Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Lägger i praktiken ned vår familjemottagning

Vår sektorsledning hävdar att Familjemottagningen i Majorna Linné (FAMM) ska vidareutvecklas och omstruktureras – inte läggas ned. Men en neddragning från 14 till fyra anställda är i praktiken en nedläggning, skriver bland andra Leena Arnsand, FAMM.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Familjestödet, 9/3 och 14/3

Vår sektorsledning genom Jan Holmlund, Barbro Carlhamre och Peter Almgren skriver på GP Debatt i en replik till Dan Sjöholm om framtiden för Familjemottagningen i Majorna Linné. Som medarbetare på mottagningen vill vi bemöta och komplettera den bild ledningen ger av den kommande nedläggningen.

Familjemottagningen, FAMM, är en verksamhet som under tjugo års tid har riktat sig till familjer i stadsdelen Majorna Linné med många olika typer av bekymmer. Mottagningen arbetar både med social service och biståndsbedömda ärenden. FAMM träffar i snitt 500 familjer om året. Under januari och februari 2017 kom 70 nya förfrågningar in till mottagningen. Till dessa familjer erbjuds i dag ett varierat stöd, allt ifrån en telefonkonsultation till ett fåtal träffar eller av socialsekreterare biståndsbedömda ärenden som kan pågå under längre tid. Verksamhetens utformning har bidragit till att socialtjänsten inte har behövt köpa öppen vård av externa utförare för denna målgrupp på flera år.

Dyrt att köpa in detta

Att köpa öppenvård av externa vårdgivare är kostsamt och kan uppgå till flera tusen kronor per dygn. Utöver kostnaden går den lokala kännedomen och det uppbyggda samarbetet med stadsdelens skolor förlorad. Arbetsmiljön för myndighetsutövande socialsekreterare påtalas ofta som undermålig. En väl fungerande öppenvård avlastar och ger tillfredsställelse i arbetet. Om öppenvården i Majorna Linné läggs ner innebär det en ökad risk för personalomsättning inom myndighetsdelen, vilket kan få rekrytering av kostsamma stafettsocionomer till följd.

Den 15 januari i år uppmärksammades i en artikel i GP att Göteborgs stad under förra året köpt in stafett socionomer för 16,5 miljoner kronor. Det framkom också att den enda stadsdelen i Göteborg som klarade sin socialtjänst utan bemanningsföretag är Majorna Linné. I samma artikel uttalar sig sektorschef Jan Holmlund på följande sätt:

”Vi har jättegod kontinuitet här. Det är huvudanledningen till att vi klarar oss utan stafettsocionomer. Ganska många av våra anställda bor i stadsdelen, känner starkt för den och pratar med stolthet om Majorna-Linné. Det ger ett gott rykte som medför att både praktikanter och utbildad personal vill jobba här.”

Kan inte fortsätta så

Vår sektorsledning skriver i sin replik till Dan Sjöholm på fyra ställen att FAMM inte ska läggas ner. I det tjänsteutlåtande som de författat och som ska ligga till grund för stadsdelsnämndens beslut beskrivs att FAMM skall vidareutvecklas och omstruktureras. Dessa ord kan leda läsaren att tro att verksamheten faktiskt kan fortgå, men den föreslagna omstruktureringen innefattar en reducering av nuvarande 14 medarbetare till 4. Det är en nedläggning av en fullt fungerande och behövd verksamhet. I tjänsteutlåtandet framgår också att dessa fyra medarbetare ska ha starkt inriktningsfokus på tidiga och förebyggande insatser, förebygga placeringar, ta hem placeringar och tillgodose riktade föräldrastödsprogram, samtidigt som tyngdpunkten skall vara biståndsbedömda ärenden. Hur detta arbete ska vara möjligt att bedriva med endast fyra medarbetare är oförståligt.

På det sätt FAMM fungerar i dag kan medborgarna i stadsdelen på ett enkelt sätt komma i kontakt med kvalificerad personal som snabbt kan börja arbeta familjecentrerat. Den utbyggda verksamheten med social service har hög tillgänglighet och medborgarna får oftast en tid inom några veckor. FAMM är ett känt namn i stadsdelen dit många vänder sig. Alternativet att vända sig till socialkontoret med en ansökan om föräldrastöd blir för många familjer ett alltför stort steg. Den föreslagna nedläggningen av FAMM kan få till konsekvens att många familjer kämpar på själva och för vissa kommer problemen att växa sig allt större. Detta kan längre fram leda till dyra åtgärder från socialkontoret.

Ingen annan kan ta över

I sektorsledningens replik i GP uppmanas invånare i stadsdelen Majorna Linné att söka hjälp inom andra kommunala förvaltningar och den ideella sektorn. Vilka dessa är framgår inte. Som invånare i en stadsdel är det enbart möjligt att söka hjälp från socialtjänsten i den egna stadsdelen. Utöver det finns i Göteborg en fackförvaltning vid namn Social Resursförvaltningen. Denna förvaltning har till uppgift att erbjuda riktat stöd till alla invånare i Göteborgs stad. Social Resursförvaltning har dock ingen verksamhet dit föräldrar kan vända sig för generella frågor eller få hjälp i sitt föräldraskap. Flera av de familjer FAMM arbetar med i dag har dessutom ungdomar med problematisk skolfrånvaro exempelvis så kallade hemmasittare. För denna målgrupp och deras föräldrar finns heller inga riktade verksamheter inom Social resursförvaltningen eller via ideella föreningar.

FAMM är en unik verksamhet som ser till familjen som helhet, de verksamheter som står till buds om förslaget går igenom arbetar med fokus på individen. Hjälpsökande familjer får söka insatser var och en inom olika verksamheter. Det familjecentrerade arbetet som byggts upp på FAMM kommer därmed gå förlorat.

Vidare hänvisas invånare till ideella föreningar. Det är inte bara en misskreditering av vårt arbete utan betyder också att vi som invånare i större utsträckning kommer att behöver förlita oss på välgörenhet. Om välgörenheten täcker upp för brister i de offentliga skyddsnäten tillåts hålen växa ännu mer.

Bara ett komplement

Stadsdelen har nyligen öppnat en Familjecentral vilket är bra och angeläget. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att denna verksamhet fungerar som ett komplement till FAMM och inte som en ersättning. Familjecentralen vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-6 år och verksamheten riktar sig till alla familjer med barn inom detta åldersspann. Arbete kommer bedrivas på en generell och förbyggande nivå medan FAMM arbetar med tidiga insatser för åldersgruppen 0-20 år. Värt att nämna är också att IFO i dagsläget bidrar med 0,5 socionomtjänst på Familjecentralen.

Majorna Linné är en stadsdel med höga siffror för användning av cannabis hos våra ungdomar. Stadsdelen har därför åtagit sig en 10 års plan mot cannabis för att bedriva ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Familjen utgör den faktor som skyddar bäst mot missbruk, om den känslomässiga kontakten är god och det finns tydliga gränser. Riskfaktorer är olika typer av brister i familjen, när det gäller anknytning, uppfostran eller tillsyn. Om stadsdelen ska verka trovärdig i sina intentioner att minska missbruket hos unga är det minst sagt kontraproduktivt att lägga ner den enhet som har som uppgift att stärka relationerna mellan föräldrar och barn via stödkontakter och föräldrastödsprogram.

Skapar mänskligt lidande

Att sektor IFO behöver komma tillrätta med budgetunderskottet är riktigt men den föreslagna lösningen sparar endast pengar på mycket kort sikt. Nettoeffekten av de föreslagna nedskärningarna beräknas till 2,2 miljoner kronor 2017 och en helårseffekt 2018 på 6,7 miljoner.

Vi som arbetar med socialt arbete vet att förebyggande och tidiga insatser samt en snabb och enkel väg för att få hjälp är avgörande faktorer för att nå resultat. De behov som finns i stadsdelen avseende föräldrastöd och ett långsiktigt arbete mot narkotika kommer inte att försvinna för att nuvarande verksamheter läggs ner. Tvärtemot kommer förslaget skapa mänskligt lidande vilket inte går att mäta i kronor och ören.

 

Medarbetare på Familjemottagningen (FAMM) Majorna Linné:

Leena Arnsand

föräldrarådgivare

Maria Ericsson

familjeterapeut

Lars Eriksson

familjeterapeut

Maud Fornander

familjeterapeut

Paul Johansson

familjeterapeut

Ulrika Johansson

familjebehandlare

Catharina Lindén

familjebehandlare

Ida Nordahl

familjebehandlare

Anna Othberg

SSPF-koordinator

Lena Petersson

föräldrarådgivare

Karin Sundfeldt

familjebehandlare

Frida Thorén

familjebehandlare