Verklig valfrihet. För den valfrihet som äldre efterfrågar är det viktigaste att det skapas förutsättningar för kontinuitet, tid och inflytande. Valfrihet mellan företag får aldrig införas på bekostnad av omsorgens kvalitet, skriver debattörerna.

Gör inte om Stockholms misstag

Göteborg behöver se upp med alltför många aktörer i hemtjänsten när man inför lagen om valfrihetssystem, LOV. Max antal företag innebär inte bästa möjliga kvalitet, tvärtom. Det visar erfarenheter från Stockholm, skriver bland andra Anna Werkelin Ahlin, utredare på Kommunal.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De folkvalda i Göteborgs kommun har beslutat att göra om stadens hemtjänst och införa ”valfrihet” genom en särskild lag: lagen om valfrihetssystem, LOV. Fackförbundet Kommunal ser med oro på detta beslut och vill rikta ett antal uppmaningar till Göteborgs politiker. Erfarenheter, inte minst från Stockholm, ger vägledning om vissa fällor som bör undvikas.

För det första: lägg inte för stort fokus på antal utförare! Ett vanligt misstag från kommuners sida är att tro att så många företag som möjligt innebär så hög kvalitet som möjligt. I verkligheten visar det sig vara tvärtom, ett för stort antal aktörer skapar tvärtom problem.

Svårt att navigera

Detta har blivit mycket tydligt i Stockholm där det under perioder funnits närmare 250 utförare. Så många företag innebär att de äldre fått svårt att navigera i utbudet och att de flesta företagen valt namn på bokstaven A för att komma högt upp i listan över företag. En absurd utveckling.

Ett för stort antal företag innebär också att för mycket av kommunens resurser måste läggas på uppföljning och kontroll. Kommunen måste alltid kunna garantera att man klarar av att stänga ute rena lycksökarföretag som söker sig till branschen för det stabila flödet av skattepengar. Oavsett antal utförare måste därför stora resurser avsättas för sådan kontroll. Men med alltför många utförare blir kostnaderna för kontrollen till slut helt orimlig.

För det andra: glöm inte behoven av samverkan med annan vård och omsorg!

Ett annat vanligt misstag är att se hemtjänsten som en avgränsad insats som kan hanteras separat. Men äldres behov av vård och omsorg är ofta komplexa och föränderliga över tid. För en omsorg av hög kvalitet är det nödvändigt att det finns fungerande samverkan mellan hemtjänsten och andra delar av välfärden, till exempel med vårdcentraler, akutsjukvård, sjukgymnastik med mera.

Beslutet att använda just LOV för att skapa valfrihet innebär juridiska hinder för samverkan och det är viktigt att kommunen verkligen funderar på hur sådan samverkan ändå kan säkras.

För det tredje: främja äldres verkliga valfrihet! Valfriheten i ett LOV-system handlar om möjligheten att välja utförare, inte möjligheten att välja viss omsorg. Innehållet i den äldres omsorg kommer även framöver att avgöras i den kommunala biståndshandläggningen. Här visar erfarenheter att kommuner som inför LOV också förändrar sin biståndshandläggning så att den blir mer detaljerad för att det ska vara enkelt att lägga ut dessa ”beställningar” till de privata företagen. Kommuner som gör så minskar i praktiken den verkliga valfriheten för de äldre vilket ger en sämre kvalitet i omsorgen.

Fundera noga

Detta är några av LOV-systemens största brister och frågor som Göteborgs kommun verkligen måste fundera över. För den valfrihet som äldre efterfrågar är det viktigaste att det skapas förutsättningar för kontinuitet, tid och inflytande. Äldre vill veta att det är samma personer som kommer på samma tider, att personalen inte stressar och att de äldre själva får påverka insatserna. Ett LOV-system riskerar att motverka just detta.

Sammanfattningsvis: Tänk efter före! Om Göteborg nu prompt måste använda LOV, vilket vi verkligen avråder från, så sätt den äldres behov i centrum – inte företagens. Gör inte samma misstag som i Stockholm.

Valfrihet mellan företag får aldrig införas på bekostnad av omsorgens kvalitet.

Anna Werkelin Ahlin

Torbjörn Dalin

Oskar Taxén

utredare på Kommunal och författare till rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten”