Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En studie av Arbets- och Miljömedicin i Göteborg om leukemiinsjuknandet runt Preem har visat på en mer än dubblerad förekomst jämfört med förväntat utfall. I en uppföljning blev den sammanlagda ökningen 40 procent, statistiskt säkerställd på hög nivå. Bild: Privat, Thomas Johansson/TT

Löfven, stoppa Preem - utsläppen ökar cancerrisken kraftigt

Beslutet om oljeraffinaderiet Preems utbyggnad i Lysekil ligger nu hos regeringen. Vi vänder oss nu till statsminister Stefan Löfven då Svea Hovrätt negligerat ytterligare en konsekvens av utbyggnaden, den ökade risken för allvarliga sjukdomar som cancer.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD) vid Svea hovrätt har valt att bortse från den så kallade stopplagen i svensk miljölagstiftning och har i sitt yttrande i juni gett raffinaderiet klartecken trots den stora ökningen av koldioxidutsläpp som utbyggnaden medför.

Vid förhandlingarna inför domstolens yttrande presenterades fakta kring cancerrisken med såväl den befintliga anläggningen som efter en utbyggnad. Till grund låg aktuell forskning beträffande det cancerframkallande ämnet bensen, det potentiellt skadligaste av de gifter Preem släpper ut. Men Svea Hovrätt publicerade i sitt yttrande bara Preems information i frågan.

Befäster sambandet

Efter förhandlingarna med MMÖD har vetenskapliga tidskrifter publicerat Review-artiklar som ytterligare befäster sambandet mellan utsläpp från oljeraffinaderier och cancerrisker. I dagarna publiceras också en rapport från Arbets- och Miljömedicin på Lunds Universitet, huvudansvarig docent Ebba Malmqvist, som specifikt belyser hälsoriskerna med Preems utbyggnad.

Boende runt Preem kommer få en ökad exponering av flera hälsovådliga ämnen. Bensen är klassificerat av WHO som cancerogent sedan lång tid, de senaste åren också vid de lägre halter som kan uppstå utomhus. För att skydda boende i städer har man därför framgångsrikt sänkt bensennivåerna i trafiktäta områden. Preem har i sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) jämfört bensenutsläppen med obsoleta nivåer, en mer ärlig information från raffinaderiet vore att en utbyggnad kan ge de närboende nivåer som idag bara förekommer i förorenade gatumiljöer.

Dubblerad förekomst

En studie av Arbets- och Miljömedicin i Göteborg om leukemiinsjuknandet runt Preem har visat på en mer än dubblerad förekomst jämfört med förväntat utfall. I en uppföljning blev den sammanlagda ökningen 40 procent, statistiskt säkerställd på hög nivå. Att ingen ökad förekomst av leukemi fanns i Lysekil innan raffinaderiet startades förstärker ytterligare evidensen för att Preems utsläpp orsakar cancer. I en annan studie från Göteborgs universitet dokumenterades en dubblerad risk för leukemi hos Preems personal. Aktuella data från Lysekil visar också en 12-14 procent ökad dödlighet generellt bland kommunens befolkning i åldrarna 20 – 65 år, vilket inte kan uteslutas bero på Preems utsläpp.

Oljeindustrin har manipulerat data

Två stora sammanställningar har nyligen publicerats internationellt, bägge stödjer ett samband mellan leukemirisk och boende nära ett oljeraffinaderi. En välrenommerad grupp från Harvard bedömde att effekterna på befolkningen runt Preem i Lysekil var vad man observerat i ett stort antal studier, alltså troligtvis inte slumpartad som Preem påstår. Oljeindustrin har på många sätt manipulerat eller undanhållit data kring riskerna, och de data som Svea Hovrätt fått som underlag från Preem är inget undantag. Riktvärden för lägsta nivå av bensen visar att det inte finns, som Preem gör gällande, ett lägsta tröskelvärde för effekt. Detta har i synnerhet gällt studier av barn, som redan vid en kort exponering utvecklat leukemi (den vanligaste cancerformen hos barn).

Oljeindustrin har på många sätt manipulerat eller undanhållit data kring riskerna, och de data som Svea Hovrätt fått som underlag från Preem är inget undantag.

Det är således anmärkningsvärt att Svea Hovrätt bara tar upp Preems redovisning av hälsoriskerna, yttrandet bör därför ses som en partsinlaga. Utsläppen av bensen har successivt ökat, nära en dubblering mellan 2011 och 2015, inga nya mätningar har gjorts sedan 2007, vilket hovrätten kunde begärt. Detta gäller också andra utsläpp (Eten och Propen) som omvandlas i kroppen till cancerogena ämnen. Preem bedömer därutöver utsläppet av svaveldioxider som ringa, men genomgång av riktvärden och epidemiologiska studier visar att Preems utbyggnad kan orsaka en fem gånger högre exponering än WHO´s gränsvärden, något som är särskilt riskabelt för astmatiker.

Resonemanget från Preem om att WHO´s gränsvärden inte är applicerbara i denna miljö stämmer inte heller med den senaste genomgången av kunskapsläget av WHO. Preem redovisar också felaktiga nivåer för kvävedioxider (NO2), kommunens egna rapporter visar på mångdubbelt högre värden och Miljömålet Frisk Luft (Naturvårdsverket) riskeras med fara för barn, gravida och äldre. Preem manipulerar data genom att inte redovisa bakgrundshalt och de stora lokala utsläppen från de alltfler stora fartyg som ska anlöpa Preems hamn vid en utbyggnad (skriftlig kommunikation Luft i Väst 2020).

Ersätt faktaunderlaget

Vi begär nu att statsministern tar ett initiativ till att med fakta kring hälsoriskerna ersätta det underlag som Svea Hovrätt yttrat sig över. Flera departement bör involveras i detta, och särskilt Miljö- och Socialdepartementet, liksom berörda myndigheter. Preems olika kampanjer för att påverka regering och berörda departement är vilseledande och kan inte utgöra ett underlag för beslut i den viktiga frågan om oljeraffinaderiets utbyggnad och de närboendes rätt till god hälsa.

Ebba Malmqvist, fil.dr, docent Arbets- och Miljömedicin, Lunds Universitet

Magnus Sederholm, med.dr, föredragande vid MMÖDs förhandling, hjärtläkare Lysekil 2018 - 2019