Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ekologiskt lantbruk visar på en rad miljönyttor, skriver Maria Wivstad och Eva Salomon, SLU.

Ekologiskt jordbruk är visst bra för miljön

Våra kollegor på SLU påstår att ekologiskt odlad mat ger obefintlig miljönytta. Det visar på deras bristande mottaglighet för de senaste årens vetenskapliga studier, skriver Maria Wivstad och Eva Salomon, SLU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Livsmedelsstrategin, 16/3

Tvärtemot vad SLU-professorerna hävdar i sin debattartikel så visar flera omfattande forskningsgenomgångar på en rad miljönyttor med ekologiskt lantbruk, både i Sverige och globalt. Exempel är minskad spridning av bekämpningsmedel, tätare kretslopp av växtnäring, ökad biologisk mångfald, fler pollinerande insekter, högre mullhalt i jorden och lägre förekomst av antibiotikaresistens. Professorerna drar däremot långtgående växlar på den egna populärt skrivna, ej vetenskapligt granskade, boken som refereras till och verkar bortse från mycket annan forskning.

Inom lantbruksforskningen används vetenskapliga metoder för att utvärdera och förbättra produktionen, i alla produktionsformer. Det ekologiska lantbruket använder sig av omfattande forskning och beprövad erfarenhet, exempelvis hur man odlar friska grödor utan att använda kemiska bekämpningsmedel.

Efterfrågan på vetenskapsbaserade icke-kemiska metoder i ekologisk produktion har varit drivkraften bakom forskning och resultat som kommer hela lantbruket till godo i dess strävan efter minskad kemikalieanvändning. I dag leder det konventionella lantbrukets användning av bekämpningsmedel till att dessa regelbundet hittas i vattendrag i halter över gränsvärden, vilket medför risk för skadliga effekter. Det blir märkligt och felaktigt att påstå att denna forskning, till skillnad från forskning som baseras på användning av kemiska medel, skulle utgöra en sämre kunskapsgrund för hållbara lantbrukssystem.

Har inte alla svar

Varken ekologisk eller konventionell produktion har alla svar för att nå en hållbar livsmedelsproduktion, men svenskt lantbruk i sin helhet tjänar inte på att svartmåla den ekologiska produktionen såsom Kätterer och hans medskribenter gör. Vi behöver utveckla en mångfald av produktionssätt som kan bidra till ett mer livskraftigt svenskt lantbruk och ett globalt mer hållbart livsmedelssystem för att både producera tillräckligt med mat, minska miljöpåverkan och resursåtgång samt bidra till en bättre djurhållning med mindre antibiotikaanvändning. Ekologiskt och konventionellt bidrar till olika lösningar på dessa gemensamma problem.

Skribenterna påstår att en ökad ekoareal leder till ökad import av livsmedel på grund av lägre avkastning i ekologisk produktion, men analysen är tunn. I dag läggs lantbruk ner, jordbruksmark och antal lantbrukare minskar. Ekologisk produktion kan vara ett sätt att vända trenden och öka jordbrukets lönsamhet och inhemsk produktion av livsmedel.

Maria Wivstad

föreståndare

Eva Salomon

docent

Epok-centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU