Nu krävs ett lösningsinriktat förhållningssätt där just effekten för de grupper som är mest ekonomiskt och socialt utsatta prioriteras.
Nu krävs ett lösningsinriktat förhållningssätt där just effekten för de grupper som är mest ekonomiskt och socialt utsatta prioriteras. Bild: Jari Välitalo

Inför en nationell strategi för att få bukt med hemlösheten

Fick vi önska oss något så anser vi, precis som Nordstrand och Mark-Nielsen, att särlösningar för ekonomisk utsatta hushåll inte skulle behövas. Men vi kan inte bortse från det faktum att bara i Göteborg är så många som 3 780 vuxna och 1 611 barn utan hem, skriver Lotta Säfström och Johan Skaghammar, Göteborgs stadsmission.

ANNONS

Slutreplik

Hemlöshet, 18/11.

Anders Nordstrand och Jörgen Mark-Nielsen vid Sveriges Allmännytta dömer ut stadsmissionens förslag om att utveckla en svensk modell för sociala bostäder.

Fick vi inom stadsmissionen önska oss något så anser vi, precis som Nordstrand och Mark-Nielsen, att särlösningar för ekonomisk utsatta hushåll inte skulle behövas. Men vi, som idéburen organisation, kan inte bortse från faktumet att bara i Göteborg visar kommunens egen kartläggning att så många som 3 329 hushåll bestående av 3 780 vuxna och 1 611 barn är hemlösa. Och att det i Sverige fortfarande lever drygt 33 000 människor i hemlöshet. 5 900 av dem lever i en akut hemlöshetssituation, vilket innebär att de är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller helt enkelt sover utomhus i exempelvis trappuppgångar, tält och i offentliga lokaler. För dem är läget minst sagt akut.

ANNONS

Bostad är en mänsklig rättighet, men trots det verkar nuvarande politik inte kunna lösa hemlöshetsfrågan

Människor som inte är i närheten av att kanske någonsin få åtnjuta en lägenhet vare sig i allmännyttan eller hos privata hyresvärdar. Bostad är en mänsklig rättighet, men trots det verkar nuvarande politik inte kunna lösa hemlöshetsfrågan. Nu krävs ett lösningsinriktat förhållningssätt där just effekten för de grupper som är mest ekonomiskt och socialt utsatta prioriteras.

Behöver inte leda till segregation

Nordstrand och Mark-Nielsen från Sveriges Allmännytta hävdar att sociala bostäder blir dyra och att ett sådant system skulle kräva ett omfattande regelverk och en effektiv kontrollapparat, för att förhindra att lägenheterna hyrs ut till andra än de mest inkomstsvaga. Många menar, inklusive allmännyttan, att sociala bostäder leder till ökad segregation och stigmatisering.

Vi förespråkar inte att sociala bostäder byggs som särskilda områden med lågkvalitativa bostäder

Men så behöver det inte vara. Vi förespråkar inte att sociala bostäder byggs som särskilda områden med lågkvalitativa bostäder. I de länder vi studerat finns goda exempel på väl fungerande program för sociala bostäder, där Sverige kan hämta inspiration. Det handlar om bostäder av god kvalitet som finns utspridda i det vanliga bostadsbeståndet men där sociala hänsyn styr tilldelning och hyresnivå.

Utveckla bostadspolitiken

Vi vill, precis som allmännyttan, bidra till att minska hemlösheten, men inte genom att avveckla den generella bostadspolitiken, utan genom att utveckla den och komplettera den. Vi är också övertygade om att Bostad Först är en väl fungerande modell och vi vill också se den i landets samtliga kommuner.

ANNONS

Vi vill, precis som allmännyttan, bidra till att minska hemlösheten, men inte genom att avveckla den generella bostadspolitiken, utan genom att utveckla den och komplettera den

I samtal med politiker, företrädare för fastighetssektorn och Boverket så upplever vi att det finns en samsyn kring att en nationell hemlöshetsstrategi behövs som samlar kommuner, regioner och fastighetsbranschen till att hitta innovativa lösningar på den bostadsbrist som råder särskilt för de mest socialt och ekonomiskt utsatta hushållen. De länder som har lyckats minska hemlösheten i Europa har satsat på en kombination av en nationell hemlöshetsstrategi och sociala bostäder.

Lotta Säfström, direktor, Göteborgs stadsmission

Johan Skaghammar, verksamhetschef Boende och Beroende, Göteborgs stadsmission

ANNONS