Fokusera på förskolan för bättre skolresultat

För att fler elever ska kunna gå ut grundskolan med fullständiga betyg behöver vi sätta in fler insatser redan i förskolan, skriver David Lega (KD) och Kalle Bäck (KD),

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Före sommaren fick Göteborg två viktiga besked. Vi fick ett positivt besked från Skolverket som meddelade att de ansökande förskolorna får dryga 50 miljoner kronor i statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Bara minuter senare fick vi ett mindre upplyftande besked från stadsledningskontoret som berättar att allt färre elever i årskurs 6 får betyg i alla ämnen, och att andelen elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen minskar med 1,4 procentenheter till 67,3 procent.

Tidig upptäckt viktigt

Vad har då dessa besked med varandra att göra? Forskningen visar tydligt att de första åren är avgörande för hur det går i skolan. Barn med kognitiva svårigheter som upptäcks tidigt har möjlighet att hinna ikapp och vara på samma nivå som många av sina klasskompisar vid åtta års ålder. Det handlar alltså inte om de första årskurserna i skolan, utan snarare om förskoleåldern.

Att satsa på kvalitet i förskolan genom mindre barngrupper, utbildad personal och fokus på läroplanen är därför avgörande för att vi ska få fler elever som får betyg i alla ämnen i årskurs sex.

De rödgröna lade mindre pengar på förskolan i sitt budgetförslag än alliansen, men skrev samtidigt att alla barn ska gå i förskolan. Ska alla barn gå i förskolan måste man se över vilken verksamhet man faktiskt erbjuder. För precis som med skolan ser vi stora skillnader över staden, det finns förskole- avdelningar helt utan utbildade förskolelärare som kan leda det pedagogiska arbetet, och oftast sker det i våra mest utsatta områden. Den situationen måste ändras, det kan handla om möjligheten att ge förskolelärare som är beredda att åka till spårvagnens ändhållplats högre lön, eller en förstelärartjänst.

Föräldraansvaret

Något som är svårt att tala om som politiker är föräldraansvaret, detta trots att vi vet att föräldrarnas engagemang och utbildningsbakgrund är avgörande för hur barnen klarar skolan. Därför måste hela familjen erbjudas stöd, inte minst med läsning. Ordförråd, språkutveckling och läsresultat i skolan har ett starkt samband med om föräldrarna har läst för barnen när de är små eller inte. Störst effekt ger föräldrars läsning för små barn, innan skolstart.

Kristdemokraterna vill därför att föräldrar ska få utbildning för att på bästa sätt hjälpa sina barn, samtidigt som förskolan och skolan tidigt ska sätta in extra stöd till de barn som har sämre förutsättningar.

Låt den förskolenämnd som drar igång arbetet under hösten bli starten för att fokusera på de yngsta och på att sätta in stödjande insatser i tid.

David Lega (KD)

oppositionsråd

Kalle Bäck (KD)

vice ordf SDN östra Göteborg