Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En unik chans att stärka hyresgästernas ställning

Just nu fins en unik chans för kommunstyrelsen i Göteborg att stärka hyresgästernas ställning. Ta den, skriver bland andra Sören Olsson och Catharina Thörn.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hyresgäster ska få mer att säga till om vid renoveringar. Det är ett av förslagen i SOU-utredningen Stärkt ställning för hyresgäster som presenterades i våras och som nu är ute på remiss. På onsdag ska kommunstyrelsen i Göteborg besluta om hur kommunen ställer sig till utredningen. Stadsledningskontoret har tagit fram ett underlag som föreslår att Göteborgs stad ska ställa sig negativa till stärkt ställning för hyresgäster. Skälet som anges är att kostnaderna för de kommunala bolagen kan bli för höga. Som forskare med kunskap om bostäder och ojämlika villkor i Göteborg menar vi att stadsledningskontorets förslag är dåligt underbyggt och vi vill därför uppmana kommunstyrelsen att tillstyrka lagförslaget.

Väl belagd segregation

Att Göteborgs stad präglas av ökade skillnader i levnadsvillkor är väl belagt. Detta syns inte minst på bostadsmarknaden där det råder brist på bostäder, en brist som i huvudsak drabbar de grupper som redan har en sårbar position i samhället. Utöver detta behöver en hög andel av det befintliga beståndet renoveras med i många fall kraftigt höjda hyror som följd. I dag finns inget skydd mot den här formen av kraftiga hyreshöjningar.

För att råda bot på den obalans i makt och inflytande som finns mellan hyresgäster och fastighetsägare tillsatte regeringen år 2015 en utredning under ledning av Agneta Börjesson, som nu föreslagit en rad åtgärder för att hyresgäster ska få ett inflytande och kunna påverka framtiden i de hem de bor i. Detta går helt i linje med Göteborgs stads budget som stipulerar att människor inte ska behöva lämna sina hem på grund av kostnadsökningar.

Riskerar oskälig levnadsnivå

Enligt den undersökning som Hyresgästföreningen i Göteborg presenterade i januari 2017 riskerar så många som var tredje hyresgäst i Göteborgs renoveringsområden att hamna under skälig levnadsnivå, och troligtvis tvingas flytta, om hyran höjs med 50 procent – en hyreshöjning som inte varit ovanlig. Sänks hyreshöjningen till 25 procent är det fortfarande var fjärde hyresgäst som hamnar under skälig levnadsnivå. Detta är alarmerande siffror som kommunstyrelsen behöver ta på största allvar. För vad stadsledningskontorets skrivelse talar tyst om är vilka kostnader, ekonomiska och mänskliga, som kommer påverka Göteborgs stad om utredningens förslag inte går igenom.

Vad kommer det att innebära för enskilda stadsdelar, för socialkontor och skolor om så många äldre, familjer och barn tvingas flytta från sina hem?

Som Boverket visat är detta processer som ökar segregation och ytterligare spär på ojämlika livsvillkor vilket går helt emot de ambitioner som kommunen själva satt inför de kommande åren.

Inte givet med ökade kostnader

Stadsledningskontorets skrivelse är tydlig med att utredningens förslag är positiva ur såväl ett barn-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Trots detta menar de att de ekonomiska riskerna för de kommunala bolagen ska väga tyngre. Vi menar att det inte alls är givet att hyresgästers inflytande skulle innebära kraftigt ökade kostnader för fastighetsbolagen. Tvärtom menar vi att det finns mycket som talar för att detta skulle frambringa mer långsiktiga och genomtänkta renoveringar som är både kostnadseffektiva och tar hänsyn till hyresgästers rätt till inflytande över sina egna hem. Exempel på detta är renoveringen av det kooperativt ägda Stacken i Bergsjön Göteborg eller Fittja People’s Palace i Stockholm.

Göteborgs stad har nyligen inlett ett stort arbete för att skapa en jämlik stad. Att stärka hyresgästers ställning på bostadsmarknaden är ett nödvändigt steg för att kunna påbörja ett arbete för en bättre och mer jämlik stad. Vi hoppas därför att kommunstyrelsen ställer sig positiva till att stärka hyresgästers rättigheter.

Sören Olsson

professor emeritus, Institutionen för Socialt arbetet, Göteborgs Universitet

Ove Sernhede

professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet

Catharina Thörn

docent, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet

Cathrin Wasshede

fil dr sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet