Europols arbete har lett till många framgångsrika tillslag mot brottsnätverk inom EU. Men för att verkligen kunna bekämpa den organiserade brottsligheten inom EU skulle Europol behöva omvandlas till en riktig federal polisstyrka likt det amerikanska FBI, skriver debattören. Bild: 	Johan Nilsson/TT
Europols arbete har lett till många framgångsrika tillslag mot brottsnätverk inom EU. Men för att verkligen kunna bekämpa den organiserade brottsligheten inom EU skulle Europol behöva omvandlas till en riktig federal polisstyrka likt det amerikanska FBI, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Inrätta ett europeiskt FBI

Den organiserade brottsligheten växer sig starkare. Brottsligheten är också gränsöverskridande som en konsekvens av den fria rörligheten inom EU. För att värna den inre marknaden och samtidigt trycka tillbaka gängen behövs ett europeiskt FBI, skriver Carl Albinsson, EU-ansvarig på Timbro.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den fria rörligheten inom EU är fantastisk. Men den har också fört med sig en form av gränsöverskridande brottslighet som är svår att hantera för polisen på nationell nivå. Hela 70 procent av de kriminella gängen inom EU är verksamma i minst tre medlemsländer.

I en union med fri rörlighet och en gemensam inre marknad borde det vara naturligt att det också finns en gemensam federal polisstyrka. I dag förlitar sig EU på Europol vars huvudsakliga uppgift är att samordna de nationella brottsbekämpande myndigheterna inom EU i syfte att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Europols arbete har lett till många framgångsrika tillslag mot brottsnätverk inom EU. Men för att verkligen kunna bekämpa den organiserade brottsligheten inom EU skulle Europol behöva omvandlas till en riktig federal polisstyrka likt det amerikanska FBI. Dagens tandlösa Europol räcker inte längre till.

Inre säkerhet

Det finns redan i dag en EU-gemensam uniformerad styrka i form av Frontex som deltar i skyddet av unionens yttre gräns. Däremot saknas en gemensam polisstyrka för upprätthållandet och skyddet av unionens inre säkerhet. Det är ologiskt.

Den inre marknaden och den fria rörligheten är avgörande för hela EU och bör därför skyddas gemensamt. Finansieringen av ny polisstyrka skulle dessutom kunna rymmas inom den befintliga budgetramen genom att medel från jordbruks- eller regionstöden omfördelades.

Det kan låta långtgående att flytta delar av våldsmonopolet till Bryssel, men när Timbro har frågat svenska folket vad de tycker om att inrätta en gemensam europeisk polisstyrka som ska motverka gränsöverskridande brottslighet är hela 73 procent positiva till förslaget. Siffrorna är tydliga; svenska väljare vill ge EU ökade befogenheter för att slå mot den grova organiserade brottsligheten

Vilka befogenheter och resurser som en europeisk polisstyrka ska ha måste analyseras noggrant. Ett europeiskt FBI bör framför allt ha rätt att slå till mot organiserad brottslighet och terrorism som är gränsöverskridande.

Vilka befogenheter och resurser som en europeisk polisstyrka ska ha måste analyseras noggrant

Sannolikt skulle Sverige vara ett av de länder som har mest att vinna på inrättandet av en europeisk polisstyrka. Vår nationella polis har svårt att upprätthålla lag och ordning när gängvåldet blir grövre och vi är starkt beroende av att den inre marknaden inte undermineras av den organiserade brottsligheten.

På många sätt är en gemensam federal polisstyrka ett naturligt steg i EU:s fortsatta utveckling. Genom att finansiera polisstyrkan inom befintliga budgetramar skulle dessutom förslaget bidra till att göra EU smalare men vassare eftersom fokus flyttas till att skydda den inre marknadens funktion, i stället för att ständigt öka bidragen eller regleringarna.

Svenska politiker är ofta sunt skeptiska till mer av federalism och överstatlighet inom EU, vilket är i grunden bra. Men när det gäller brottsbekämpningen är det dags att erkänna att vi inte längre klarar oss på egen hand. Vi behöver ett europeiskt FBI.

Carl Albinsson, EU-ansvarig Timbro