Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

"Detta är vad Göteborgs skolor behöver"

DEBATT: Många skolor i Göteborg har problem med att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Om alla inblandade tar sitt ansvar och fler utbildade lärare får ägna tid åt att planera samt genomföra sin undervisning kan Göteborgs skolor få ett välbehövligt lyft, skriver Lennart Hellsborn, Lärarnas riksförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolinspektionen har under läsåret granskat 56 av Göteborgs 140 kommunala

Lennart Hellsborn, huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund

grundskolor och kommit med kritik på en rad områden, ibland kopplat till vite som sammanlagt uppgår till närmare nio miljoner kronor. I media har det pågått en debatt angående bristerna och problemen. Här är Lärarnas riksförbunds förslag på vad som behöver göras för att ”lyfta” skolan i Göteborg:

Alla i skolan har ett ansvar

  •  Lärare och skolledare har huvudansvaret för vad som sker i skolan. Huvuduppdraget för lärare är undervisning och det arbete som följer med detta. Skolledare har det pedagogiska och organisatoriska ledarskapet. Från politiskt håll kommer nu signaler om att administrativt arbete måste minska/förenklas så att större fokus kan läggas på undervisning och ledarskap med god kvalitet. Inför nästa läsår behöver detta resultera i konkreta åtgärder.
  •  Tjänstemän och politiker på förvaltningsnivå har ansvar för styrning och organisation. Att så många skolor får kritik från Skolinspektionen bekräftar bara att utredningen kring grundskolans organisation är nödvändig.
  •  Elever har ett ansvar som är kopplat till ålder och mognad. Här har också föräldrar ett ansvar att hjälpa och stötta sina barn/ungdomar. Att frånta elever ansvar för sin utbildning leder inte till ökad måluppfyllelse.

 

  •  Extra anpassningar och särskilt stöd. Många skolor i Göteborg har problem med att tillgodose alla elevers behov och att skapa en lugn och trygg skolmiljö, men problemen är störst på flera av förortsskolorna. Flera av de skolor som fått allvarligast kritik är just förortsskolor. Här finns i de flesta klasser många elever med behov av extra stöd, något som i dag ofta saknas.

Skolinspektionens sammanfattande bedömning slår också fast att utbildningen inte är likvärdig och att det finns det stora skillnader i elevernas förutsättningar beroende på vilken stadsdel man bor i. Allt arbete med att ge stöd åt enskilda elever kan inte falla på en lärare, ofta behövs flera som kan dela på ansvaret. Det är viktigt att man säkerställer resurser för detta redan inför kommande läsår.

Orimliga krav

Under innevarande läsår har många lärare valt att byta skola på grund av orimliga krav. Göteborgs stad måste ta ett övergripande ansvar för att stötta enskilda skolor i arbetet med att behålla och rekrytera behöriga lärare. Fler utbildade lärare som får ägna sin tid åt att planera samt genomföra undervisning, leder till ökad måluppfyllelse.

 

  •  Trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Frågan om hot och våld och bristande trygghet i skolan har också diskuterats. Många lärare bekräftar Skolinspektionens bild av att detta är ett stort problem. Sektorscheferna för skolan skall arbeta fram system för att hjälpa elever som inte får studiero och utsätts för hot och våld. Detta räcker inte, man måste samtidigt sätta stopp för och hjälpa de elever som hotar och kränker och förstör studieron. Hot, våld och kränkningar kan aldrig accepteras och destruktivt beteende måste få konsekvenser.

Det finns många exempel på hur lärare och elever tvingats att arbeta under helt orimliga förhållanden under lång tid, för att skolorna inte haft system för att komma tillrätta med utåtagerande och oroliga elever. Inte heller här kan man lämna utsatta skolor ensamma med problem som har sitt ursprung i segregation och utanförskap. Att öka tryggheten i skolan är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att öka måluppfyllelsen.

 

  •  Styrning, organisation och utveckling. Lärarnas Riksförbund är av den uppfattningen att en centralt styrd och organiserad grundskola i Göteborg är en förutsättning för att komma tillrätta med flera av de stora problem som skolan brottas med i dag. Om man samordnar och effektiviserar på förvaltningsnivå kan mer resurser läggas på verksamheten. Man kommer också att på ett direkt sätt kunna göra en rimlig fördelning av resurserna.

I Malmö har man goda erfarenheter av att ha inrättat en central skolförvaltning, Göteborg bör följa Malmös exempel!

Lennart Hellsborn

huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund