Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Inga-Britt Ahlenius, ledamot i styrelsen för Transparency International Sverige och tidigare chef för Riksrevisionsverket, RRV.

Först då kan Göteborg bli av med sin korruption

Företrädare för politiska institutioner har sin viktigaste uppgift i att föregå med gott exempel, att stärka människors tillit till dessa och att som led i denna uppgift tydligt ta sitt eget ansvar. I Göteborg saknas allt detta fortfarande – trots alla ”affärer”, skriver Inga-Britt Ahlenius, Transparency International Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Återigen är kommunala ”affärer” i Göteborg på

Inga-Britt Ahlenius, ledamot i styrelsen för Transparency International Sverige och tidigare chef för Riksrevisionsverket, RRV

förstasidorna – trots kommunledningens räfst och rättarting efter den stora skandalen och försäkran om att ”alla stenar skulle vändas” och senare rapporter om översyner, dialoger, utbildning, stärkande av internkontrollen.

Det kommunala bolaget Got Event har olagligt direktupphandlat i strid med domstolsbeslut. Inte nog med det, ridsports-”eventet” går dessutom med 55 miljoner kronor i förlust och skadestånd hotar både från Konkurrensverket och från förfördelad anbudsgivare. Bolagets ledning har alltså genom misskötsel försatt verksamheten i en situation där man ansåg att lagbrott var enda utvägen. Mot en sådan ledning hjälper förstås inte etiska riktlinjer, eller stärkande av internkontrollen. Men det hade varit bra om kommunledningen följt Göteborgskommissionens råd att rekrytera efter meriter till bolagsledningen.

Nämnden för Intraservice har varit ute och rest – tjänstemän och folkvalda. Det intressanta med den ”affären” är att den avslöjas och kritiseras av de folkvalda stadsrevisorerna i en skarp rapport. Stadsrevisorerna har granskat ett begränsat urval om 20 utlandsresor till och med våren 2017. Merparten av resorna avser tjänstemän men i urvalet ingår en resa med nämndens presidium och en resa med ordföranden.

Bristfälliga underlag

Granskningen har genomförts mot ett tiotal regelverk – från kommunallagen, Skatteverkets rättsliga vägledning, stadens riktlinjer i olika avseenden till nämndens egna anvisningar för tjänsteresor. Kritiken anger till exempel att i nio fall är resans syfte oklart, det går inte att utläsa varför resan är relevant för Intraservice. Program eller underlag är oftast bristfälliga. Flera resor går till populära turistmål som Las Vegas och San Francisco, och revisorerna pekar på att det då är särskilt angeläget att resans syfte och program tydligt framgår. ”Under ett par av resorna är inslagen av nöjesaktiviteter eller icke arbetsrelaterade aktiviteter relativt framträdande.”

Två av resorna har beställts av en av Intraservice största leverantörer av konsulttjänster och programlicenser. Nämnden har fakturerats men utan specificering och det går därför inte att utläsa exakt vad som fakturerats. Revisorerna bedömer att ”andemeningen i stadens riktlinjer och policy mot mutor inte har efterlevts.” Nämnden har i flera avseenden inte heller följt stadens riktlinjer för tjänsteresor. Det saknas reseräkningar från flera resor och för flera resor saknas originalkvitton. Detta strider också mot god redovisningssed.

Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att ”nämnden för Intraservice brister i sin följsamhet gentemot samtliga av de regelverk som är aktuella vid utlandsresor. Därav följer att nämndens interna styrning och kontroll är otillräcklig.”

Inte en tanke på att avgå

Revisorernas rapport är ställd till nämnden, det är nämnden som är ansvarig för bristen på internkontroll och andra brister. Den operativa dagliga handläggningen kan delegeras till en tjänsteman, men det är nämnden som är ansvarig.

Ordföranden i nämnden för Intraservice, Tord Karlsson (S), bemöter revisorernas rapport med att säga att det är ”skämmigt”, närmast skämtsamt i bästa göteborgsanda men har inte en tanke på att avgå så länge kommunstyrelsens ordförande, Ann-Sofie Hermansson (S), inte kräver det. Kommunstyrelsens ordförande i sin tur uttrycker sitt orubbade förtroende för nämndens ordförande med att det inte ”förekommit några konkreta oegentligheter”. Då har hon inte förstått varken vad ”oegentligheter” är eller insett vad begreppet förtroende kräver. ”Oegentligheter” är inte ett juridiskt begrepp utan innebär fel i beslutsfattande eller agerande och som har konsekvenser för organisationens anseende och allmänhetens förtroende för den. Intraservice resande är fylld av just ”oegentligheter”.

Ska föregå med gott exempel

Företrädare för politiska institutioner har sin viktigaste uppgift i att föregå med gott exempel, att stärka förtroendet för samhällsinstitutioner och människors tillit till beslutsfattarna och att som led i denna uppgift tydligt ta sitt eget ansvar. Ansvarsutkrävande är helt centralt för medborgarnas förtroende för de styrande. Det räcker inte med att be om ursäkt och lova att inte upprepa felen. Om inte enskilda personer har en instinktiv hederskänsla för när det är dags, så måste det finnas en ledning som agerar.

Got Event och Intraservice aktualiserar därutöver två resonemang i Kommissionens rapport om närmast institutionaliserade jävsförhållanden i kommunen. Politiker sitter på flera stolar samtidigt, i exempelvis kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, som revisorer. Det säger sig självt att ett sådant nätverk av personer inte säkrar tillräcklig styrning, kontroll och ansvarsutkrävande som grund för medborgerligt förtroende.

Revisionsuppdraget i kommunerna är ett politiskt uppdrag, politikerna granskar varandra. Varför skulle övriga nämnder ta på särskilt allvar en rapport från några andra politiker? Den situationen får stadsrevisorerna nu känna av.

Nya kommunallagen otillräcklig

En möjlighet till ökad transparens och tydlighet i detta fall verkar finnas i den kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018. I 5 kap. Fullmäktige 24 § står att om revisorerna riktat anmärkning mot en ”nämnd…, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen.” En sådan process skulle ge medborgarna ökad insyn i hur en fråga om ansvarsutkrävande behandlas. Frågan om ansvar blir då inte bara en personlig fråga eller en informell historia med kommunstyrelsens ordförande.

I övrigt ger den nya kommunallagen helt otillräcklig stadga åt kommunerna. Den nya kommunallagen borde ha reglerat följande:

  • Definition av politikers och anställdas roller och ansvar, tjänstetillsättningar efter meriter.
  • Myndighetsform för verksamheten.
  • Processer för ansvarsutkrävande.
  • Oberoende, yrkesmässig revision.

Regeringen anmäler stolt den nya lagen i sitt pressmeddelande ”Kommunalråd får möjlighet till föräldraledighet”. Det var kanske inte kommunmedborgarnas första prioritering.

Inga-Britt Ahlenius

ledamot i styrelsen för Transparency International Sverige och tidigare chef för Riksrevisionsverket, RRV