Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Forskare: Då vet man att barngruppen är för stor

Att fatta beslut om ett riktmärke för antal barn i förskolornas grupper kräver att ansvariga politiker tar forskning om barn och villkor för barns välmående och lärande i förskolan på allvar. I dag visar vår forskning att det är för många barn i flera av dagens förskolegrupper, skriver bland andra Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag går nästa alla barn i Sverige i förskolan. Förskolan har ett uppdrag att ge barn en god start i livet. Därför är det av stor vikt att diskutera barngruppers storlek och hur det påverkar barns rätt till en likvärdig förskola av hög kvalitet som värnar om deras lärande, hälsa och ger en god omsorg. Förskolan är till för barnen men det är också en stor arbetsplats för många förskollärare och barnskötare. Det är därför lika angeläget att diskutera hur antalet barn påverkar förskollärares arbete och deras förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.

Inget isolerat fenomen

I ett forskningsprojekt har vi studerat hur gruppstorlek i förskolan inverkar på barns möjlighet till lek, lärande och inflytande. Vår forskning visar att gruppstorlek inte kan ses som ett isolerat fenomen. I stället bör det ses i ljuset av olika samverkande faktorer. Dessa är till exempel förskollärarnas utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning och förskolans fysiska utrymmen. Det blir därför nästan omöjligt att presentera en generell lösning på vad som är ett optimalt antal barn i förskolans grupper. Helt centralt är förskollärares utbildning och kompetens och förskolans läroplan. Med revideringen av läroplanen 2010, ställs tydligare krav på förskollärarna, eftersom målen förändrats. Barngruppernas storlek och sammansättning bör ställas i relation till dessa mål.

Vår forskning visar att när förskollärarna upplever att det blir för många barn i gruppen väljer de bort ett antal områden som enligt läroplanen ska finnas med i den dagliga verksamheten. Det kan vara naturvetenskap och teknik, skapande verksamhet, att läsa böcker och utflykter. Ju fler barn och vuxna det är i gruppen, desto fler relationer är det att förhålla sig till, vilket kan vara en stressfaktor för barn. Barn med långa dagar behöver också kunna dra sig undan för att vila och ges möjligheter att ibland leka i lugn och ro med få kamrater.

Då är barngruppen för stor

När blir en barngrupp för stor? Vi menar att en barngrupp är för stor när förskollärare och barnskötare blir stressade av att de inte hinner se barnen och att arbeta professionellt utifrån läroplansmålen. För barn är en grupp för stor när de inte blir sedda utifrån sina behov av omsorg, inte har inflytande eller är delaktiga i verksamheten. Utifrån det perspektivet vill vi framhålla att en organisation i form av storarbetslag med upp till 40-50 barn inte gynnar barnen och framför allt inte de yngsta. Färre barn i gruppen skapar större möjligheter för barnen och förskollärarna att kommunicera och för förskollärarna att engagera sig och arbeta utifrån läroplanens mål.

Att fatta beslut om ett riktmärke för antal barn i grupperna kräver att ansvariga politiker tar forskning om barn och villkor för barns välmående och lärande i förskolan på allvar. Om regeringen sätter ett riktmärke menar vi att det bör vara i form av ett spann för de yngre barnen, 1-3 år, och ett annat för barn som är 3-5 år, relaterat till ovan nämnda kvalitetsfaktorer. I dag är medelvärdet 16,9 barn i grupperna och personaltätheten 5,4 barn per vuxen, men statistik visar att det finns stora skillnader i Sverige. Om regeringen har som intention att sänka barnantalet i grupperna är dessa siffror något att förhålla sig till. Antal barn i grupperna ska alltid relateras till personaltäthet och även den bör ändras så det blir färre barn per vuxen. I dag vet vi att kvaliteten på förskolorna varierar. Ett riktmärke kopplat till kvalitetsindikatorer kan på så vis vara bra för att ge alla barn en likvärdig start i livet. Viktigast är det i socio-ekonomiskt svaga områden och på förskolor med låg kvalitet.

För många barn i flera förskolor

Förskolans kvalitet och barns förutsättningar att må bra, leka och lära är en komplex fråga som inte låter sig besvaras endast genom att sätta en siffra på hur många barn det ska vara i gruppen. Samtidigt visar vår forskning att det är för många barn i flera av dagens förskolegrupper. Av vikt är att lyssna till de yrkesverksamma i förskolan och ta tillvara deras kunnande. Men det behöver också göras kartläggningar i varje grupp för att komma tillrätta med vad problematiken handlar om. Vad har personalen för grundkompetens och för kompetensutveckling relaterat till den reviderade läroplanen? I den processen ska barns bästa vara i fokus. Förskolan är viktig och rolig för barn och bidrar till att barn utvecklar den värdegrund som samhället och läroplanen vilar på. Den verksamheten är värd att satsa på!

Pia Williams

professor i Barn & Ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Sonja Sheridan

professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson

professor i Early Childhood Education. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Läs mer: Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för utveckling och kvalitet. Natur & Kultur.