastighetsägare och skattebetalare sitter med Svarte Petter för det fall domstolarna inte beivrar överträdelser av givna tillstånd enligt miljöbalken.

Peter Danielsson

ombud för drabbade fastighetsägare