Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Tobias Kjellberg
Bild: Tobias Kjellberg

Debatt: Falskspel när barn- mottagningar läggs ner för att klara budget

Försåtliga omskrivningar och faktaresistens kännetecknar Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) motivering av att lägga ner två barnmedicinska mottagningar för att komma till rätta med sjukhusets budgetunderskott. SÄS vill ”skjuta ut” fler patienter från sjukhuset till öppen vård, och sjukvårdspolitikerna i regionen har uttalat att mer vård ska erbjudas på öppna specialistmottagningar. Ändå vill SÄS lägga ned Lerums och Ulricehamns barnmottagningar, vilket skulle sabotera vår möjlighet att bidra till den planerade omställningen, skriver debattörerna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I SÄS skrivelser beskrivs nedläggningarna enbart i positiva ordalag som”samordning” som ska ge ”effektivisering och ökade möjligheter till god och säker vård med bred kompetensbas och en mer jämlik hälso- och sjukvård” samt ”nära vård med hög tillgänglighet”.

För den som är insatt i de faktiska förhållandena och känner igen den här typen av omskrivningar är det lätt att genomskåda retoriken. Man påstår att förändringen är i linje med VGR:s ambition att med en ”omställning” öka patientflödet ut från akutsjukhusen och satsa på den nära vården. Förslaget saknar precisering av hur effektivisering och besparing ska uppnås och innebär i realiteten radikala neddragningar.

Färre ska ta hand om fler

I Alingsås ska nästan dubbelt så många barn som i dag tas omhand i befintliga lokaler, med totalt mindre personal, medan barn från Ulricehamn ska fördelas på mottagningarna i Skene och Borås (Viskan). Många kommer att få längre resväg till barnmottagningen och längre väntetid, vilket särskilt kommer att drabba sårbara grupper.

I utredningen ”Barnuppdraget” konstaterades att drygt 20 procent av barnen i VGR har ”komplexa behov”. För dem är barnmottagningen en fast punkt som ser helheten och samarbetar med BVC, vårdcentraler, slutenvård, socialtjänst, skola, BUP och Barnhabilitering. Även de patienter som i dag tillhör mottagningar som ska finnas kvar kommer att påverkas på grund av konkurrens om resurserna.

När beslutet att överföra barnmottagningarna från primärvården till Barnkliniken på SÄS fattades 2012 underströk dåvarande ordföranden i södra Hälso- och sjukvårdsnämnden att ”Det är nödvändigt att både nämnd och kansli tar ett aktivt uppföljningsansvar över tid”. Det har inte skett. Ökad byråkrati, illa anpassade system och nerdragna tjänster har skadat vår verksamhet. Läkare, psykologer och erfarna sjuksköterskor har slutat, och vi har fått svårare att rekrytera. På mottagningarna i Borås och Skene har man under lång tid varit och är alltjämt beroende av hyrläkare, vilket är kostsamt.

20 allvarliga risker om planen klubbas

Då vi påtalat detta för sjukvårdspolitiker har flera uttryckt en ambition att föra över oss till samma organisation som barnspecialistmottagningarna i Göteborg, det som från och med 2019 kallas ”Regiongemensam hälso- och sjukvård”. En VGR-utredning om detta pågår och beräknas bli klar inom kort, men i stället för att invänta utredningen har SÄS under sommarens semesterperiod valt att forcera och gå vidare med planerna på nedläggningarna. Vid en risk- och konsekvensanalys med representanter från samtliga fem barn- och ungdomsmottagningar i södra Älvsborg identifierades över 20 allvarliga risker om planen genomförs. Ledningens enda förslag i ”åtgärdspaketet” för att hantera dessa risker var att man ämnar utse en arbetsgrupp som ska ”ta fram nya arbetsmetoder för att möta det nya uppdraget, anpassa bemanningen, lokalerna och skapa en attraktiv arbetsplats”.

Lerums och Alingsås mottagningar som funnits i nästan 40 år, har grundmurat gott rykte, hög produktivitet och tidigare mycket stabil personal. Vårt ifrågasättande av hur nästan dubbelt så många patienter ska rymmas i Alingsås redan fullt utnyttjade lokaler har från SÄS ledning bemötts med att vi bland annat ska arbeta nätbaserat, något som vittnar om anmärkningsvärd okunskap om vårt arbete. Vid besök bedöms tillväxt, psykomotorisk utveckling och samspel mellan barn och föräldrar. Förutom kroppsundersökning görs ofta provtagning och andra undersökningar. Vi ska fånga upp varningstecken på att barn far illa, stötta oroliga föräldrar och vid behov samverka med andra aktörer. Ofta behövs teambesök. Barnen behöver undersökas i en trygg och anpassad miljö, och tonåringar ska ha möjlighet till enskilt samtal och sekretess.

Luras inte av retoriken!

Ett barns sjukdom påverkar en hel familj. Barnens föräldrar förväntas ta ledigt och följa med sina barn till sjukvårdsbesök. Många barn har separerade föräldrar, och det är ofta önskvärt att båda föräldrarna följer med till besöken. Geografisk närhet och god tillgänglighet är därför särskilt viktiga, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Den planerade nerdragningen kommer leda till ytterligare personalflykt, medföra försämrad vårdkvalitet, tillgänglighet och arbetsmiljö, och öka belastningen på akutsjukhusen.

Om man som ordföranden i SÄS styrelse Staffan Setterberg (Lerums tidning 31/7) tror att nedläggningarna enbart skulle handla om några minuters längre resväg, samt förnekar att planerna överhuvudtaget innebär besparingar eller personalminskning, så är man antingen dåligt informerad eller vill förvilla.

Vi är övertygade om att förändringen, om den genomförs, kommer försämra barnsjukvården i Södra Älvsborg och på längre sikt leda till ökade kostnader. Vi känner ett starkt stöd i denna fråga från allmänheten, något som visas genom den uppslutning vi sett på uppropet som finns på mittskifte.org/p/barn som på kort tid undertecknats av fler än 2 000 personer.

Vi uppmanar politikerna i sjukvårdsnämnderna att inte låta sig förvillas av retoriken utan stå upp för barnen och stoppa sjukhusledningens planer!

Carola Kullberg-Lindh

Barnläkare

Ann-Charlotte Andreasson

Barnläkare

Annika Funnemark Törnkvist

Barnläkare

Magdalena Jensen

Barnsjuksköterska

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Lerum och Alingsås.