Jakt på fattiga. Det ställs redan hårda krav för att få försörjningsstöd. Att lägga resurser på att införa utredare för att motverka felaktiga utbetalningar är fel använda pengar, skriver debattörerna.

Fuskjakt på bidragstagare spär på myter

Moderaternas motion om att jaga fuskande bidragstagare cementerar bilden av försörjningsstödstagare som oärliga människor och att försörjningsstöd skulle vara ett kravlöst bistånd. Inget kunde vara mer fel, skriver bland andra Pia Björking Petersson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stads kommunstyrelse har beslutat att tillstyrka en motion till kommunfullmäktige om att stadsdelarna ska införa utredare för att motverka felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd samt bidragsfusk. Vidare innehåller motionen förslag rörande jobbsatsningar samt motprestation för att försörjningsstöd ska utgå. Moderaterna skriver att dessa åtgärder ska leda till ”… ett Göteborg med framtidstro där alla kan känna trygghet på gator och torg.”

Att tro att förslagen i motionen har en direkt koppling till en ökad trygghet är inget annat än befängt!

Akademikerförbundet SSR, som är det fackförbund som organiserar majoriteten av stadens socialsekreterare, anser att motionen cementerar bilden av försörjningsstödstagare som oärliga människor som inte vill göra rätt för sig och att försörjningsstöd skulle vara ett kravlöst bistånd.

Vill försörja sig själva

Våra medlemmar möter i sitt arbete människor som inte vill något hellre än att försörja sig själva. Socialsekreterare arbetar redan i dag med att utreda rätten till bistånd, där det ingår att kontrollera den enskildes ekonomiska förhållanden. Dessutom ställs det krav, utifrån varje sökandes förutsättningar, att delta i aktiviteter som bidrar till självförsörjning. Således finns inget skäl att besluta om krav på motprestation, då detta redan görs. Det enda resultat ett sådant beslut resulterar i är att spä på myten om försörjningsstöd som ett kravlöst bidrag.

Tvärtemot de inkomna remissvaren tillstyrker kommunstyrelsen förslaget om att inrätta utredare för att motverka bidragsfusk. Precis som remissvaren påtalar finns redan en internkontroll och rutiner för hur felaktiga utbetalningar ska motverkas. Eftersom Socialtjänstlagen bygger på respekt för den enskildes integritet finns det dessutom begränsningar när det gäller vilken typ av utredningsmetodik som kan användas, vilket JO har uttalat sig om. Till exempel är det polisens och inte socialtjänstens uppgift att göra hembesök för att utreda brott.

Vi menar att det bästa sättet att utnyttja våra gemensamma resurser, för att såväl motverka felaktiga utbetalningar som att arbeta för att sökande ska bli självförsörjande, är att respektive socialsekreterare har goda förutsättningar för att göra sitt jobb. Det är där fokus behöver ligga och inte på inrättandet av nya tjänster som misstänkliggör försörjningsstödstagare.

Pia Björking Petersson

ordf Akademikerförbundet SSR Göteborgs Stad

Lisa Sandqvist

socialsekreterare och förtroendevald Akademikerförbundet SSR Göteborgs Stad

Jesper Lindeberg

Socialsekreterare och förtroendevald Akademikerförbundet SSR Göteborgs Stad