Hälften av världens befolkning bor redan i dag i städer och luftföroreningarna och bullret från den ökande trafiken måste minska. Är Göteborgs politiker och beslutsfattare beredda att prioritera en utveckling mot elektrifiering av transportsystemet? skriver debattörerna.
Hälften av världens befolkning bor redan i dag i städer och luftföroreningarna och bullret från den ökande trafiken måste minska. Är Göteborgs politiker och beslutsfattare beredda att prioritera en utveckling mot elektrifiering av transportsystemet? skriver debattörerna.

Göteborg kan elektrifiera alla lokala transporter till 2030

Det går att göra stora miljövinster om alla lokala transporter kan elektrifieras. Vår nya studie visar att det kan genomföras i Göteborg och många andra svenska städer redan till 2030, skriver representanter för ABB, AB Volvo, Göteborg Energi, Sweco Energuide, Vattenfall och Volvo Cars.

ANNONS

Göteborg och många andra svenska städer kan elektrifiera alla lokala transporter till 2030 - och därigenom få renare luft, mindre buller och bättre stadsmiljö. Det visar en ny studie som våra sex företag - ABB, AB Volvo, Göteborg Energi, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars - presenterar i dag. Men omställningen går för närvarande alldeles för långsamt och utsläppen från den svenska vägtrafiken minskar inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå de nationella klimatmålen till år 2030.

I hela världen pågår en omställning till elektrifiering av transporter. Hälften av världens befolkning bor redan i dag i städer och luftföroreningarna och bullret från den ökande trafiken måste minska. En övergång till elfordon – bilar, bussar, lastbilar, tvåhjuliga fordon, arbetsmaskiner och även färjor - kan speciellt i större städer göra stor nytta. Eldrivna fordon släpper inte bara ut mindre avgaser lokalt, utan minskar även bullret och inverkan på klimatet.

ANNONS

Omställningen går trögt

En omfattande elektrifiering av fordonsflottan i Göteborg skulle innebära stora nyttor för staden och öka möjligheterna att planera framtidens hållbara stadsdelar, både geografiskt och socialt. Om trafikens negativa påverkan minskar kommer staden att upplevas som attraktivare och värdet på mark och fastigheter att öka. Men i dagsläget går omställningen inte tillräckligt fort och det saknas en övergripande plan för en elektrifiering av transporterna i Göteborg.

Mot denna bakgrund har vi gjort en detaljerad studie om vilka förutsättningar som krävs för att elektrifiera hela transportsystemet i Göteborg fram till 2030 samt att analysera vilka kostnader och nyttor det skulle innebära. Studien är resultatet av ett samarbetsprojekt kallat PussEl och är uppdelad i tio delområden och pusselbitar som behandlar olika frågeställningar vilka påverkar eller kan utgöra hinder för elektrifieringen av transportsystemet.

Dagens elkapacitet räcker

Om transportsektorn i Göteborg elektrifieras kommer det exempelvis att innebära ett ökat el- och effektbehov i regionen, medan energiförbrukningen av inte minst fossila bränslen minskar. Projektet visar att elkapacitet som redan i dag finns tillgänglig i Göteborgs lokalnät är tillräcklig för att klara av omställningen totalt sett.

Lokala effektproblem kommer dock att uppstå till följd av nätets utformning och det faktum att laddningsmönstret kan vara svårt att förutsäga. Detta behöver beaktas vid en kommande förstärkning av regionnätet för att säkerställa tillräcklig kapacitet för ett elektrifierat transportsystem och för att möjliggöra för en framtida tillväxt i regionen. Politiken måste ta fram styrmedel som möjliggör storskalig lagring av klimatvänlig el så att detta även kan ske när solen och vinden inte bidrar.

ANNONS

Utöver nyttor för stadens attraktivitet och invånarnas hälsa kommer en elektrifiering att frigöra stora volymer av förnyelsebara drivmedel. Det gäller inte minst biogas som i dag används inom stadens kollektivtrafik. En övergång till eldrift inom kollektivtrafiken möjliggör därmed en utökad användning av biodrivmedel inom andra sektorer inom regionen. Exempelvis kan den biogas som i dag används i stadsbussar i stället flyttas utanför staden för att användas i regionbussar och för regionala och långväga godstransporter.

Utredningar behövs genast

Slutsatsen av PussEl-studien är entydig: det går att elektrifiera det lokala transportsystemet i Göteborg till 2030 och det skulle medföra stora värden för samhället och enskilda medborgare. För att möjliggöra detta i såväl Göteborg som andra svenska städer, och därmed realisera de nyttor som en elektrifiering medför, behöver dock att antal utredningar och planeringsinsatser – exempelvis utbyggnadsplanering för laddinfrastruktur, utredning om införande av miljözoner och stöd till elektrifierad kollektivtrafik – tillsättas omgående.

Vårt mål med PussEl-studien är att tydliggöra en vision som gör det möjligt att fasa ut bensin och diesel och som stöder utvecklingen mot elektrifiering av fordon. Våra sex företag utvecklar alla nya lösningar inom elektrifierade transporter och vi arbetar intensivt med att möjliggöra övergången till fossilfria transporter.

Många experter spår en snabb tillväxt av elfordon under början av 2020-talet och det finns prognoser som tyder på att en ny eldriven personbil kommer ha en likvärdig kostnad för inköp och ägande som en fossildriven bil inom några år. Redan nu har tillväxten för elbilar börjat ta fart.

ANNONS

Frågan är därför: Är Göteborgs politiker och beslutsfattare beredda att prioritera en utveckling mot elektrifiering av transportsystemet och göra Göteborg till en förebild som en hållbar storstad med renare luft, lägre buller och en mer attraktiv stadsmiljö? Vi är redo att bidra!

Johan Söderström

vd ABB Sverige

Lars Stenqvist

teknisk direktör AB Volvo

Alf Engqvist

vd Göteborg Energi

Conny Udd

vd Sweco Energuide

Andreas Regnell

strategidirektör Vattenfall

Mårten Levenstam

senior vice president Product Strategy & Business Ownership, Volvo Cars

ANNONS