Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rapporten har tagits fram enligt SBU:s metod för systematiska forskningsöversikter. Arbetet genomfördes på förfrågan av Folkhälsomyndigheten och är ett underlag för deras arbete inom tobaksområdet. Anders Milton har ett antal frågor som vi gärna vill besvara, skriver debattörerna från SBU.  Bild: Staffan Löwstedt / SvD / TT
Rapporten har tagits fram enligt SBU:s metod för systematiska forskningsöversikter. Arbetet genomfördes på förfrågan av Folkhälsomyndigheten och är ett underlag för deras arbete inom tobaksområdet. Anders Milton har ett antal frågor som vi gärna vill besvara, skriver debattörerna från SBU. Bild: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Kritiken mot SBU:s tobaksrapport grundlös

Anders Milton har missuppfattat vår rapport. Den varken undersöker hälsoeffekter eller slår fast något om orsakssamband mellan snusande och rökning. Det skriver Lotta Ryk och Mikael Nilsson från SBU som står bakom rapporten om tobak, som snuskommissionen kritiserat.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

29/6 Att snusets folkhälsoeffekter mörkas beror på ideologi

Den 29 juni publicerades en debattartikel från Anders Milton som företrädare för Snuskommissionen, en organisation som finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen. Milton kommenterar rapporten från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ”Utvärdering av samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning” som nyss färdigställts.

Rapporten har tagits fram enligt SBU:s metod för systematiska forskningsöversikter. Arbetet genomfördes på förfrågan av Folkhälsomyndigheten och är ett underlag för deras arbete inom tobaksområdet. Anders Milton har ett antal frågor som vi gärna vill besvara.

Kritik saknar grund

Anders Milton skriver att han inte fått ut offentliga handlingar om projektet och anser vidare att SBU-rapporten borde ha presenterats mer direkt för allmänheten. Offentliga handlingar om projektet har på begäran lämnats ut till dem som har kontaktat oss under arbetet med rapporten. Nyheten om rapporten publicerades på SBU:s hemsida, i nyhetsbrev och sociala medier i samband med publiceringen. Det är SBU:s vanliga förfarande när det gäller underlag till andra myndigheter.

Under arbetets gång har rapporten även granskats av SBU:s vetenskapliga råd, kvalitetsgrupp och tre externa sakkunniga som har lämnat synpunkter och kommentarer.

Milton anser också att rapporten borde ha besvarat frågor om hälsoeffekter, relativa risker med olika nikotinprodukter och effekt på rökavvänjning. Dessa frågor låg inte inom SBU:s uppdrag. Vår uppgift har varit att utvärdera samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. Om man ska följa god vetenskaplig sed kan man rimligen inte uttala sig om något som man inte har undersökt.

Ytterligare en av Miltons invändningar är att Hans Gilljam varit en av de sakkunniga i SBU:s projekt. SBU involverar alltid flera sakkunniga i större projekt för att säkerställa att rapporterna är relevanta och resultaten kan tolkas i sitt sammanhang. I detta projekt var Hans Gilljam en av fyra välmeriterade sakkunniga. SBU arbetar efter en strikt och internationellt vedertagen metod. En viktig del av metoden är att alla artiklar bedöms av minst två oberoende granskare och att ingen sakkunnig får bedöma sina egna studier. Under arbetets gång har rapporten även granskats av SBU:s vetenskapliga råd, kvalitetsgrupp och tre externa sakkunniga som har lämnat synpunkter och kommentarer. Att i detta sammanhang hävda att en enskild sakkunnig skulle ha möjlighet att styra urval efter eget tycke saknar helt grund.

Missuppfattat rapporten

Snuskommissionen har även synpunkter på vilken typ av studier som SBU har inkluderat i analyserna. I arbetet med en systematisk översikt görs alltid avvägningar när det gäller vilken typ av studier som ska inkluderas. I detta fall har SBU enbart inkluderat studier som följer personer över tid. Tvärsnittsstudier däremot, innebär att man inhämtar data vid bara ett tillfälle. Den studie Milton tar upp är en sådan tvärsnittsstudie som alltså inte inkluderades i rapporten. Anledningen till avgränsningen är de problem och risker som finns med tvärsnittsstudier vid bedömning av förändringar i människors beteenden över tid.

Milton har även missuppfattat när han hävdar att rapporten påstår att det finns ett orsakssamband mellan snus och rökning bland unga. Tvärtom så lyfts det återkommande i rapporten att det utifrån resultaten inte går att avgöra om sambanden är orsakssamband eller enbart statistiska samband som påvisar möjlig risk. SBU nämner även flera gånger att det kan finnas bakomliggande orsaker som påverkar dessa samband. Både teorin om att ett visst bruk kan vara en inkörsport (Gateway-modellen) och teorin om att individer kan ha en generell sårbarhet (Common liability-modellen) tas dessutom upp för att belysa olika synsätt inom området.

I SBU:s rapport konstaterar vi att underlagens tillförlitlighet är så begränsad att det varken går att avgöra om det finns ett samband mellan snus och rökstopp eller om ett sådant samband saknas. I likhet med Anders Milton ser vi att det finns många angelägna frågor att undersöka inom tobaksområdet. Resultaten i den aktuella rapporten är en bit i kunskapspusslet där fler bitar behövs för att en fullständig bild ska framträda.

Mikael Nilsson, avdelningschef

Lotta Ryk, projektledare