Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Ett PSA-test kan upptäcka prostatacancern före dess spridning då den går att bota. Trots att det finns en tydlig markör för prostatacancer under lång tid före spridning avråder Socialstyrelsen från allmän PSA screening av män mellan 50 och 70 års ålder. Denna slutsats är svår att förstå, skriver debattören.

Inför allmän screening för prostatacancer och rädda liv

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och cirka en av 20 män dör av prostatacancer. Trots detta avråder Socialstyrelsen från allmän screening för att upptäcka cancern tidigt och därmed kunna bota sjukdomen innan den har spridit sig. En slutsats som är svår att förstå, skriver Kenneth Sandberg, docent och tidigare läkare Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Cancer i prostatakörteln har ofta ett långsamt förlopp och utvecklas under flera år utan att ge några symtom hos individen. Initialt är cancern begränsad till prostatakörteln. Om den upptäcks då är det möjlig att helt bota cancern med kirurgi alternativt strålbehandling. Vid en kritisk tidpunkt sprider sig tumören utanför prostatakörteln och ger då upphov till metastaser/dottertumörer. Även spridningen utanför prostatakörteln kan gå helt obemärkt förbi och ta lång tid innan individen upplever subjektiva sjukdomssymtom. Detta gör prostatacancer till en mycket lömsk cancerform. Prostatacancer med spridning leder ofta till döden inom några år även om förloppet går att fördröja med medicinering.

Upptäcks med blodprov

Prostatacancer har emellertid den gynnsamma egenskapen att den redan tidigt i förloppet avger en markör som är lätt att upptäcka med ett blodprov; prostataspecifikt antigen (PSA). Ett PSA-test kan upptäcka prostatacancern före dess spridning då den går att bota. Trots att det finns en tydlig markör för prostatacancer under lång tid före spridning avråder Socialstyrelsen från allmän PSA screening av män mellan 50 och 70 års ålder. Denna slutsats är svår att förstå.

I sitt utlåtande framför Socialstyrelsen faktorer som talar för respektive emot en rekommendation om allmän PSA screening. Komplikationer till operation, där prostatakörteln tas bort, framförs som viktiga negativa faktorer. Dessa komplikationer utgörs av försämrad sexuell funktion, urinläckage, urinträngningar och problem med avföringen. Under senare år har emellertid prostatakirurgi utvecklats positivt i Europa och internationellt med färre svåra operationskomplikationer. Resultat från exempelvis en klinik i Hamburg visar att man kan minska risken för allvarligt urin och tarmläckage till mindre än en procent av de opererade fallen. Denna utveckling borde även kunna ske i Sverige och skulle då tala för ett införande av allmän PSA screening.

Oron finns redan

En annan viktig faktor som enligt Socialstyrelsen talar emot en PSA screening är graden av så kallad överdiagnostik. Detta innebär att män med förhöjt PSA-värde opereras ”i onödan” då man i efterhand kunde konstatera att PSA stegringen inte gav uttryck för prostatacancer. PSA screening skulle alltså leda till onödig oro och lidande hos en liten grupp män. En stark oro finns emellertid redan hos en stor del äldre män att drabbas av prostatacancer. Att konfronteras med ett förhöjt PSA värde skapar givetvis ytterligare oro. I det läget saknas emellertid facit för den enskilde och kan således svårligen vägas in i hur man agerar. Att aktivt följa utvecklingen av eventuell prostatacancer med möjlighet till botande operation, är för de flesta män troligen en självklarhet.

Enligt Socialstyrelsens eget utlåtande finns ett flertal tungt vägande faktorer som talar för ett införande av allmän PSA screening hos äldre män. Dessa faktorer är:

– En lång symtomfri fas av cancersjukdomen (5-10 år) före det att symtom uppträder. Under denna period går cancern att upptäcka med PSA test och är möjlig att bota.

– PSA har en hög sensitivitet och identifierar de flesta män med prostatacancer.

– Starkt vetenskapligt stöd för att PSA screening minskar dödligheten i prostatacancer.

– Minskar spridning av metastaser vid prostatacancer.

– Normalt PSA värde ger ett lugnande besked till oroliga män.

– PSA screening medför betydande kostnadsbesparingar för samhället.

Trots dessa tungt vägande skäl som talar för en allmän PSA screening avråder Socialstyrelsen från en allmän PSA screening. Detta är anmärkningsvärt.

Att avråda från PSA screening sänder dessutom helt felaktiga signaler till allmänheten och kan lätt feltolkas som att risken att drabbas av prostatacancer nog inte är så allvarlig

Hälften av alla äldre män i Sverige tar vid något tillfälle på eget initiativ PSA prov. Detta kallar Socialstyrelsen för oorganiserad provtagning. Att så stor andel av den manliga befolkningen testas för prostatacancer tyder på en omfattande oro. Screening av cancer i allmänhet är och bör vara en prioriterad verksamhet av en hälsovårdande myndighet. Att avråda från PSA screening sänder dessutom helt felaktiga signaler till allmänheten och kan lätt feltolkas som att risken att drabbas av prostatacancer nog inte är så allvarlig. En sådan missbedömning kan vara ödesdiger.

Sammanfattningsvis talar mycket för att Socialstyrelsen bör ändra sin bedömning beträffande PSA screening och inte invänta ytterligare forskning. En rekommendation till införandet av allmän PSA screening borde genast utformas så att den oorganiserade PSA screeningen blir organiserad i syfte att främja en god och jämlik vård. Detta skulle förhindra ett flertal dödsfall i prostatacancer och minska lidande och oro.

Kenneth Sandberg, docent, tidigare överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset